Wzywanie stron w pomocy społecznej

W celu uzyskania pomocy społecznej osoba składa do Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek.

Na etapie składania wniosku można załączyć dokumenty odnośnie swojej sytuacji bytowej. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy informuje osobę lub rodzinę o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów. Jeżeli wnioskodawca pomimo informacji pracownika socjalnego nie przedkłada w organie wymaganych dokumentów, wówczas Ośrodek Pomocy Społecznej wystawia wezwanie do usunięcia braków. Podstawą prawną takiego wezwania jest zapis Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, według którego  jeżeli wniesione podanie nie spełnia wymogów ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia tych braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Na wezwanie może stawić się również pełnomocnik.

Jeżeli osoba nie może zgłosić się na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej przeszkody, wówczas organ może podjąć czynność w celu wyjaśnień w miejscu, gdzie osoba przebywa.

Do osobistego stawienia się można wzywać osoby z obrębu gminy, miasta, gdzie osoba mieszka lub przebywa.

Wezwanie powinno zawierać: nazwę i adres organu wzywającego, imię i nazwisko wzywanego, zapis, w jakim charakterze i w jakim celu osoba jest wzywana, informację, czy wezwany ma się stawić osobiście, czy zgłosić ma się jego pełnomocnik, a także czy wyjaśnień należy dokonać w organie, czy też na piśmie, powinny znaleźć się także skutki prawne w przypadku niezastosowania się do wezwania.

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Okoliczności powodujące zmianę decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej

04 sierpnia 2016      TAGI:      
Według Ustawy o pomocy społecznej istnieje wiele sytuacji, w których organ może...»

Problem ubóstwa w pomocy społecznej

03 sierpnia 2016      TAGI:      
Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera w swojej treści wyjaśnienia pojęcia ubóstwa. Wywnioskować...»

Kontrakt socjalny z bezdomnym – który ośrodek pomocy jest właściwy do jego zawarcia?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Art. 48a ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. informuje, iż:...»

Odpłatność za pobyt w rodzinnym domu pomocy

29 sierpnia 2016      TAGI:      
Każdy rodzinny dom pomocy ma określoną kwotę miesięcznych wydatków, która jest...»