Newsy      

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

– podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
– administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
– jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
– ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
– instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
– instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
– szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
– uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
– przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
– organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
– podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
– partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
– federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
– jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów:

1. Wypracowanie rozwiązań na rzecz zarządzania  zintegrowanym pakietem usług na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Wypracowanie rozwiązań zawierających usługi aktywizacji społecznej i usługi aktywizacji zawodowej, świadczone przez niepubliczne instytucje rynku pracy na rzecz osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy.

3. Wypracowanie rozwiązań na rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich generation).

4. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w zawodach, w których wiek ma wpływ na efektywność pracownika w miejscu pracy, w ramach zatrudnienia u aktualnego pracodawcy.

Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja, a zakończy 12 maja 2017 r.

Regulamin konkursu oraz inne szczegółowe informacje o naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs: https://www.power.cpe.gov.pl/wiadomosci/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-001-17,39683

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Konkurs: Społecznik Roku w Pomocy Społecznej woj. lubuskiego

12 października 2016      TAGI:      
Wojewoda Lubuski zachęca do udziału w konkursie Społecznik Roku w Pomocy Społecznej...»
logo_mrpips

Konkurs – Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

25 lipca 2017      TAGI:      
  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej konkurs, którego celem...»
Ministerstwo-Rodziny

Konkurs otwarty: „Maluch plus”

28 listopada 2016      TAGI:         
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs na finansowe...»

Słupsk – nabór na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej

12 kwietnia 2016      TAGI:   
Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku ogłosiło nabór na Kierownika Centrum Integracji...»
centrum_stowarzyszenie

Spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”

10 lutego 2016      TAGI:   
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy...»