Newsy

Gminy w obronie dzieci


– W jaki sposób rząd chce wesprzeć samorządy w skutecznym przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci? – pytali posłowie minister pracy i polityki społecznej Jolantę Fedak podczas sejmowej debaty dot. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.
Poseł Danuta Olejniczak (PO) podkreśliła, że działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, aby były skuteczne, muszą być realizowane najbliżej środowiska rodziny, a więc na terenie gmin.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zakłada, że gminy będą miały obowiązek opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy.

Ponadto projekt nakłada obowiązek tworzenia na poziomie gmin zespołów interdyscyplinarnych, złożonych z przedstawicieli różnych służb, policji, prokuratury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia. Mają one koordynować działania w środowisku zagrożonym przemocą, inicjować interwencje oraz monitorować sytuację rodzin dotkniętych przemocą.

Zdaniem posłanki Joanny Kluzik-Rostkowskiej (PiS) rządowe zapowiedzi wzmocnienia samorządów gminnych w realizacji programów profilaktycznych to są tylko hasła, a ważne są szczegóły.
– Wszyscy wiemy, że problem leży w niewydolności pracy ośrodków pomocy społecznej, w niskich zarobkach pracowników socjalnych, w zbyt dużej liczbie rodzin, które mają pod opieką, w zbytnim obciążeniu pracą – podkreśliła Kluzik-Rostkowska (PiS).

Jej zdaniem, powinna powstać ustawa, która spowoduje, że pracownicy socjalni i ośrodki pomocy społecznej będą mogli znacznie lepiej i skuteczniej zająć się dziećmi.

Poseł Witold Namyślak (PO) podkreślił szczególną rolę samorządów lokalnych, które winny aktywnie pracować na rzecz zmniejszania zjawiska przemocy wobec dzieci i koordynować prace wszystkich służb w gminie.

– Do głównych problemów, z którymi samorządy nie zawsze sobie radzą, można zaliczyć m.in.: brak ośrodków dla ofiar przemocy, gdzie mogłyby się schronić, słaby dostęp do psychologów, bezpłatnej pomocy prawnej, problem dalszego zamieszkiwania sprawców przemocy z ofiarą, brak grup terapeutycznych dla ofiar przemocy, w tym grup dla dzieci i młodzieży – wymienił Namyślak.

Jego zdaniem, samorządy lokalne potrzebują wsparcia np. konkretnych programów, za którymi szłyby środki finansowe.

Z kolei Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka (RPD) uznał za warunek konieczny „powołanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu gminy, abyśmy mogli mówić o rzeczywistej pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a szczególnie kiedy chcemy chronić i bronić najmłodsze dzieci”.

RPD podkreślił , że w „brakuje modelowego wskazania przez szczebel centralny konieczności tworzenia zespołów interdyscyplinarnych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie już na poziomie lokalnym”.

– Jeżeli występuje współpraca instytucji i organizacji zajmujących się problemem przemocy, jest to najczęściej wynik indywidualnych inicjatyw osób, a nie instytucji – zauważył Rzecznik.

Resort pracy i polityki społecznej proponuje wprowadzenie kodeksowego zakazu stosowania kar cielesnych, zadawania cierpień psychicznych i stosowania innych form poniżania dziecka. Po przyjęciu zmian każdy obywatel będzie miał obowiązek zgłaszania przypadku, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka.

Rząd zapowiada także wprowadzenie konieczności zabierania dziecka przez pracownika socjalnego w asyście policji lub pracowników służby zdrowia w przypadkach, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka.

– Chcielibyśmy, aby te działania były wynikiem ogólnospołecznej zgody i aby realizowane były zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu wojewódzkim oraz aby były realizowane przez wszystkie samorządy, które również uczestniczą w działaniach dotyczących rodziny, działaniach wspomagających rodzinę – podkreśliła Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

W projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wzmocniono i rozszerzono zadania kontrolne wojewody, jeśli chodzi o monitorowanie zjawiska przemocy i kontrolowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy na wszystkich szczeblach administracji samorządowej, a także czuwanie nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wojewoda będzie także powoływał wojewódzkiego koordynatora do monitorowania i realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 amk
Źródło: Serwis Samorządowy PAP
oprac. ops.pl lotsy

Komentarze (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

rodzina 500+

MRPiPS w sprawie 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej

09 września 2016      TAGI:         
W dniu 08.09.2016 r. na stronie internetowej MRPiPS został opublikowany komunikat wsprawie...»
stop-1131143_960_720

Propozycja opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z apelem o podjęcie działań w kierunku opracowania Narodowej...»
cropped-profil-1

Rodzic Nie Pęka – powstała fundacja na rzecz rodziców i dzieci mających achondroplazję, dysplazje kostne lub wady kostne

09 września 2016      TAGI:      
Fundacja Rodzic Nie Pęka jako pierwsza w Polsce prowadzi działania na rzecz rodziców...»
wschowa01

Dzieci z państwowych domów dziecka a 500+

14 lipca 2016      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 07.07.2016 r., wyrażając swoje zaniepokojenie,...»
clause-684509__180

„Stare – Nowe” opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – koszty gminy związane z jej przyznaniem i wydaniem duplikatu

10 marca 2016      TAGI:   
W dniu 29 lutego 2016 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra...»