Czytelnia   

„Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” Krystyna Gromek (Wydawnictwo C.H. Beck)

W ofercie Wydawnictwa C.H. Beck  ukazała się kolejna publikacja z serii Duże Komentarze Becka: „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” autorstwa SSO dr Krystyny Gromek.

Komentarz należy przede wszystkim polecić sędziom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom, prokuratorom, pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, placówek opiekuńczych, pedagogom, psychologom, kuratorom sądowym, mediatorom w sprawach rodzinnych, aplikantom zawodów prawniczych oraz studentom prawa.

kodes-rodzinnyProblematyka prawa rodzinnego towarzyszy pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej czy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie każdego dnia przy realizowaniu powierzonych przez ustawodawcę zadań. Reguluje ono m.in. ustrój majątkowy, stosunki między rodzicami i dziećmi, władzę rodzicielską, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, aż po opiekę oraz kuratelę. Warto przypomnieć, że Ustawa o pomocy społecznej daje kompetencje Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej do wytaczania na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. Nadto przepisy Kodeksu stanowią bogate uzupełnienie zagadnień wynikających z Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawy o świadczeniach rodzinnych czy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Autorka omawiając wybrane przepisy prawa rodzinnego, porusza problematykę świadczeń realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, takich jak świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, czy świadczeń z pomocy społecznej (odliczanie alimentów od dochodu).

Lektura Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ze względu na swoje zawiłości, niejednokrotnie nastręczają wielu problemów i wątpliwości interpretacyjnych. Wychodząc naprzeciw przedmiotowym problemom Wydawnictwo zaoferowało czytelnikom kompendium wiedzy zawarte na ponad 800 stronach Komentarza. Zawiera on dogłębną analizę przepisów, jego autorka obszernie korzystając z dorobku nauk prawnych, bogatego orzecznictwa sądów powszechnych, administracyjnych, jak i Sądu Najwyższego. Dr Krystyny Gromek biegle łączy praktyczne aspekty związane z orzecznictwem z piśmiennictwem z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych, dzięki czemu Komentarz ma charakter kompleksowy.

Obszerna analiza przepisów prawa wymagała wprowadzenia spisów treści w obrębie poszczególnych komentowanych przepisów. Ów zabieg sprawia, że komentarz  jest łatwy w użytkowaniu, równie bezproblemowo odnajdzie czytelnik interesujące go zagadnienia. Zamieszczony indeks rzeczowy dodatkowo ułatwia szybką i precyzyjną nawigację po tekście Komentarza.

Z uwagi na wyspecjalizowaną grupę adresatów publikacji na uwagę zasługuje fakt dołączenia przez Wydawnictwo C.H. Beck do publikacji kodu aktywacyjnego do bezpłatnego dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis. Dzięki temu użytkownicy mogą na bieżąco śledzić zmiany w następujących ustawach:

– Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
– Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– Prawa o aktach stanu cywilnego,
– Kodeksu postępowania cywilnego,
– Ustawy o kosztach sądowych w prawach cywilnych,
– Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
– Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
– Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktach wykonawczych do wymienionych ustaw. Dostęp do Systemu Informacji Prawnej stanowi o wysokiej dbałości o klienta przez Wydawnictwo.

Rekapitulując, publikacja stanowi swoiste kompendium wiedzy, stając się w ten sposób obowiązkowa pozycją dla praktyków poruszających się w obrębie prawa rodzinnego.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

recka

„Fundusz alimentacyjny” P. Mrozek, L. Cabaj i in. (Wydawnictwo C.H. Beck)

06 maja 2016      TAGI:      
Publikacja Wydawnictwa C.H. Beck „Fundusz alimentacyjny” autorstwa P. Mrozek, L.Cabaj,...»
Ochrona danych_mini

„Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz” P. Barta, P. Litwiński (Wydawnictwo C.H. Beck)

10 sierpnia 2016      TAGI:         
Ośrodki Pomocy Społecznej realizując powierzone im przez ustawodawcę zadania, przetwarzają...»
Świadczenia z pomocy społecznej_mini

„Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami” Anna Brzezińska (Wydawnictwo C.H. Beck)

03 sierpnia 2016      TAGI:         
Wychodząc naprzeciw potrzebom, jakie stawia przed Ośrodkami Pomocy Społecznymi ustawodawca...»
Postępowanie egzekucyjne_mini

„Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz” R. Hauser – A. Skoczylas (Wydawnictwo C.H. Beck)

21 lipca 2016      TAGI:   
Ośrodki Pomocy Społecznej realizują cały szereg zadań nałożonych przez ustawodawcę. Wtoku...»