Okoliczności powodujące zmianę decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej

Według Ustawy o pomocy społecznej istnieje wiele sytuacji, w których organ może dokonać zmiany wydanej decyzji.

Przede wszystkim okolicznościami takimi są: zmiany w przepisach prawa, zmiana sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobranie nienależnego świadczenia.

Na wniosek strony organ wszczyna postępowanie, które przy pozytywnym rozpatrzeniu kończy się wydaniem decyzji przyznającej określone świadczenie.

Kiedy rząd dokona zmian w przepisach prawa, wówczas organ, który wydał decyzję przyznającą – na przykład – świadczenie pieniężne z pomocy społecznej na określony czas, musi ponownie wszcząć postępowanie. Przykładem takiej sytuacji może być podwyższenie kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Organ dokonuje wtedy ponownej weryfikacji kwoty przysługującego świadczenia i wydaje decyzję zmieniającą kwotę świadczenia.

Kolejną przesłanką do zmiany decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej jest zmiana sytuacji dochodowej lub osobistej strony. Podjęcie pracy, utrata pracy, uzyskanie jednorazowego świadczenia, otrzymanie spadku, zmniejszenie lub zwiększenie liczby członków rodziny może mieć wpływ na posiadane z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie.

Zdarza się, że strona pomimo posiadanego obowiązku nie poinformuje organu o zmianie swojej sytuacji lub sytuacji rodziny. Zaniechanie lub zwlekanie z taką informacją może skutkować tym, że pobierane świadczenie, przyznane decyzją w okresie przed zmianą, może stać się nienależnie pobranym.

Przykładem takiej sytuacji jest zwiększenie dochodu rodziny w taki stopniu, który powoduje przekroczenie kryterium dochodowego i utraty prawa do pobierania przyznanego uprzednio świadczenia.

Okolicznościami mogącymi spowodować, że organ dokona zmiany wydanej wcześniej decyzji, mogą być także: marnotrawienie przyznanych świadczeń, wykorzystywanie ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, brak współpracy z pracownikiem socjalnym, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niewywiązanie się z niego, odmowa podjęcia pracy, szkolenia, odmowa podjęcia leczenia odwykowego bez podania argumentów, dysproporcje pomiędzy rzeczywistą sytuacją majątkową a treścią oświadczenia.

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy doliczamy do dochodu w pomocy społecznej gospodarstwo rolne, jeżeli jest wydzierżawione?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Jeżeli gospodarstwo posiadane przez rodzinę/osobę, która korzysta ze świadczeń...»

Uchylenia decyzji z pomocy społecznej z urzędu lub z wniosku. Różnice w podstawie prawnej

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Decyzję, którą strona ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej, można...»

Kontrakt socjalny z bezdomnym – który ośrodek pomocy jest właściwy do jego zawarcia?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Art. 48a ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. informuje, iż:...»

Podstawa prawna do decyzji wynikającej z ustawy ,,Za życiem”

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Aby decyzja mogła stać się decyzją prawomocną, taką, od której stronie...»

Jak ustalić kuratora ds. doręczeń w pomocy społecznej?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  W pomocy społecznej praktykuje się stanowisko pełnomocnika ds. doręczeń,...»