Newsy

Zasiłki stałe zadaniem własnym gminy

Zasiłki stałe i składki zdrowotne
jako obowiązkowe zadanie własne gminy?


Wejdzie w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, która w art. 20 zmienia ustawę o pomocy społecznej. Czy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne stanie się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym?

Art. 17 i art. 18 ustawy o pomocy społecznej zostaną wkrótce zmienione poprzez wejście w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Ustawa ta w art. 20 dokonuje zmiany (umożliwia zmianę red. ops.pl ) charakteru dwóch ważnych zadań pomocy społecznej: zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne. Z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, staną się one zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym.

Ustawa została zakwestionowana przez Prezydenta RP (w zakresie art. 21 – dot. ochrony środowiska) i przesłana Trybunałowi Konstytucyjnemu do zbadania jej zgodności z Konstytucją RP. W dniu 13. maja 2009 r. TK orzekł zgodność kwestionowanego przez Prezydenta przepisu z Ustawą Zasadniczą.

Jak głosi notatka prasowa TK: "Ustawa miała wejść w życie 1 kwietnia 2009 r. Nie weszła jednak ze względu na zaskarżenie do TK. Po wyroku problem optymalnego określenia wejścia w życie ustawy rozwiązać muszą organy odpowiedzialne za postępowanie legislacyjne".

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/kp_02_09.htm 

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Art. 20. 1. Wojewoda może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych spraw z zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub organom innych samorządów działających na obszarze województwa, kierownikom państwowych i samorządowych osób prawnych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w województwie.


inny art. 20 ( uzupełnienie z dnia 15.05.2009 – red. ops.pl )

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji
i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
Tekst ustawy ustalony ostatecznie
po rozpatrzeniu poprawek Senatu
, tam: Art. 20.

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216,
poz. 1367 i Nr 220, poz. 1431 oraz z 2009 r Nr 6, poz. 33)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 17 w ust. 1 po pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 19 i 20 w brzmieniu: „19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”;
2) w art. 18 w ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2.

Zasiłki stałe zadaniem własnym
http://www.mops.stargard.pl/index.php?go=artykuly/zas_stale

jakobos
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bliżej Funduszy Europejskich – czas na Bydgoszcz

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Kujawsko Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy...»

Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

24 kwietnia 2018      TAGI:      
W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania...»

Mija termin na złożenie oświadczenia majątkowego

20 kwietnia 2018     
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiera katalog osób zobowiązanych...»

Sami Dzielni – nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie...»

Byliśmy jak z kosmosu. Konferencja dla rodziców z niepełnosprawnościami

19 kwietnia 2018      TAGI:      
W dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa), o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Centrali...»