Czytelnia      

„Fundusz alimentacyjny” P. Mrozek, L. Cabaj i in. (Wydawnictwo C.H. Beck)

Publikacja Wydawnictwa C.H. Beck „Fundusz alimentacyjny” autorstwa P. Mrozek, L. Cabaj, A. Durda, E. Pawka-Nowak została przygotowana przede wszystkim z myślą o stworzeniu kompleksowego poradnika dla pracowników merytorycznych jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (tj. Ośrodków Pomocy Społecznej) realizujących zadania przewidziane w Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Stanowi kompendium wskazówek i procedur opracowanych przez praktyków dla praktyków.

reckaAutorzy precyzyjnie prowadzą „czytelnika” krok po kroku przez kolejne postępowania administracyjne, które ustawodawca przewidział w toku realizacji zadań zapisanych w Ustawie. Każdy etap ustalenia prawa do świadczeń, poczynając od złożenia wniosku o ustalenie prawa do przedmiotowych świadczeń wraz z dokumentami niezbędnymi do jego ustalenia,  brakami formalnymi, po wydanie decyzji administracyjnej włącznie, jest zobrazowane przykładami wskazującymi stosowanie określonych rozwiązań. Wychodząc naprzeciw potrzebom organów I instancji autorzy opracowali wzory m.in.:
– wezwania do usunięcia braków formalnych,
– decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,
– wezwania do poprawienia bądź uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
– zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy,
– postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego,
– postanowienia o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego,
– wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
– decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– decyzji umarzającej postępowanie administracyjne – art. 105 § 1  k.p.a.,
– decyzji umarzającej postępowanie administracyjne – art. 105 § 2  k.p.a.

Autorzy podjęli się także wyjaśnienia procedury wszczęcia postępowania w związku z okolicznościami, które mają wpływ na prawo do tegoż świadczenia oraz jego wznowienia. Od ich rozróżnienia zależy nie tylko cały tok postępowania, ale przede wszystkim decyzja administracyjna, od której przysługuje stronie odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Jednak i w tym wypadku autorzy nie pozostawili „czytelnika” bez pomocy. W poradniku autorzy poświęcili rozdział postępowaniu przed organem II instancji, m.in. przekazaniu dokumentów wraz z odwołaniem oraz stanowiskiem organu I instancji. Ponadto autorzy, kierując się możliwościami, jakie daje treść art. 132 k.p.a. – tj. wydania nowej decyzji administracyjnej po wniesieniu przez stronę odwołania, w której to organ I instancji uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję –  skonstruowali jej wzór.

W toku wzruszenia decyzji administracyjnej niejednokrotnie wychodzą na jaw okoliczności, o których mowa w art. 2 pkt 7 Ustawy, tj. nienależnie pobrane świadczenia. Organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest zobligowany do ich dochodzenia. Dlatego też autorzy nakreślili dokładną procedurę postępowania organu wydającego decyzję o ustaleniu i zobowiązaniu do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Stronie przysługuje jednak prawo ubiegania się o umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, wnioskowania o odroczenie terminu płatności albo rozłożenie jej na raty. Publikacja prowadzi i przez to postępowanie administracyjne, dając wskazówki co do jego toku oraz wzory decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o dyspozycję art. 23 ust. 8 Ustawy.

Kolejnym niezwykle istotnym zagadnieniem, któremu autorzy poświęcili miejsce na łamach poradnika jest postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego. Dokładnie wyjaśniają procedurę postępowania organu w każdym z przypadków przewidzianych przez ustawodawcę. Ponadto należy zauważyć, że uwzględnione zostało również postępowanie organu I instancji w przypadku złożenia przez dłużnika alimentacyjnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań, tj. umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Poradnik wyposaży czytelnika w cały szereg wzorów  dokumentów, są to m.in.:
– wniosek organu właściwego wierzyciela o przyłączenie się do egzekucji,
– decyzja odmawiająca wycofania złożonego przez organ właściwy dłużnika wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
– decyzja umarzająca należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– decyzja odmawiająca umorzenia  należności,
– pismo w toku postępowania administracyjnego do dłużnika alimentacyjnego dotyczące jego wniosku o umorzenie zaległości,
– zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
– decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
– decyzja w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
– wniosek do prokuratury rejonowej o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
– wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
– pismo do prokuratury rejonowej w sprawie złożonego wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

Całość publikacji dopełnia rozdział poświęcony księgowaniu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych po umorzenia i odpisy. Przedmiotowe zagadnienie, często niedoceniane, jest niezwykle ważne dla jednostek sektora finansów publicznych w związku z dyspozycjami Ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Wydawnictwo załącza płyta CD zawierającą aż 43 wzory dokumentów, które z łatwością mogą zostać zaimplementowane do szablonów programów dziedzinowych, tym samym ułatwiając realizację zadań na stanowisku.

Rekapitulując, publikację Wydawnictwa C.H. Beck „Fundusz alimentacyjny” należy szczególnie polecić pracownikom merytorycznym realizującym zadania wynikając ze wskazanej Ustawy, niejednokrotnie borykającym się z jej zawiłościami.

Dowiedz się więcej o publikacji „Fundusz alimentacyjny” na stronie wydawnictwa.

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

500

„Świadczenie wychowawcze” P. Mrozek, E. Pawka-Nowak, M. Rączka (Wydawnictwo C.H. Beck)

10 maja 2016      TAGI:      
„Świadczenie wychowawcze” wydawnictwa C.H. Beck autorstwa P. Mrozka, E. Pawki-Nowak...»
Kadry i płace_mini

„Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej” K. Woźniczko (Wydawnictwo C.H. Beck)

W ofercie wydawnictwa C.H. Beck pojawił się kolejny praktyczny poradnik dedykowany...»
Vademecum ABI_mini

„Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji” red. M. Kołodziej (Wydawnictwo C.H. Beck)

Wydawnictwo C.H. Beck, reagując na „dynamiczne zmiany” Ustawy o ochronie danych...»
Ustawa o pomocy społecznej_mini

„Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo” T. Krajewski (Wydawnictwo C.H. Beck)

Wydawnictwo C.H. Beck wydało kolejny praktyczny poradnik z serii Sektor publiczny pod...»
dostep-do-informacji-publicznej_mini

„Dostęp do informacji publicznej” red. P. Szustakiewicz (Wydawnictwo C.H. Beck)

08 listopada 2016      TAGI:   
W ofercie wydawniczej Wydawnictwa C.H. Beck pojawiła się kolejna publikacja – „Dostęp...»
Ania@ » 20 października 2017, 22:46

Niski dochód czy to urlop wychowawczy

Sylvia114 » 20 października 2017, 21:20

ktoś mocny w temacie 500 plus

naataaa » 20 października 2017, 20:57

Obliczenia dochodu przez mcpr pomyłka?