Podstawowe zagadnienia Ustawy o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych dotyczy sektora finansów publicznych, koncentruje się głównie na jednostkach budżetowych, do których zaliczamy też jednostki pomocy społecznej.

Wspomniana Ustawa zawiera zapis o tym, że jednostki w sektorze publicznym powstają głównie w formach przewidzianych ustawami merytorycznymi.

Określone zostały w niej szczegółowo źródła finansowania jednostek, sytuacje, w których otrzymywane dotacje są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem oraz wynikające z tego skutki. Ponadto uwzględnione zostały sytuacje wynikające z naruszenia zapisów Ustawy i ich konsekwencje. Do najmniej szkodliwych konsekwencji należą upomnienia, zaś w sytuacji znacznego naruszenia prawa mogą zostać naliczone wysokie kary finansowe, może nawet dojść do zwolnienia pracownika.

W Ustawie można znaleźć informacje o tym, co wchodzi w skład finansów publicznych, tworzy sektor finansów publicznych. Informacja ta zawarta została w art. 9 wspomnianej Ustawy. Dalej można znaleźć ich charakterystykę, informacje o postępowaniu w sytuacji zlikwidowania jednej z instytucji, np. gospodarki budżetowej.

W praktyce instytucje realizujące te same zadania, wynikające z tej samej ustawy – np. z Ustawy o pomocy społecznej – mogą przybierać różne formy organizacyjno-prawne. Najczęściej stosowaną są państwowe i samorządowe jednostki budżetowe: jednostka budżetowa, zakład budżetowy.

Finansów publicznych nie reguluje tylko w/w Ustawa, jest ona jednak najważniejsza.

Ustawa ta powinna wpłynąć na m.in. rozsądne i zgodne z założeniami dysponowanie środkami finansowymi pochodzącymi z finansów publicznych.

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Przesłanki udzielenia pomocy pieniężnej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej

12 kwietnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz....»

Podstawowe akty prawne regulujące finansowanie pomocy społecznej

Poniżej znajdują się podstawowe akty prawne regulujące finansowanie pomocy społecznej. Zalicza...»

Podstawowe formy działania administracji publicznej

31 maja 2016      TAGI:   
Do podstawowych form działania administracji publicznej zaliczyć należy: - akty...»