Porady   

Rodzaje usług specjalistycznych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadziło następujące rodzaje tych usług:

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez:
– kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, asystowanie
w codziennych czynnościach (prowadzenie gospodarstwa domowego, higiena, relacje z rodziną i innymi osobami, organizacja i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji).
– interwencje i pomoc w życiu rodzinie poprzez pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynację działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
– wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poprzez pomoc w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub innych zajęć, np. uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, kompletowanie dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, wspieranie   asystowanie w kontaktach pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

b) pielęgnacja, tj. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych.

c) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z zaleceniami lekarskimi oraz współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego.

d) pomoc mieszkaniowa poprzez pomoc w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
w organizacji drobnych remontów, adaptacji, likwidacji barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami.

e) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w wyjątkowych przypadkach.

Komentarze (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych

09 czerwca 2016      TAGI:      
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych...»

Czy można odmówić przyznania usług opiekuńczych, jeśli osoba wymagająca opieki ma dzieci?

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Nie można odmówić takiej formy pomocy. To, że osoba ubiegająca się...»

Świadczenie wychowawcze w formie rzeczowej lub usług

13 kwietnia 2016      TAGI:      
Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego...»

Jaka powinna być jakość usług socjalnych? Wybrane inicjatywy na jej rzecz

20 maja 2016      TAGI:   
O jakości usług socjalnych nie mówi się zbyt wiele, ponieważ uwaga koncentruje...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»