Newsy

Rola Trenera Zatrudnienia Wspieranego w Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu


Model TZW stanowi kompleksową propozycję innowacyjnego podejścia do pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi i niepełnosprawnymi. W ramach wdrażania \”Standardów w pomocy\” model ten wdrożono w Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu.

P.M. – Proszę przybliżyć nam jaka jest rola Trenera Zatrudnienia Wspieranego w aktywizacji zawodowej?

Sabina Potempa (TZW w CIS w Wieprzu) – Model pracy Trenera Zatrudnienia Wspieranego to kompleksowe podejście do pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi u których występują pewne bariery, powodujące brak motywacji do podejmowania działań związanych z poszukiwaniem i co ważne podejmowaniem zatrudnienia.

Ideą wsparcia udzielanego przez trenera jest pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Trener zatrudnienia wspieranego – poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i przygotowanie do kontaktów z pracodawcami – przywraca im umiejętności funkcjonowania na wolnym rynku pracy.

Trener wspiera rozwój kariery zawodowej podopiecznych tak długo jak jest to konieczne. Stanowi swojego rodzaju ogniwo w swoich kontaktach swoich klientów z potencjalnymi pracodawcami i aktywnie angażuje się w poszukiwanie miejsc pracy dla osób, którym udziela pomocy.

P.M. – Jaka jest specyfikacja pracy TZW w CIS – ie?

S.P. – Praca Trenera w CIS -ie wymaga szczególnego wsparcia klienta, gdyż pomoc społeczna nie oferuje naszym Uczestnikom aż tak intensywnego i kompleksowego wsparcia. Natomiast szczególnie przy wdrażaniu pilotażowych rozwiązań można zaproponować osobom w tak szczególnej sytuacji wsparcie wielu specjalistów t.j. doradcy zawodowego, psychologa, trenera edukacyjnego, trenera przedsiębiorczości, pracownika socjalnego.

P.M. – Czy uczestnicy CIS-u nie mają zbyt dużo tego wsparcia? Czy jest to efektywne wsparcie?

S.P. – Testując „Model CIS” w ramach umowy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dostrzegamy, iż dopiero tak szerokie wsparcie może wpływać na rzeczywistą zmianę w życiu osób w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej. Liczne opracowania i analizy aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych wskazują, iż brak jest efektu pozytywnej zmiany u uczestników krótkich szkoleń, na których oferuje im się jedynie: kurs autoprezentacji, pisania CV i szkolenie zawodowe.

Należy zwrócić uwagę, iż sytuacja pozostawania bez pracy wielokrotnie wiąże się z nierozwiązanymi problemami w sytuacji osobistej, materialnej. Oferowane przez CIS wsparcie bazuje na potencjale uczestników, który mają możliwość u nas rozwijać jeśli chcą. Własna chęć pozytywnej zmiany to podstawa, uczestnikiem CIS-u zostaje z własnej woli. A długa lista osób oczekujących na miejsce uczestnika CIS świadczy o tym, iż jesteśmy rozpoznawalni jako efektywna forma wsparcia.

P.M. – Co jest ważne w pracy Trenera Zatrudnienia Wspieranego?

S.P. – Istotne w pracy z klientem jest nawiązanie pozytywnego i osobistego kontaktu, poprzez stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i współpracy. Na początku kontaktu staramy się jasno określić wzajemne oczekiwania oraz zasady współpracy. W CIS w Wieprzu wraz z moją koleżanką Ewelina Witek również trenerem zatrudnienia wspieranego (2 osoby x 1/2 etatu) tworzymy zespół, który daje równe szanse każdej osobie i starać się wytworzyć takie jego nastawienie, które umożliwia efektywną współpracę. W swojej pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi ponosimy odpowiedzialność za całość i jakość procesu dydaktycznego. Natomiast nasi klienci sami decydują o zmianach w swoim życiu. Podstawę takiego podejścia stanowią założenia polskiego poradnictwa zawodowego:

– człowiek jest odpowiedzialny za swój los,

– ważną cechą człowieka jest jego aktywność,

– żeby podejmować racjonalne i prawidłowe decyzje człowiek musi znać samego siebie,

– pogląd człowieka na temat własnych zalet i wad jest subiektywny i trzeba go weryfikować

P.M. – Jak wygląda dzień pracy TZW?

S.P. – Najogólniej mówiąc zadanie trenera zatrudnienia wspieranego – „coacha” wobec osoby aktywizowanej, sprowadza się do: oceny i przygotowania w zakresie umiejętności społecznych, które są niezbędne przy wykonywaniu pracy, poruszaniu się po rynku pracy, znalezienia zatrudnienia i pomocy osobie zatrudnionej w czynnościach związanych z procedurą zatrudnienia, uzgodnienia z pracodawcą zakresu czynności wyszczególnionych w obowiązkach zatrudnionego. Podczas stażu, a następnie pracy pracownik poddawany jest ciągłemu monitorowaniu przez trenera, który posiada stały kontakt z jego pracodawcą.

P.M. – Jakie są zadania trenera zatrudnienia wspieranego?

S.P. – Podczas testowania „Modelu CIS” zadania te koncentrują się wokół:

– Pozyskiwania informacji na temat potencjału klienta, jego sytuacji społeczno – zawodowej, potrzeb i aspiracji oraz innych uwarunkowań, w celu sporządzenia trafnej opinii predyspozycji osobowościowo – zawodowych klienta i jego możliwości rozwojowych – współpraca z zespołem specjalistów;

– Bieżącego motywowania, analizowania i wspierania działań klienta podejmowanych w związku z realizacją Indywidualnego Programu Zatrudnienia Wspieranego.

– Nawiązywania kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku pracy w celu promocji zatrudnienia wspieranego oraz pozyskiwania miejsc pracy dla klientów.

– Wprowadzaniu klienta do pracy na otwartym rynku (np. w firmie komercyjnej) poprzez zapoznawanie go z obowiązującymi procedurami i warunkami zatrudnienia, wymaganiami pracodawców oraz zadaniami na określonym stanowisku pracy;

– Monitorowania procesu adaptacji klienta oraz jego funkcjonowania w miejscu stażu czy tez później pracy, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów i mediacja z innymi partnerami , a zwłaszcza z pracodawcą.

– Prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej klientów oraz innych podejmowanych działań.

P.M. – Dziękuję za rozmowę.

Projekt \”Pilotażowe wdrożenie modelu CIS w Wieprzu\” jest współfinansowany ze środków Inii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegooprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

centrum_stowarzyszenie

Spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”

10 lutego 2016      TAGI:   
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy...»
Sejm-RP

Projekt nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej

07 września 2016      TAGI:         
5 września 2016 r. został skierowany do I czytania do Komisji Polityki Społecznej...»
logo_mrpips_wektor_1

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – lista uzupełniająca

26 maja 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki uzupełniającego...»
Ministerstwo-Rodziny

Projekt kolejnej zmiany do Ustawy o pomocy społecznej

11 stycznia 2017      TAGI:         
Na stronie MRPiPS dostępny jest projekt z dnia 1 grudnia 2016 r.  o zmianie Ustawy...»
hands-699486_960_720

Rada Pomocy Społecznej – VIII Kadencja

04 kwietnia 2017      TAGI:         
W dniu 31.03.2017 r. zostały wręczone przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej...»
agablues » 19 listopada 2017, 18:56

Asystent rodziny wkład własny

sawsyl » 19 listopada 2017, 13:40

podanie a umorzenie a potrącenie

123d » 18 listopada 2017, 23:53

asystent rodziny jaki procent dotacji