„Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem rozporządzenia unijnego” A. Balicki, P. Barta, M. Byczkowski (Wydawnictwo C.H.Beck)

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny w zakresie ochrony danych osobowych, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Docelowo zmiany legislacyjne mają na celu ujednolicenie poziomu ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich.

Jak wskazuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w swoim komunikacie (http://www.giodo.gov.pl/1520147/id_art/9228/j/pl) rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Natomiast jego postanowienia będą stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej dwa lata po wskazanej dacie. Na wdrożenie dyrektywy do przepisów krajowych państwa członkowskie będą miały również dwa lata.

ochrona-danych-osobowych-w-sektorze-publicznymWydawnictwo C.H.Beck, wychodząc naprzeciw zmianie przepisów prawa, oferuje  czytelnikom publikację pt.: „Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego” autorstwa A. Balickiego, P. Barty, M. Byczkowskiego i in.

Publikacja zaznajamia czytelnika z zagadnieniem przetwarzania danych osobowych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne. Przybliża zakres podmiotowy oraz przedmiotowy rozporządzenia unijnego. Warto również zwrócić uwagę na przedstawione przez autorów warunki przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych: danych genetycznych czy biometrycznych.

Publikacja porusza również tematykę dotychczasowych zmian Ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła istotne zmiany do wskazanej Ustawy, tj. możliwość przetwarzania danych służących temu samemu interesowi publicznemu.

Ustawa o ochronie danych osobowych stwarza możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi na podstawie umowy. Omawiana tu publikacja przybliża obowiązki podmiotu, któremu powierzono dane, procedurę ich zwrotu oraz podpowierzenie przetwarzania danych. Wskazane zagadnienie zostało poruszone również w kontekście unijnego rozporządzenia.

Zabezpieczenie danych osobowych stanowi szczególne istotne zagadnienie w kontekście przedmiotowej Ustawy z uwagi na sankcje karne przewidziane przez ustawodawcę na mocy tejże Ustawy, np.:

– art. 51 ust. 1 w/w Ustawy:
Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

– art. 51 ust. 2 w/w Ustawy
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Autorzy objaśniają przepisy prawa w kontekście rozporządzenia unijnego, analizując przypadki nałożenia kar pieniężnych, jak również ich wysokość, możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności oraz reprezentację osób, których dane dotyczą. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż odpowiedzialność karna jest tu niezależna od wyrządzenia stronie szkody.

Autorzy przybliżają czytelnikowi przebieg kontroli przeprowadzonej przez GIODO, miejsce oraz czas kontroli, budowę protokołu pokontrolnego, postępowania administracyjne prowadzone prze GIODO oraz przysługujące kontrolowane środki zaskarżenia.

Jeden z rozdziałów został w całości poświęcony zagadnieniu ochrony danych osobowych w ramach pomocy społecznej. Wskazane ośrodki gromadzą oraz przetwarzają informację o sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej Klientów, jak również dane wrażliwe świadczeniobiorców. Publikacja podejmuje zagadnienie ochrony danych na gruncie zarówno Ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Ustawy o pomocy społecznej.

Należy pamiętać, że (…) pracownik socjalny jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny (art. 119 ust. 2 pkt 5 Ustawy o pomocy społecznej). Naruszenie w/w przepisu prawa, jak również przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Na zakończenie autorzy podejmują problematykę ochrony danych osobowych w kontekście audytu w ośrodku pomocy społecznej.

Ustawa o ochronie danych osobowych pozwala na powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). W publikacji wyjaśnione zostaje, jakie wymogi musi spełnić ABI, jego miejsce w strukturze organizacyjnej podmiotu, możliwość łączenia funkcji ABI i ASI (Administratora Systemu Informatycznego), formę zatrudnienia ABI, jego zadania oraz dokumentację, zadania inspektora ochrony danych.

Problematyka ochrony danych osobowych jest nieodzowna w jednostkach samorządu terytorialnego każdego szczebla. Nadto ma on ogromne znaczenie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przetwarzających dane osobowe swoich Klientów.

ochrona-danych-osobowych-w-sektorze-publicznym_plytWydawnictwa C.H.Beck również i tym razem dołącza do publikacji płytę CD zawierającą edytowalne wzory wszystkich dokumentów opracowanych przez autorów (https://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/Ochrona-danych-osobowych-plyta-CD-spis-tresci.pdf)

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa C.H.Beck.

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Superwizja pracy socjalnej okladka mini

„Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Aurelia Włoch, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski i in. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

23 maja 2016      TAGI:   
Przekazujemy czytelnikom pierwszą na polskim rynku książkę ułatwiającą kształcenie...»
Vademecum ABI_mini

„Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji” red. M. Kołodziej (Wydawnictwo C.H. Beck)

Wydawnictwo C.H. Beck, reagując na „dynamiczne zmiany” Ustawy o ochronie danych...»
kodes-rodzinny_mini

„Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” Krystyna Gromek (Wydawnictwo C.H. Beck)

21 listopada 2016      TAGI:   
W ofercie Wydawnictwa C.H. Beck  ukazała się kolejna publikacja z serii Duże Komentarze...»
Kadry i płace_mini

„Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej” K. Woźniczko (Wydawnictwo C.H. Beck)

W ofercie wydawnictwa C.H. Beck pojawił się kolejny praktyczny poradnik dedykowany...»
centrvat_mini

„Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych” B. Sajnaj, M. Borowski, R. Namysłowski (Wydawnictwo C.H. Beck)

27 października 2016      TAGI:      
Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 września 2016 r. oszczególnych...»
Maciejka » 20 sierpnia 2017, 13:52

Sa składki w zus i brak deklaracji

_Marta » 20 sierpnia 2017, 13:02

Zas. macierzyński KRUS - wniosek na stary okres

DARIA GOPS 2 » 20 sierpnia 2017, 13:00

Becikowe - koordynacja tak czy nie ?