„Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce” P. Mrozek (Wydawnictwo C.H. Beck)

W ofercie wydawniczej C.H. Beck dostępny jest kolejny poradnik z serii Sektor publiczny w praktyce. Poradnik „Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce” dedykowany jest przede wszystkim pracownikom merytorycznym Ośrodków Pomocy Społecznej realizującym zadania przewidziane w Ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenia rodzinne

Autor podejmując wskazaną problematykę, prowadzi czytelnika przez procedurę przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, począwszy od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami po wydanie decyzji administracyjnej. Pochylając się nad opisywaną problematyką, autor opisał procedurę przyznania każdego z dodatków do zasiłku rodzinnego z osobna na podstawie przykładów obrazujących stosowanie poszczególnych przepisów prawa. Na szczególną uwagę zasługuje analiza dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kontekście uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26.06.2014 r. sygn akt I OPS 15/13 oraz następczym stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.09.2014 r.

Wprowadzenie przez ustawodawcę do Ustawy o świadczeniach rodzinnych mechanizmu tzw. „złotówka za złotówkę” skutkowało uzyskaniem uprawnienia (na skutek złożonego wniosku) do świadczeń rodzinnych przez osoby, które nieznacznie przekroczyły kryterium dochodowe. Autor za pomocą licznych przykładów obrazuje poszczególne etapy ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego z wykorzystaniem przedmiotowego mechanizmu. Nadto autor opracował wzory pism oraz decyzji administracyjnych, m.in.:
– decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego,
– decyzję odmawiającą przyznania zasiłku rodzinnego,
– decyzję przyznającą przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka,
– decyzję przyznającą przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
– decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowania dziecka,
– decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
– decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
– decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
– decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
– decyzję przyznającą prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
– decyzję odmawiającą przyznania  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
– decyzję przyznającą  prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zgodnie z art. 5 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W kolejnych rozdziałach analizie zostały poddane m.in. świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Ustalenie uprawnienia do każdego ze wskazanych świadczeń wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez organ I instancji postępowania administracyjnego. Autor poradnika precyzyjnie obrazuje procedurę, zwracając uwagę na zakres osób uprawnionych, kryteria, niezbędne dokumenty oraz trudności w ocenie istnienia uprawnienia. Analizując wskazaną materię, pochylił się również nad zagadnieniem zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym rolników, którzy nabyli prawo do świadczenia (w kontekście komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej podkreślającego, iż to organ właściwy powinien poinformować wnioskodawcę o możliwości wyboru ubezpieczenia emerytalno-rentowego).

Na łamach poradnika została poruszona także problematyka wzruszenia decyzji ostatecznej. Opisane przez autora przykłady klarowanie obrazują zastosowanie poszczególnych przepisów ustawy. Natomiast opracowane wzory decyzji administracyjnych znacząco ułatwią konstrukcję rozstrzygnięć organom I instancji. Są to:
– decyzja przyznająca prawo do świadczenia rodzicielskiego na dziecko,
– decyzja przyznająca  prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
– decyzja odmawiająca  prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
– decyzja przyznająca  prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– decyzja odmawiająca prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– decyzja przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
– decyzja odmawiająca prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
– decyzja przyznająca zasiłek dla opiekuna,
– decyzja odmawiająca przyznania zasiłku dla opiekuna.

Niejednokrotnie następczym skutkiem wzruszenia decyzji ostatecznej jest obowiązek dochodzenia przez organ nienależnie pobranych świadczeń. Autor wyjaśnia wskazaną procedurę, przedstawiając różne warianty oraz wzory. Na uwagę zasługuje przedstawienie procedury zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za ten okres.

Całość publikacji dopełnia rozdział poświęcony księgowaniu wypłaconych świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych świadczeń, opłata składek ZUS, koszty i wydatki obsługi zadań, umorzenia i odpisy.

Wydawnictwo, podobnie jak w przypadkach innych poradników, dołącza do publikacji płytę CD zawierającą aż 60 edytowalnych wzorów dokumentów, które ułatwią realizację zadań wskazanych przez ustawodawcę organom I instancji.

Podsumowując, publikację Wydawnictwa C.H. Beck „Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce” należy gorąco polecić pracownikom merytorycznym realizującym zadania wynikając z tejże Ustawy.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

Komentarze (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

KPAmini

„Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” B. Adamiak, J. Borkowski (Wydawnictwo C.H. Beck)

Ośrodki Pomocy Społecznej realizują zadania  należące zarówno do zadań własnych...»
Dyscyplina finansów_mini

„Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka” red. M. Smaga, M. Winiarz (Wydawnictwo C.H. Beck)

24 sierpnia 2016      TAGI:      
Wydatkowanie środków publicznych wiąże się z odpowiedzialnością za naruszenie...»
Świadczenia z pomocy społecznej_mini

„Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami” Anna Brzezińska (Wydawnictwo C.H. Beck)

03 sierpnia 2016      TAGI:         
Wychodząc naprzeciw potrzebom, jakie stawia przed Ośrodkami Pomocy Społecznymi ustawodawca...»
dostep-do-informacji-publicznej_mini

„Dostęp do informacji publicznej” red. P. Szustakiewicz (Wydawnictwo C.H. Beck)

08 listopada 2016      TAGI:   
W ofercie wydawniczej Wydawnictwa C.H. Beck pojawiła się kolejna publikacja – „Dostęp...»
centrvat_mini

„Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych” B. Sajnaj, M. Borowski, R. Namysłowski (Wydawnictwo C.H. Beck)

27 października 2016      TAGI:      
Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 września 2016 r. oszczególnych...»
82gocha » 24 kwietnia 2017, 22:34

uchylenie styczeń luty?

pokemon » 24 kwietnia 2017, 21:00

szkolenia

agnkar6281 » 24 kwietnia 2017, 17:54

konkubinat

SR19 » 24 kwietnia 2017, 15:19

Zasiłek pielęgnacyjny

Michalina26 » 24 kwietnia 2017, 14:57

Rejestracja w PUP