Porady   

Przysposobienie dziecka – charakterystyka

Przysposobienie dotyczy osoby małoletniej i ma na celu dobro tej osoby. W dniu składania wniosku wymaganie małoletniości powinno być spełnione, aby zaistniała możliwość przysposobienia dziecka.

Przysposabiającym może być wyłącznie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada odpowiednie kwalifikacje umożliwiające należyte wywiązywanie się z obowiązków przysposabiającego, musi być także zachowana odpowiednia różnica wieku między przysposabiającym a przysposabianym. Ponadto powinna ona posiadać dokumenty, tj.:
– opinię kwalifikacyjną,
– świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny.

Przysposobienie wspólne ma miejsce wtedy, kiedy przysposabiają małżonkowie lub gdy osoba zostaje przysposobiona najpierw przez jednego z małżonków, następnie przez drugiego.

Aby przysposobienie mogło mieć miejsce, potrzebna jest zgoda małoletniego, który rozumie pojęcie przysposobienia. Zgoda taka może nie być potrzebna w sytuacji, kiedy małoletni nie jest zdolny do wyrażenia zgody lub kiedy stosunki pomiędzy nim a przysposabiającymi wskazują na to, że czuje się on ich dzieckiem.

Oprócz powyższych wymagań co do przysposobienia potrzebna jest również zgoda rodziców przysposabiającego, o ile nie są oni pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie są nieznani lub porozumienie z nimi napotyka na przeszkody trudne do pokonania.

W sytuacji, kiedy rodzice przysposabianego (mający ograniczone prawa rodzicielskie) nie wyrażają zgody na przysposobienie, a brak zgody w tej kwestii naruszałby dobro dziecka, sąd opiekuńczy bez ich zgody może orzec przysposobienie.

Aby doszło do przysposobienia, musi zostać zachowany odstęp czasu wynoszący 6 tygodni od daty urodzenia się dziecka.

Można wyróżnić dwa rodzaje przysposobienia: pełne i niepełne. Pierwsze występuje wtedy, kiedy między przysposabiającym a przysposobionym pojawia się taki stosunek jak między rodzicami a dzieckiem. Drugie powstaje wtedy, kiedy na przysposobienie wyraża zgodę przysposabiający i rodzice przysposabianego.

Istnieje także możliwość rozwiązania przysposobienia. Jeśli zaistnieją określone ważne powody, wówczas przysposobienie może być rozwiązane przez sąd opiekuńczy. Niedopuszczalne jest rozwiązanie przysposobienia w sytuacji, kiedy dobro dziecka zostałoby naruszone.

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

05 kwietnia 2016      TAGI:      
Osoba samotnie wychowująca dziecko może ubiegać się z tego tytułu o przyznanie...»

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

05 kwietnia 2016      TAGI:         
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej jest świadczeniem przysługującym...»

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

05 kwietnia 2016      TAGI:         
Jeżeli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością (do 16 roku życia – posiada...»

Który podmiot jest odpowiedzialny za transport dziecka w przypadku jego odebrania z rodziny na podstawie art 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
To, który podmiot i jakiej sytuacji jest właściwy, powinny określać procedury postępowania...»

Obserwatorium Integracji Społecznej – charakterystyka działań

27 maja 2016      TAGI:         
Obserwatoria Integracji Społecznej wyłoniły się ze struktur Regionalnych Ośrodków...»