Porady      

Renta socjalna z ZUS

Zgodnie z Ustawą o rencie socjalnej renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która z powodu stanu zdrowia jest całkowicie niezdolna do pracy, przy czym naruszenie sprawności powinno przypaść przed ukończeniem 18 roku życia, a jeżeli osoba kontynuowała naukę – przed 25 rokiem życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna może być przyznana na stałe, gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub na czas określony, jeśli całkowita niezdolność do pracy jest tymczasowa.

Całkowitą niezdolność do pracy ocenia lekarz orzecznik ZUS.

Obecnie (2016) wysokość renty socjalnej wynosi 741,35 zł.

Renty socjalnej nie otrzymają osoby, które pobierają emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę inwalidzką, pobierają świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, rentę strukturalną, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Nie otrzymają jej także ci, którzy posiadają nieruchomość rolną o powierzchni większej niż 5 hektarów przeliczeniowych. Renta socjalna nie przysługuje, gdy osoba jest aresztowana tymczasowo lub odbywa karę pozbawienia wolności; wyjątek stanowi dozór elektroniczny.

Wniosek o rentę socjalną może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy, a także inna osoba lub kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, lecz za zgodą osoby zainteresowanej.

Druk wniosku można pobrać na przykład w jednostce terenowej ZUS.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania renty socjalnej do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy załączyć: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, dokumentacje medyczną, zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej, zaświadczenie o okresie odbywania studiów doktoranckich, aspirantury naukowej, zaświadczenie wydane przez jednostkę samorządu terytorialnego w sprawie wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych). W przypadku osób pracujących niezbędne będzie załączenie zaświadczenia od pracodawcy określające kwotę osiąganego przychodu, informujące o okresie umowy, zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego – łącznie z datą zaprzestania ich pobierania.

Po złożeniu wniosku ZUS kieruje na badanie wykonywane przez lekarza orzecznika w celu wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Komu i kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy z ZUS?

12 lipca 2016      TAGI:         
Według Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek...»

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

22 września 2016      TAGI:   
Kiedy osoby pragnące założyć spółdzielnię socjalną mają już na nią pomysł...»

Zasiłek stały a renta socjalna

08 kwietnia 2016      TAGI:      
Powodem przyznania zasiłku stałego jest całkowita niezdolność do pracy z powodu...»

Czym jest praca socjalna prowadzona ze społecznością?

01 września 2016      TAGI:      
Społeczność jest zbiorem ludzi mieszkających na zwartym terenie, posiadających...»

Kto może założyć spółdzielnię socjalną?

21 września 2016      TAGI:   
Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach socjalnych spółdzielnię tą mogą założyć...»