Porady   

Zasady odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Według Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych koszt wyżywienia, zakwaterowania oraz świadczonych całodobowo usług medycznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych stanowi 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy. Dochód ustalany jest w myśl przepisów Ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej dochodem jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego pomniejszona o: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, kwotę świadczonych alimentów na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, stypendium przyznanego na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia rzeczowego, świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych, dochodu z gospodarstwa rolnego mniejszego niż 1 hektar przeliczeniowy, świadczenia przyznanego na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Odpłatność miesięczna nie może być jednak większa niż 250% kwoty aktualnie najniższej emerytury (882,56 zł – kwota najniższej emerytury od marca 2016 r., 2206,40 zł – 250% kwoty najniższej emerytury).

Wysokość odpłatności ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy, który przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Zobowiązanie do płatności może przejąć rodzina. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych posiadających opiekuna prawnego czy kuratora podstawę ustalenia wysokości odpłatności stanowić będzie dochód świadczeniobiorcy.

Jeśli świadczeniobiorcą jest dziecko do ukończenia 18 roku życia lub osoba ucząca się, która nie ukończyła 26 lat, odpłatność za przebywanie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosić będzie 200% kwoty najniższej emerytury, jednak opłata nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (dochód na osobę w rodzinie ustala się również w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej).

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czym jest zakład opiekuńczo-leczniczy?

18 lipca 2016      TAGI:   
Zakład opiekuńczo-leczniczy jest stacjonarnym zakładem opieki zdrowotnej, który...»

Jak uzyskać skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego?

18 lipca 2016      TAGI:   
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych...»

Zasady postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

Pisząc o zasadach postępowania w pomocy społecznej, ich źródła należy szukać...»

Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki pomocy społecznej

20 maja 2016      TAGI:   
Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki pomocy społecznej...»

Jak uzyskać zwolnienie z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze?

Za przyznaną pomoc niefinansową z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie specjalistycznych...»
mlodaasystentka » 28 kwietnia 2017, 19:56

Pytanie.

mlodaasystentka » 28 kwietnia 2017, 19:21

Policja?

Marcelino » 28 kwietnia 2017, 14:30

Wycofanie wniosku przez Stronę

monia77 » 28 kwietnia 2017, 14:05

ile urlopu