Porady      

Niebieska Karta A, B, C, D

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wprowadziło do procedury cztery rodzaje kart: A, B, C i D.

Niebieska Karta A – jest wypełniana przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w przypadku podejrzenia, że w rodzinie występuje przemoc. Jej wypełnienie oznacza, że procedura mająca na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie została wszczęta.

Niebieska Karta A zawiera dane osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dane osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, ich adresy zamieszkania, tabelę z formami przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i innymi niedopuszczalnymi zachowaniami, w której należy zaznaczyć formę zaistniałej przemocy w danej rodzinie, dane świadków przemocy. W kwestionariuszu znajdują się także różne pytania, np. od jak dawna zachowania przemocowe występują w rodzinie, czy osoba stosująca przemoc była już wcześniej za nią karana, czy nadużywa alkoholu lub innych środków odurzających. Wypełniona Karta powinna zawierać dane wszystkich członków rodziny, dane na temat stanu zdrowia osoby dotkniętej przemocą oraz podjęte działania w ramach interwencji.

Niebieska Karta B – jest to pisemna informacja, którą przekazuje się podczas spisania Niebieskiej Karty A osobie doznającej przemocy. Druk zawiera pouczenie o tym, czym jest przemoc w rodzinie, kto może być ofiarą przemocy w rodzinie, jakie istnieją formy przemocy, obowiązkach Policjanta w sytuacji stania się świadkiem przemocy, obowiązkach prokuratora, przytacza przepisy prawa, zawierające zachowania zakazane.

Niebieska Karla C – druk wypełniają członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupa robocza powołana przez Zespół na posiedzeniu, na które zaproszono osobę doznającą przemocy w rodzinie. Jeżeli osoba doznająca przemocy w rodzinie nie zgłosiła się pomimo zaproszenia, kartę wypełnia się w innych okolicznościach podczas kontaktu z osobą pokrzywdzoną. Wypełniony druk zawiera dane osoby pokrzywdzonej i stosującej przemoc, opis sytuacji rodzinnej, zawodowej, ekonomicznej, mieszkaniowej, zdrowotnej, sytuację dzieci. Podejmowany jest indywidualny plan pomocy dla osoby pokrzywdzonej – działania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. Osoba pokrzywdzona może podjąć pewne zobowiązania w odniesieniu do sytuacji, w jakiej się znajduje. Podjęta zostaje decyzja o częstości okresowej oceny sytuacji rodziny. Druk kończy się weryfikacją indywidualnego planu pomocy i podpisywany jest przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Niebieska Karta D – druk wypełniają członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupa robocza powołana przez Zespół na posiedzeniu, na które wezwano osobę stosującą przemoc w rodzinie. Jeżeli osoba stosująca przemoc w rodzinie nie zgłosiła się pomimo wezwania, kartę wypełnia się w innych okolicznościach podczas kontaktu z osobą. Wypełniony druk zawiera dane osoby stosującej przemoc, formy stosowanej przemocy, informacje o świadkach przemocy, karalność tejże osoby, jej skłonności do używek, informacje na temat leczenia odwykowego, problemów z prawem, zobowiązania osoby. Zaznacza się działania względem osoby stosującej przemoc i częstość okresowej oceny sytuacji osoby.

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Jakie zniżki gwarantuje Karta Dużej Rodziny?

08 kwietnia 2016      TAGI:   
Karta Dużej Rodziny to dokument uprawniający do różnego rodzaju zniżek dla rodzin...»

Czym jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

08 kwietnia 2016      TAGI:   
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to dokument, który uprawnia rodziny z co najmniej...»

Informowanie o zakończeniu działań sprawcy przemocy oraz podmiotów uczestniczących w procedurze Niebieska Karta

15 września 2016      TAGI:         
Przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie nakładają na Zespół...»

Jakie są zadania przedstawiciela ochrony zdrowia w procedurze Niebieska Karta?

31 sierpnia 2016      TAGI:      
Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy...»

Jakie są zadania przedstawiciela oświaty w procedurze Niebieska Karta?

31 sierpnia 2016      TAGI:      
Jednym z członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej zgodnie z Ustawą...»
Ania@ » 20 października 2017, 22:46

Niski dochód czy to urlop wychowawczy

Sylvia114 » 20 października 2017, 21:20

ktoś mocny w temacie 500 plus

naataaa » 20 października 2017, 20:57

Obliczenia dochodu przez mcpr pomyłka?