Porady   

Rodzaje usług specjalistycznych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadziło następujące rodzaje tych usług:

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez:
– kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, asystowanie
w codziennych czynnościach (prowadzenie gospodarstwa domowego, higiena, relacje z rodziną i innymi osobami, organizacja i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji).
– interwencje i pomoc w życiu rodzinie poprzez pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynację działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
– wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poprzez pomoc w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub innych zajęć, np. uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, kompletowanie dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, wspieranie   asystowanie w kontaktach pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

b) pielęgnacja, tj. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych.

c) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z zaleceniami lekarskimi oraz współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego.

d) pomoc mieszkaniowa poprzez pomoc w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
w organizacji drobnych remontów, adaptacji, likwidacji barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami.

e) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w wyjątkowych przypadkach.

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie wychowawcze w formie rzeczowej lub usług

13 kwietnia 2016      TAGI:      
Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego...»

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych

09 czerwca 2016      TAGI:      
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych...»

Jaka powinna być jakość usług socjalnych? Wybrane inicjatywy na jej rzecz

20 maja 2016      TAGI:   
O jakości usług socjalnych nie mówi się zbyt wiele, ponieważ uwaga koncentruje...»

Kim jest opiekun faktyczny dziecka?

22 września 2016      TAGI:         
Według przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych opiekun faktyczny dziecka to osoba,...»

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

22 września 2016      TAGI:   
Kiedy osoby pragnące założyć spółdzielnię socjalną mają już na nią pomysł...»