„Ustawa o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych” red. W. Nowak (Wydawnictwo C.H. Beck)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości reguluje materię często trudną do zinterpretowania. Określa ona zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

„Ustawa o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych” pod redakcją prof. Wojciecha Nowaka jest publikacją przygotowaną przez specjalistów oraz praktyków przedmiotowej dziedziny skierowaną przede wszystkim do księgowych sektora finansów publicznych, biegłych rewidentów, którzy badają księgi rachunkowe jednostek finansów publicznych, osób studiujących rachunkowość oraz kierunki pokrewne oraz wszystkich pracowników sektora finansów publicznych i osób chcącym zagłębić się w specyfikę rachunkowości budżetowej.

Ustawa o rachunkowościPublikacja została podzielona na dwie główne części. W pierwszej z nich został przedstawiony komentarz do Ustawy o rachunkowości sporządzony przez praktyków tejże materii. Z kolei w drugiej zostały omówione przez autorów przypadki wynikające z praktyki stosowania powyższej Ustawy z podziałem na rozdziały.

Publikacja zawiera obszerną analizę poszczególnych zapisów Ustawy. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że autorzy w przystępny sposób omawiają treść poszczególnych przepisów prawa ułatwiając czytelnikowi analizę znaczenia poszczególnych przepisów Ustawy. Ponadto dzięki przywołaniu przez autorów przykładów i schematów stosowania przepisów publikacja dodatkowo zyskuje na przejrzystości.

Ustawa ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla samych księgowych, ale również dla kierowników jednostek, którzy ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych Ustawą, w tym z tytułu nadzoru. Autorzy zwracają uwagę ma przedmiotowe zagadnienie, jednocześnie omawiając procedurę powierzenia określonych obowiązków.

Należy zauważyć, że Ustawa zawiera również przepisy określające odpowiedzialność karną za naruszenie Ustawy o rachunkowości. Autorzy podjęli się nakreślenia zakresu podmiotowej odpowiedzialności, sankcji karnych, odpowiedzialności kierownika jednostki oraz składania wyjaśnień i udostępniania informacji.

Kolejnym omówionym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę, jest często niedoceniania problematyka inwentaryzacji, która niesie ze sobą określone konsekwencje. Publikacja omawia odpowiedzialność za inwentaryzację na gruncie Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. Nadto zostały omówione zasady inwentaryzacji oraz problematyka inwentaryzacji w kontekście sprawozdawczości finansowej, metody inwentaryzacji, etapy inwentaryzacji, kompetencje przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz odpowiedzialność materialna pracowników jednostki sektora finansów publicznych.

Kolejnym wartym uwagi zagadnieniem jest ochrona danych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, podział ról i obowiązków w zakresie ochrony danych, jak również udostępnianie zbiorów danych.

Ustawa o rachunkowości wiele miejsca poświęca prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Publikacja W.H. Beck dotyka w tym kontekście nie tylko kwestii zakresu stosowania przepisów do poszczególnych typów jednostek sektora finansów publicznych, autorzy analizują również poszczególne zapisy rozdziału Ustawy.

Na uwagę zasługuje fakt, że autorzy analizując przepisy prawa, odwołują się do treści innych aktów prawnych, jak np. Ustawy o finansach publicznych. Przedmiotowe ustawy nie regulują tożsamej materii, ale wzajemnie się uzupełniają. Nadto autorzy dla utwierdzenia określonych faktów przywołują stosowne orzecznictwo.

W części II – „Przypadki z praktyki – odpowiedzi na pytania” – autorzy poruszają liczne zagadnienia sformułowane w formie pytań, starając się udzielić na nie wyczerpującej odpowiedzi. Wśród dużej liczby pytań znalazły się m.in. następujące: jakie dokumenty wymagają formy papierowej? jak powinna wyglądać wstępna kontrola dokumentów księgowych?  jak numerować dowody księgowe? jak wygląda odpowiedzialność za antydatowanie dowodu dokonania kontroli wstępnej, przechowywanie i archiwizacja dowodów księgowych, odsetki za zwłokę w zapłacie?

Opisane, zanalizowane i zinterpretowane w publikacji zagadnienia z pewnością ułatwią stosowanie w praktyce Ustawy o rachunkowości.

Już niedługo ukaże się nowe wydanie wskazanej publikacji zawierające dotychczasowe zmiany w Ustawie, a tym samym zmiany, jakie przyniosą dla jednostek sektora finansów publicznych. Jej opis ukaże się zaraz po tym, jak pojawi się w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck.

Więcej na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dyscyplina finansów_mini

„Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka” red. M. Smaga, M. Winiarz (Wydawnictwo C.H. Beck)

24 sierpnia 2016      TAGI:      
Wydatkowanie środków publicznych wiąże się z odpowiedzialnością za naruszenie...»
KPAmini

„Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” B. Adamiak, J. Borkowski (Wydawnictwo C.H. Beck)

Ośrodki Pomocy Społecznej realizują zadania  należące zarówno do zadań własnych...»
Kadry i płace_mini

„Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej” K. Woźniczko (Wydawnictwo C.H. Beck)

W ofercie wydawnictwa C.H. Beck pojawił się kolejny praktyczny poradnik dedykowany...»
Kontrola

„Kontrola w jednostkach pomocy społecznej” red. M. Łyszczarz (Wydawnictwo C.H. Beck)

„Kontrola w jednostkach pomocy społecznej” wydawnictwa C.H. Beck podejmuje problematykę...»
Superwizja pracy socjalnej okladka mini

„Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Aurelia Włoch, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski i in. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

23 maja 2016      TAGI:   
Przekazujemy czytelnikom pierwszą na polskim rynku książkę ułatwiającą kształcenie...»