Newsy         

Częstochowa. Jubileusz Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie MOPS

MOPS Częstochowa

20. rocznica powstania Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie MOPS, mieszczącego się przy ul. Jasnogórskiej 36 w Częstochowie. Uroczystości rocznicowe z udziałem przedstawicieli władz miasta, dyrektorów, kierowników szkół i przedszkoli, zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia oraz firm współpracujących z ośrodkiem, rozpoczną się 14 listopada br. o godzinie 13.00 w siedzibie Centrum. W programie uroczystości przewidziano m.in.: występ zespołu wokalno – muzycznego „Ptaki” i innych zaproszonych artystów, pokaz multimedialny pt. „Wspomnienia”. Podczas spotkania będzie możliwość obejrzenia wystawy fotograficznej Pani Moniki Opieki-Nowak pt. „Nasze portrety”. Nie zabraknie również urodzinowego tortu.

Historia i działalność Ośrodka

Idea utworzenia Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ulicy Jasnogórskiej 36 w Częstochowie, podyktowana została potrzebą stworzenia miejsca, w którym zarówno dzieci z niepełnosprawnością ruchową, jak i ich rodzice znajdą fachową pomoc i wsparcie. Dzięki zaangażowaniu opiekunów i Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „RAZEM” doszło do powstania ośrodka w 1994 roku,w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na mocy Uchwały Rady Miasta. Pierwszym działem Centrum był Dom Dziennego Pobytu, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Zapewnia opiekę dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w wieku od 2,5 do 18 lat. Zajęcia odbywają się w trzech grupach rozwojowo – wiekowych w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. Jednocześnie trwały prace mające na celu remont i adaptację budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością, tak aby w 1997 roku móc rozszerzyć działalność o funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji Usprawniającej, który zapewnia indywidualną rehabilitację na podstawie zaleceń lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w wieku 0 – 18 lat. Zajęcia prowadzone są w systemie dwuzmianowym w godzinach 8.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci niepełnosprawnych, w tym samym czasie, rozpoczął swoją działalność Ośrodek Poradnictwa i Konsultacji, w którym prowadzona jest wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonowania dziecka, na podstawie której ustalone zostają odpowiednie formy pomocy dziecku i rodzinie (zajęcia wspomagające rozwój prowadzone przez psychologa,logopedę i oligofrenopedagoga).

Z myślą o stworzeniu miejsca przyjaznego rodzinie, gdzie rodzic może skorzystać z porad i instruktażu specjalistów, włączyć się w zajęcia z własnymi dziećmi i nawiązać kontakt z innymi rodzicami o podobnych problemach, w 2006 roku powstał Klub Rodzica i Dziecka „Słoneczko”. Początkowo istniał on w ramach projektu „Częstochowa Niepełnosprawnym”, następnie został włączony w struktury organizacyjne Centrum. Zajęcia terapeutyczne w Klubie odbywają się we wtorki i piątki w godzinach popołudniowych i prowadzone są przez pedagoga, psychologa i muzykoterapeutę w małych grupach wiekowo-rozwojowych (5-6 dzieci). Oprócz działalności statutowej, Centrum również udostępnia bazę lokalową i zapewnia pomoc merytoryczną środowiskowym grupom wsparcia.

Pod opieką Centrum znajdują się: dzieci z zespołami genetycznymi, z wrodzonymi wadami układu nerwowego (m.in. małogłowie, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa), mózgowym porażeniem dziecięcym, wymagające wsparcia w prawidłowym rozwoju m.in. z ciąży wysokiego ryzyka, wcześniaki; dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Dzieci i młodzież mogą liczyć na pomoc w formie fizjoterapii, terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej. Podczas zajęć rewalidacyjnych wykorzystywane są następujące metody usprawniająco – terapeutyczne: Integracja Sensoryczna, EEG Biofeedbeck, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC (Makaton, Piktogramy, Bliss), Stymulacja Metodą Delacato, dogoterapię, itp. Fizjoterapia natomiast prowadzona jest m.in. w oparciu o następujące metody: PNF, elementy metody Vojty, elementy metody Bobath, terapię manualną (Kalternborn-Eujenth, Mulligan), Lehnert-Schroth, hydroterapię oraz Kinezjology Taping.

Ośrodek stale doskonali i rozwija swoją działalność. W bieżącym roku poszerzyliśmy ofertę o metodę kinezjoterapii z wykorzystaniem dynamicznych ortez Dunag 02 oraz otwarta została kolejna sala do ćwiczeń metodą Integracji Sensorycznej.

Z oferty Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie korzystają zarówno dzieci i młodzież z terenu miasta Częstochowa, jak i z powiatu częstochowskiego. Powołując się na dane z dnia 31.12.2013 r. z:
• Domu Dziennego Pobytu korzysta 31 dzieci z terenu miasta Częstochowa i jedno dziecko z powiatu częstochowskiego
• Ośrodka Rehabilitacji Usprawniającej korzysta 104 dzieci z terenu miasta Częstochowa i 31 dzieci z powiatu częstochowskiego, które zobowiązane były do podpisania stosownych porozumień;
• Ośrodka Konsultacji i Poradnictwa korzysta 56 rodzin;
• Klubu Dziecka i Rodzica „Słoneczko” korzysta 26 rodzin.

Pracownicy Centrum dbają o rozwój społeczny swoich podopiecznych, dlatego trwają aktywne działania na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym. Dzieci z Domu Dziennego Pobytu biorą udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, dodatkowo jesteśmy współorganizatorami wieku imprez kulturalno – oświatowych m.in Festiwalu „Muzyczna Scena Integracyjna”, Dzień Dziecka w Klubie Don Kichot, Paraolimpiada ze Św. Mikołajem. Dzieci uczestniczą również w innych przeglądach i paraolimpiadach. Ośrodek odwiedzają dzieci z przedszkoli, szkól masowych w ramach spotkań integracyjnych. Szkolimy również praktykantów i stażystów.

Za innowacyjną działalność w dziedzinie pomocy społecznej otrzymaliśmy w 1997 roku nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii zespołowej.

Maciej Hasik
Rzecznik prasowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
tel. stacj. 034 3724228
tel. kom. 669550153

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Projekt kolejnej zmiany do Ustawy o pomocy społecznej

11 stycznia 2017      TAGI:         
Na stronie MRPiPS dostępny jest projekt z dnia 1 grudnia 2016 r.  o zmianie Ustawy...»

Ministerstwo Sprawiedliwości o programach dla sprawców przemocy w rodzinie opuszczających zakłady karne

26 maja 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 1304.2017 r. zwrócił się do Ministerstwa...»

Z orzecznictwa sądów administracyjnych – wspólne gospodarowanie na tle Ustawy o pomocy społecznej

Na gruncie Ustawy o pomocy społecznej ustawodawca definiuje rodzinę jako osoby spokrewnione...»

RPO ws. stypendiów dla studentów a dochodu w pomocy społecznej

05 kwietnia 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił dnia 30.03.2017 r. pismem do Ministra Rodziny...»

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej zostanie zniesiona?

15 września 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej...»