Newsy      

Uwaga: zmiany w Ustawie o pomocy społecznej

W dniach 2 i 5 września 2016 r. wchodzą w życie zmiany do Ustawy o pomocy społecznej. Począwszy od 2 września, do dochodu ustalonego zgodnie art 8 ust. 3 nie wlicza się świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Natomiast od 5 września 2016 r. w Ustawie pojawią się poważniejsze zmiany, mianowicie –  nowelizacja art. 48 o treści:

„Art. 48. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona”

oraz art. 48a o treści:

„Art. 48a. 1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.
2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
3. Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
4. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.
5. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
6. W noclegowni i schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.
7. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i w schronisku osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
8. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.
9. W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie schronienia może nastąpić z pominięciem standardów, o których mowa w ust. 14, oraz w innej formie niż określona w ust. 1.
10. Poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w ogrzewalni lub noclegowni udzielone na podstawie art. 101 ust. 3 nie podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.
11. Wojewoda prowadzi rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.
12. Rejestr jest jawny.
13. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na przedmiotowej stronie internetowej.
14. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach,
2) kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach,
3) standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie
– kierując się potrzebą zapewnienia osobom bezdomnym kierowanym do tych placówek właściwego wsparcia”.

Ponadto do Ustawy dodano art. 48b w brzmieniu:

„Art. 48b.1. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku.
2. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
4. Osoba lub rodzina może otrzymać pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych.
5. Pomoc, o której mowa w ust. 1-4, przyznawana:
1) doraźnie dzieciom i młodzieży,
2) w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego
– nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi”.

Komentarze (7)

      3 + 3 = ?    
lol DNIA 08 września 2016 O 15:46 NAPISAŁ:
góra ma gdzieś nasze pensje
Kasza DNIA 07 września 2016 O 15:21 NAPISAŁ:
Gderamy ale czy w ministerstwie wiedzą o tym paradoksie, pracownik socjalny biedniejszy od klienta. Może czas najwyższy to zmienić.
Joguś DNIA 06 września 2016 O 15:08 NAPISAŁ:
Właśnie - nie wiadomo po co robiłam specjalizację w zawodzie jeśli wynagrodzenie mam niższe od świadczeń państwowych co najmniej o połowę. Przepraszam a czym my magistrowie pracy socjalnej i specjaliści różnimy się od nauczycieli - praca jest nieco innego charakteru, z tym, że nie dość że trudna to jeszcze niebezpieczna i pełne 8 godzin. Jak ja ma opisywać trudną sytuację klientów,gdy sama mam gorszą i kłopoty zdrowotne do tego które generują koszty ?? A dla nas jaka dobra zmiana??? asysta policji na wywiadzie - i bez przepisów musieliśmy sobie radzić jak było trudno środowisko.
Maciej M. DNIA 05 września 2016 O 07:34 NAPISAŁ:
Niestety spora część rodzin pracowników socjalnych już dawno stała się odbiorcami świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z przyczyny ubóstwa i/lub niskich dochodów.
alicja DNIA 02 września 2016 O 11:03 NAPISAŁ:
Staż pracownika socjalnego w ops 21 lat, pobory 2000zł , dochody podopiecznego 4196,00zł. Śmiać się czy płakać????
ada DNIA 01 września 2016 O 21:29 NAPISAŁ:
Ciekawe kiedy będą zmiany na lepsze dotyczące pracowników pomocy społecznej. Pomoc społeczna i ustawa to nie tylko klienci to także pracownicy.Od kilku lat mówi się o zmianie ustawy o pomocy społecznej w kwestii dotyczącej pracowników a tu nic się nie dzieje.Wynagrodzenia , droga awansu.... stoja w miejscu i zależne są od układów.....Jeszcze moment a pracownicy pomocy zasilą szeregi klientów.
olo DNIA 31 sierpnia 2016 O 10:02 NAPISAŁ:
Czyli opsy nie musza płacić za bezdomnych w noclegowniach

ZOBACZ PODOBNE

book-1836434_1280

Projekt zmian do ustaw dotyczących 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, KRD oraz pomocy społecznej

24 lutego 2017      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami...»
clause-684509__180

Planowane zmiany do Kodeksu postępowania administracyjnego

15 kwietnia 2016      TAGI:   
Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia...»
centrum_stowarzyszenie

Spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”

10 lutego 2016      TAGI:   
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy...»
Postulat RPD w sprawie zmian m.in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rzecznik Praw Dziecka o konieczności szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych

20 maja 2016      TAGI:      
Pismem z dnia 17.05.2016 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Rodziny...»
computer-1591018_960_720

Zmiany w profilu zaufanym ePUAP

23 września 2016      TAGI:   
Począwszy od dnia 10 września 2016 r. został udostępniony nowy system informatyczny...»
ROZMIAR: 96.42 KB, RODZAJ: PDF     
ROZMIAR: 77.62 KB, RODZAJ: PDF     
ROZMIAR: 5 633.59 KB, RODZAJ: PDF