Porady   

Co zrobić, gdy upłynie termin na wniesienie odwołania?

Termin na wniesienie odwołania od decyzji wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – 14 dni od jej ogłoszenia. Przedmiotową materie regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Poz. 23), dalej cyt. jako k.p.a.

Gdy upłynie ten termin, osoba uprawniona nie może skutecznie wnieść odwołania. Jednakże ustawodawca przewidział możliwość skutecznego dokonania czynności procesowej przez stronę w sytuacji, gdy upłynął już termin na wniesienie odwołania – przywrócenie terminu. Organ administracji publicznej nie może działać w sprawie przywrócenia terminu z urzędu, ale jedynie na wyraźną prośbę zainteresowanego. Strona musi tylko udowodnić że uchybienie nastąpiło bez jej winy (art. 58 § 1 k.p.a.).

Równocześnie z wniesieniem prośby należy dokonać czynności, dla której przewidziany był uchybiony termin. Prośbę o przywrócenie terminu i dokonanie czynności (np. wniesienie odwołania), dla której przewidziany był uchybiony termin, należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia (art. 58 § 2 k.p.a.). Natomiast o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia (art. 59 § 2), czyli oznacza to, że o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia w przypadku decyzji lub zażaleń wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie rodzicielskie?

15 kwietnia 2016      TAGI:         
Aby otrzymać świadczenie rodzicielskie, niezbędne jest złożenie wniosku o ustalenie...»

Jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji?

25 maja 2016      TAGI:      
Klienci, którzy otrzymali decyzję z OPS, mają możliwość odwołania się od niej...»

Co zrobić, aby otrzymać 500 zł na dziecko?

13 kwietnia 2016      TAGI:         
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy ze względu...»

Możliwości rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego na skutek złożonego odwołania

Problematykę odwołania od decyzji administracyjnej reguluje ustawa z dnia 14 czerwca...»

Kim jest opiekun faktyczny dziecka?

22 września 2016      TAGI:         
Według przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych opiekun faktyczny dziecka to osoba,...»
Agatenka3 » 27 kwietnia 2017, 17:36

Zapytanie zwiazane z dzierzawa

rysia » 27 kwietnia 2017, 15:25

nienależne pobrane - Sygnity

Ragnar » 27 kwietnia 2017, 14:44

"Rzeczpospolita": Rząd uszczelni program 500+

lusi05 » 27 kwietnia 2017, 14:17

becikowe