Newsy

Zaproszenie dla autorów, zbieramy materiały do kolejnego numeru „Forum. O bezdomności bez lęku”

Zbieramy materiały z tematyki kondycji realizowanej pracy socjalnej, kondycji zawodu pracownika socjalnego, warunków realizacji zadań służb społecznych, w kontekście pracy socjalnej. Oczekujemy tekstów teoretycznych, empirycznych, refleksji praktyków, z nie mniejszym zainteresowaniem przyjmiemy prace literackie: fragmenty prozy, refleksje, poezję, grafiki itp. korespondujące z problematyką numeru. Nowy numer poświęcony będzie zagadnieniu pracy socjalnej.

Praca socjalna w kontekście rozwiązywania problemu bezdomności ma fundamentalne znaczenie dla trzech podstawowych filarów polityki społecznej:

• Prewencji bezdomności – praca socjalna, niezależnie od miejsca jej realizacji, jest głównym instrumentem zapobiegania bezdomności. Pracownicy socjalni dysponują szerokim instrumentarium współpracy z osobami potencjalnie lub już fizycznie zagrożonymi bezdomnością. To właśnie poprzez realizowaną pracę socjalną można zbierać informacje o zagrożeniach, oddziaływać na przyczyny bezdomności związane np. z zadłużeniami, eksmisjami, konfliktami rodzinnymi, przemocą czy też problemami zdrowotnymi. Świadomość zagrożeń oraz umiejętność szybkiej i skutecznej wczesnej interwencji umożliwia utrzymanie ludzi zagrożonych w środowisku i potrafi uchronić wiele osób przed dramatem bezdomności. Dramatem, który nie tylko w wymiarze osobowym jest tragedią, ale i w wymiarze systemowym jest porażką całego systemu wsparcia. Co w konsekwencji prowadzi do zwielokrotnienia nakładów finansowych i organizacyjnych, koniecznych do zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludzi już doświadczających bezdomności.

• Interwencji – praca socjalna jest absolutnie kluczowym elementem tworzenia systemu ratowania życia i zdrowia ludzi już doświadczających bezdomności. Jest fundamentem zapewniania doraźnej pomocy, gwarantującej poczucie bezpieczeństwa i godności osób już znajdujących się w dramatycznej sytuacji bezdomności. Zapewnienie dostępu do schronienia i posiłków, wyposażenie w niezbędną odzież, wyrobienie odpowiednich dokumentów i zagwarantowanie podstawowych świadczeń to jedne z wielu usług, które są abecadłem pracy socjalnej świadczonej w sytuacji bezdomności. Przypominać z pewnością nie trzeba, że poza tradycyjnie rozumianą praca socjalną realizowaną czy to w ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych czy szpitalach, w obszarze interwencji szczególne miejsce zajmuje uliczna praca socjalna, czyli streetwork.

• Integracji ludzi bezdomnych – praca socjalna odgrywa niebagatelną rolę, także w procesie (re)integracji społecznej i zawodowej ludzi bezdomnych. Skomplikowany proces wychodzenia z bezdomności, wymaga zupełnie innej pracy socjalnej, skoordynowanie wysiłków wielu specjalistów, monitorowanie postępów, wspieranie i motywowanie, wytyczanie ścieżki rozwoju i wdrażanie programu usamodzielnienia wymaga specjalistycznych kwalifikacji i umiejętności. Praca socjalna służy także utrwalaniu już zrealizowanych i osiągniętych zmian, ugruntowując działania podejmowane w kierunku usamodzielniania.

Zbieramy materiały z tematyki kondycji realizowanej pracy socjalnej, kondycji zawodu pracownika socjalnego, warunków realizacji zadań służb społecznych, w kontekście pracy socjalnej.

Oczekujemy tekstów teoretycznych, empirycznych, refleksji praktyków, z nie mniejszym zainteresowaniem przyjmiemy prace literackie: fragmenty prozy, refleksje, poezję, grafiki itp. korespondujące z problematyką numeru. Termin nadsyłania prac do 15 listopada 2010 r.

Artykuły, fragmenty prozy – maksymalnie 20 stron znormalizowanego tekstu (Times New Roman, 12 p., interlinia 1,5 – 18 000 znaków na stronę).

Teksty opatrujemy przypisami dolnymi wykonywanymi według wzoru:
(jednocześnie pragniemy zauważyć, że w przypadku dosłownego cytowania tekstu, przytaczania danych liczbowych niezbędne jest podanie nie tylko opisu bibliograficznego źródła, ale także numeru strony, z której tekst/dane pochodzą)
A. Kowalski, Tytuł, Warszawa 2009, s. 10.
A. Paczkowski, Tytuł [w:] Tytuł, red. B. Malinowski, Warszawa 2009, s. 12.
A. Zamoyski, Tytuł, „Polityka Społeczna” 2008, nr 1 (406), s. 25.

W bibliografii należy zachować następujący układ:
Kowalski A., Tytuł, Warszawa 2009.
Paczkowski A., Tytuł [w:] Tytuł, red. B. Malinowski, Warszawa 2009.
Zamoyski A., Tytuł, „Polityka Społeczna” 2008, nr 1 (406).

Do tekstów należy dołączyć fotografię autora
(w rozdzielczości 300 dpi) oraz notkę (3-4 zdania).

Redaktorzy numeru
Łukasz Browarczyk
Maciej Dębski
tel. 58 341-17-20
e-mail: lukasz.browarczyk@pfwb.org.pl
e-mail: m.debski@pfwb.org.pl
www.pfwb.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo-Rodziny

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”

25 lipca 2016      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dodatkowy otwarty konkurs...»

Zaproszenie na III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu” – Praca socjalna w świetle filozofii spotkania

18 października 2016      TAGI:         
W dniach 14 - 15 listopada w Krakowie odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja...»
horizontal-1015739__180

Projekt ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

17 marca 2016      TAGI:      
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. sygn akt SK 7/11 orzekł,...»
trophy-1674911_1280

Nagrody dla pracowników socjalnych 2017

16 maja 2017      TAGI:      
Jak co roku do 31 lipca 2017 r. w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich...»
people-1010001_960_720

Schroniska dla bezdomnych świadczące usługi opiekuńcze

08 sierpnia 2017      TAGI:      
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało powstanie...»
Lucy123 » 19 września 2017, 15:33

Dochód z tytułu najmu roziczony w formie ryczałtu

jola1965 » 19 września 2017, 15:14

NIP płatnika Składek ZUS zmieniony

Sofia » 19 września 2017, 15:07

ryczałt lub karta podatkowa- możemy wystąpić ?