Okoliczności powodujące zmianę decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej

Według Ustawy o pomocy społecznej istnieje wiele sytuacji, w których organ może dokonać zmiany wydanej decyzji.

Przede wszystkim okolicznościami takimi są: zmiany w przepisach prawa, zmiana sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobranie nienależnego świadczenia.

Na wniosek strony organ wszczyna postępowanie, które przy pozytywnym rozpatrzeniu kończy się wydaniem decyzji przyznającej określone świadczenie.

Kiedy rząd dokona zmian w przepisach prawa, wówczas organ, który wydał decyzję przyznającą – na przykład – świadczenie pieniężne z pomocy społecznej na określony czas, musi ponownie wszcząć postępowanie. Przykładem takiej sytuacji może być podwyższenie kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Organ dokonuje wtedy ponownej weryfikacji kwoty przysługującego świadczenia i wydaje decyzję zmieniającą kwotę świadczenia.

Kolejną przesłanką do zmiany decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej jest zmiana sytuacji dochodowej lub osobistej strony. Podjęcie pracy, utrata pracy, uzyskanie jednorazowego świadczenia, otrzymanie spadku, zmniejszenie lub zwiększenie liczby członków rodziny może mieć wpływ na posiadane z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie.

Zdarza się, że strona pomimo posiadanego obowiązku nie poinformuje organu o zmianie swojej sytuacji lub sytuacji rodziny. Zaniechanie lub zwlekanie z taką informacją może skutkować tym, że pobierane świadczenie, przyznane decyzją w okresie przed zmianą, może stać się nienależnie pobranym.

Przykładem takiej sytuacji jest zwiększenie dochodu rodziny w taki stopniu, który powoduje przekroczenie kryterium dochodowego i utraty prawa do pobierania przyznanego uprzednio świadczenia.

Okolicznościami mogącymi spowodować, że organ dokona zmiany wydanej wcześniej decyzji, mogą być także: marnotrawienie przyznanych świadczeń, wykorzystywanie ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, brak współpracy z pracownikiem socjalnym, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niewywiązanie się z niego, odmowa podjęcia pracy, szkolenia, odmowa podjęcia leczenia odwykowego bez podania argumentów, dysproporcje pomiędzy rzeczywistą sytuacją majątkową a treścią oświadczenia.

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Podstawa prawna do decyzji wynikającej z ustawy ,,Za życiem”

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Aby decyzja mogła stać się decyzją prawomocną, taką, od której stronie...»

Problem niepełnosprawności w pomocy społecznej

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności,...»

W jakich przypadkach świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

14 kwietnia 2016      TAGI:      
Ustawodawca kreśląc Ustawę z dnia z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu...»

Jednostki pomocy społecznej w Polsce (do i od 1 stycznia 2012 r.)

20 maja 2016      TAGI:   
Jednostki pomocy społecznej do 2012 r.: - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej...»

Zadania samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej

01 czerwca 2016      TAGI:      
Zadania samorządu województwa określa art. 21 Ustawy o pomocy społecznej. Poniższy...»