Możliwości rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego na skutek złożonego odwołania

Problematykę odwołania od decyzji administracyjnej reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23), dalej cyt. jako k.p.a.

Strona ma prawo do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, jeżeli nie jest zadowolona z zawartego w niej rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 129 § 2 k.p.a.). Zgodnie z art. 138 § 1 k.p.a organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję – oznacza to, że organ odwoławczy wydał ostateczną decyzję zgodną z decyzją organu I instancji,
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję, umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części – organ odwoławczy samodzielnie orzekając, wydaje decyzję co do istoty sprawy ,
3) umarza postępowanie odwoławcze – czyli uchyla decyzję Ośrodka Pomocy decyzję (od której strona się odwołała), jednocześnie umarzając prowadzone przez ten organ postępowanie.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy (art. 138 § 2 k.p.a.). Oznacza to, że organ I instancji jest zobowiązany do ponownego przeprowadzenia postępowania w danej sprawie.

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Co zrobić, gdy upłynie termin na wniesienie odwołania?

11 kwietnia 2016      TAGI:   
Termin na wniesienie odwołania od decyzji wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia stronie,...»

Jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji?

25 maja 2016      TAGI:      
Klienci, którzy otrzymali decyzję z OPS, mają możliwość odwołania się od niej...»

Kim jest opiekun faktyczny dziecka?

22 września 2016      TAGI:         
Według przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych opiekun faktyczny dziecka to osoba,...»

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

22 września 2016      TAGI:   
Kiedy osoby pragnące założyć spółdzielnię socjalną mają już na nią pomysł...»

Co to jest spółdzielnia socjalna?

22 września 2016      TAGI:   
Spółdzielnia socjalna to wspólne przedsięwzięcie grupy osób. Posiada cechy przedsiębiorstwa...»
82gocha » 24 kwietnia 2017, 22:34

uchylenie styczeń luty?

pokemon » 24 kwietnia 2017, 21:00

szkolenia

agnkar6281 » 24 kwietnia 2017, 17:54

konkubinat

SR19 » 24 kwietnia 2017, 15:19

Zasiłek pielęgnacyjny

Michalina26 » 24 kwietnia 2017, 14:57

Rejestracja w PUP