Newsy

Pracownicy socjalni muszą mieć ukończone studia wyższe?

Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593) określa zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń oraz zasady ich udzielania, organizację pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. W ustawie znalazły się także zapisy dotyczące pracowników socjalnych – ich praw i obowiązków. Jednym z głównych, dyskusyjnych tematów jest kwestia kompetencji pracowników socjalnych.

Ustawa w znacznym stopniu reguluje kwestie praw pracownika socjalnego, ułatwiając funkcjonowanie, w nierzadko trudnym otoczeniu. Cieszy fakt, że pracownik socjalny zyskuje szersze prawa, między innymi ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Ustawodawca umożliwia także pracownikom socjalnym bardziej efektywne wykonywanie swojego zawodu, dzięki zapisowi o prawie pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach. Ponadto organy administracji rządowej i samorządowej są zobowiązane do udzielania pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych czynności.

Jednak poza zapisami o poszerzeniu praw pracownika socjalnego, w ustawie z 2004 roku znalazły się zapisy dotyczące dodatkowych obowiązków i uprawnień, jakie pracownik socjalny musi spełnić. Zgodnie z art. 116 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej, pracownikiem socjalnym może być osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku „Praca socjalna”. Ustawodawca dopuszcza także wykonywanie zawodu pracownika socjalnego osobom, które uzyskają wykształcenie do 2013 roku na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

W związku z ustawą z 2004 roku, oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2008 roku, określającej wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych, studia o kierunku „Praca socjalna” pojawiły się w ofercie niektórych Szkół Wyższych w Polsce.

W większości przypadków są to studia realizowane na Wydziałach Pedagogicznych lub Socjologicznych Uczelni. W innowacyjny sposób do kształcenia na tym kierunku podszedł Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, który w ramach oferty studiów „Praca Socjalna” proponuje także zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz zarządzania. „Stawiamy przede wszystkim na praktyczne podejście i profesjonalizm.” – mówi Marta Adamczyk, prodziekan Wydziału Psychologii WSB-NLU – „Uczymy nie tylko zasad i obowiązków związanych z zawodem pracownika socjalnego, ale także chcemy nauczyć studentów tego kierunku zarządzania projektami, marketingu, aplikowania i zarządzania funduszami pozyskanymi ze źródeł unijnych, rządowych i samorządowych. Ponadto absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania organizacjami pozarządowymi”.

Jak się okazuje, dobra wola i chęć niesienia pomocy nie są wystarczające do zostania pracownikiem socjalnym. Kandydaci na pracowników socjalnych muszą ukończyć studia wyższe, aby móc wykonywać swój zawód. Czasem rodzi to w środowiskach pracowników socjalnych wiele kontrowersji, natomiast z pewnością, w perspektywie czasu, przełoży się to na jakość świadczonej pomocy najbardziej potrzebującym, na których dobru przecież najbardziej nam wszystkim zależy.

( Ustawa gwarantuje również zachowanie uprawnień nabytych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. "Art. 156 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego, na podstawie otychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu". Forum ops.pl  Wykształcenie pracownika socjalnego – red. ops.pl )

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, studia II stopnia – trwają zapisy!

24 października 2017      TAGI:         
W dalszym ciągu istnieje możliwość zapisania się na studia II stopnia, na kierunku:...»

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

19 stycznia 2018      TAGI:      
W dniu 18 stycznia 2018r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. ozmianie...»

Apel Ministerstwa o pomoc osobom potrzebującym

18 stycznia 2018      TAGI:      
W ostatnim czasie na terenie RP znów pojawiły się ujemne temperatury, tym samym Ministerstwo...»

NIK o resocjalizacji nieletnich

17 stycznia 2018      TAGI:      
NIK udostępnił na stronie domowej informację o wynikach kontroli przeprowadzonej...»

KDR – wniosek o wersję elektroniczną

16 stycznia 2018      TAGI:      
Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek (wersja...»