Jakie dodatki przysługują do zasiłku rodzinnego?

Od dnia 1 listopada 2015 r. obowiązują inne kwoty świadczeń rodzinnych z uwagi na zmianę kryteriów dochodowych, które – zgodnie z ustawą – mogą ulegać zmianie cyklicznie.

O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka w sytuacji, kiedy kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Kryterium to ulega podwyższeniu w sytuacji, kiedy w rodzinie jest dziecko, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wówczas kryterium na osobę w rodzinie wynosi 764 zł.

Dodać należy, że zasiłek rodzinny wynosi 89 zł w sytuacji, gdy dziecko ma mniej niż 5 lat, wysokość zasiłku rodzinnego zwiększa się w sytuacji, kiedy dziecko osiąga więcej niż 5 lat do 18 r. ż. – wówczas kwota zasiłku wynosi 118 zł. Kiedy zaś dziecko przekracza  pełnoletniość, zasiłek rodzinny przyznawany jest w wysokości 129 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

– urodzenia dziecka – przysługuje on jednorazowo w wysokości 1000 zł;
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wysokość tego świadczenia wynosi 400 zł;
– samotnego wychowywania dziecka – kwota w/w dodatku wynosi 185 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dzieci w wysokości 90 zł miesięcznie;
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wysokość tego zasiłku ulega zmianie w zależności od wieku dziecka. Oznacza to, że dziecko, które nie ukończyło jeszcze 5 r. ż.., może otrzymać dodatek w wysokości 50 zł miesięcznie, natomiast w przypadku ukończenia przez niego 5 r. ż., ale gdy nie przekroczyło 24 r.ż. wysokość zasiłku ulega podwyższeniu do kwoty 100 zł miesięcznie;
– rozpoczęcia roku szkolnego – dodatek ten wypłacany jest raz w roku w kwocie 100 zł i przysługuje on matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka oraz na częściowe pokrycie wydatków na cele związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego;
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – kwota dodatku w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko przyznawana jest w sytuacji, gdy dziecko mieszka w miejscowości, w której znajduje się szkoła, gdzie realizowany jest przez nie obowiązek szkolny. Dotyczy to szkół ponadgimnazjalnych lub artystycznych oraz szkół podstawowych i gimnazjów. To drugie w sytuacji, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Dodatek ten może być przyznany w niższej kwocie tylko wtedy, gdy dziecko dojeżdża do szkoły ponadgimnazjalnej, artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny.

Komentarze (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy na dziecko umieszczone w ośrodku wychowawczym przysługują świadczenia rodzinne i pomoc pieniężna z pomocy społecznej?

14 czerwca 2016      TAGI:         
Ośrodek wychowawczy może być placówką, która zaspokaja wszystkie potrzeby swoich...»

Jakie są zadania przedstawiciela oświaty w procedurze Niebieska Karta?

31 sierpnia 2016      TAGI:      
Jednym z członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej zgodnie z Ustawą...»

Jakie są stopnie niepełnosprawności?

06 kwietnia 2016      TAGI:         
Osoba ubiegająca się o status osoby niepełnosprawnej powinna złożyć wniosek doPowiatowego/...»

Jakie dodatki przysługują do zasiłku rodzinnego?

07 kwietnia 2016      TAGI:         
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zasiłku rodzinnego przysługuje katalog dodatków,...»

Usługi opiekuńcze – komu przysługują?

11 kwietnia 2016      TAGI:      
Usługi opiekuńcze są świadczeniem z pomocy społecznej określanym jako świadczenie...»