Newsy

Strategia Modelu wsparcia

Wrocław rozpoczął testowanie nowego modelu wsparcia. Tworzona jest Strategia Modelu wsparcia dla niezatrudnionych kobiet po 50 r. ż., które doświadczają przemocy domowej. Wypracowane w ramach realizowanego projektu rozwiązania mają służyć gminnym zespołom interdyscyplinarnym.

Testujemy Model wsparcia, który zakłada partnerską współpracę z publicznymi i niepublicznymi instytucjami pomocy i integracji społecznej i przedsiębiorcami.
Opracowany model dotyczy skutecznej współpracy z niezatrudnionymi kobietami 50+, które doświadczają przemocy w środowisku domowym. Reztatem stworzonego w ramach projektu modelu będą oczekiwane przez Zespoły interdyscyplinarne narzędzie aktywizacji społecznej i zawodowej, które zwiększą szanse na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej. Zastosowanie modelu umożliwi rozwiązanie problemów i wejście na rynek pracy grupie zagrożonej wykluczeniem społecznym. Usamodzielnienie się ekonomiczne kobiet wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie rodziny, w których ma miejsce przemoc. Kobiety uczestniczące w projekcie pozytywnie „zamodelują” radzenie sobie w bardzo trudnej sytuacji i tym samym zaktywizują inne osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

Testowany Model wsparcia jest efektem współpracy partnerstwa Gminy Wrocław (realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu) – publicznej jednostki, wrocławskiego oddziału Centrum Praw Kobiet (organizacji pozarządowej) oraz Biurowita Sp. z o.o. (przedsiębiorcy).

Koordynatorzy wsparcia – oś modelu

Zrekrutowaliśmy 10 osób, które rozpoczęły uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu z zakresu funkcjonowania Modelu Wsparcia, specyfiki potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Modelu Gotowości do Zmiany oraz elementów coachingu (w sumie 85h szkoleniowych). Po ukończeniu przez te osoby szkolenia, wybraliśmy 3 najbardziej odpowiednie, które zatrudniliśmy jako Koordynatorów Wsparcia. Koordynatorzy mają za zadanie przez okres 6 miesięcy wdrożyć Program zmiany wobec 15. uczestniczek projektu.

Program zmiany

W ciągu 3 miesięcy uczestniczki otrzymują wsparcie terapeutyczne i szkoleniowe (listopad 2013-styczeń 2014), a w jego ramach:

– wsparcie terapeutyczne \”Nowa-Ja\”, które obejmuje trening przeciw wyuczonej bezradności, grupę wsparcia, indywidualne poradnictwo prawne oraz psychologiczne,

– program szkoleniowy: „Szkolenia-rozwój-praca\”, który obejmuje: warsztat kompetencji osobistych i społecznych, warsztat poruszania się po rynku pracy, szkolenie komputerowe, sposób ubierania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w miejscu pracy, konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą kariery, konsultacje indywidualne i zakupy zestawu odzieży na rozmowę kwalifikacyjną,

– uczestniczki otrzymuję również stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach grupowych, bilety na przejazdy MPK oraz poczęstunek.

– 3 miesięczną praktykę zawodową u przedsiębiorcy (śr. 40 godz. tygodniowo w okresie luty-kwiecień 2014), za którą otrzymują stypendium.

Przez cały czas uczestniczki są pod opieką Koordynatora Wsparcia, który dostosowuje swoją pomoc do ich indywidualnych potrzeb w czasie szkoleń oraz pomaga zaadaptować się w miejscu praktyk.

Uzasadnienie modelu:

Z przeprowadzonych w Polsce badań wynika, że problemem jest niska efektywność instytucjonalnego systemu pomocy oraz narastające zjawisko przemocy wobec kobiet. Aby korzystać z oferowanej dotychczas pomocy, ofiary przemocy musiałyby być trwale zmotywowane do zmiany swojej sytuacji, wykazywać dostateczną aktywność i determinację w korzystaniu z zasobów instytucjonalnych, aby zwiększyć swoje szanse na wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej. Skuteczna pomoc członków Zespołów interdyscyplinarnych jest tym trudniejsza, gdy przemocy doświadczają kobiety niezatrudnione, będące w wieku powyżej 50 r.ż. i niejednokrotnie uzależnione ekonomicznie od agresora.

Wypracowany model ma służyć gminnym zespołom interdyscyplinarnym jako narzędzie aktywizacji niezatrudnionych kobiet po 50 r.ż., doświadczających przemocy. Zdaniem twórców proponowane rozwiązania będą mieć wpływ na:

– wzmacnienie współpracy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie,

– podniesienie efektywność wsparcia udzielanego przez gminne zespoły interdyscyplinarne,

– integrującję działania instytucji pomocy społecznej (IPS) oraz włączenie w te gziałania sektoar prywatnego,

– zwiększenie udziału NGO w aktywne rozwiązywanie problemów społecznych,

– zwiększenie szanse osób doświadczających przemocy domowej na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej oraz ich aktywizację społeczną i zawodową.

Szczegółowe informacje na temat projektu mogą Państwo znaleźć na stronie www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl. Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać bieżące informacje o podejmowanych w ramach projektu działań, zapraszamy do kontaktu:

Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław
tel. 71/782 35 17
e-mail: alina.radziuk@cis.wroclaw.pl

Projekt Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

boy-160168_960_720

NIK o placówkach wsparcia dziennego

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  W latach 2013-2015 NIK przeprowadziło kontrola placówki wsparcia dziennego....»
lady-justice-2388500_960_720

Zmiany w systemie wsparcia rodziny

27 lipca 2017      TAGI:      
  W dniu 26.07.2017 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. ozmianie...»
baby-1556421_1280

Projekt zmiany w systemie wsparcia rodzin

14 czerwca 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Rodzinnej złożyło projekt ustawy o zmianie...»
logo-otwarte-drzwi-cmyk-color

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi remontuje Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY!

21 października 2016      TAGI:         
"W ramach działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami prowadzonej przez...»
Postulat RPD w sprawie zmian m.in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

05 maja 2016      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie oraz wdrożenie...»
krawkat » 20 listopada 2017, 09:42

alimenty po nowemu jak nie jest samotna

heiland » 20 listopada 2017, 08:29

Wypok.peel o naszym forum i o nas ( ͡° ͜ʖ ͡°)

agablues » 19 listopada 2017, 18:56

Asystent rodziny wkład własny