Możliwości rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego na skutek złożonego odwołania

Problematykę odwołania od decyzji administracyjnej reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23), dalej cyt. jako k.p.a.

Strona ma prawo do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, jeżeli nie jest zadowolona z zawartego w niej rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 129 § 2 k.p.a.). Zgodnie z art. 138 § 1 k.p.a organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję – oznacza to, że organ odwoławczy wydał ostateczną decyzję zgodną z decyzją organu I instancji,
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję, umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części – organ odwoławczy samodzielnie orzekając, wydaje decyzję co do istoty sprawy ,
3) umarza postępowanie odwoławcze – czyli uchyla decyzję Ośrodka Pomocy decyzję (od której strona się odwołała), jednocześnie umarzając prowadzone przez ten organ postępowanie.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy (art. 138 § 2 k.p.a.). Oznacza to, że organ I instancji jest zobowiązany do ponownego przeprowadzenia postępowania w danej sprawie.

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Co zrobić, gdy upłynie termin na wniesienie odwołania?

11 kwietnia 2016      TAGI:   
Termin na wniesienie odwołania od decyzji wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia stronie,...»

Jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji?

25 maja 2016      TAGI:      
Klienci, którzy otrzymali decyzję z OPS, mają możliwość odwołania się od niej...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»