Porady      

Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Sprawę o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wszczyna strona, która składa wniosek (osobiście, pocztą „zwykłą” lub pocztą elektroniczną). Do wniosku strona powinna dołączyć wyrok sądu orzekający o przyznanych alimentach oraz oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu. Jeśli strona lub domownik prowadzi działalność gospodarczą, winien złożyć oświadczenie, które jest drukiem niezbędnym, tj. oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Ponadto wnioskodawca musi złożyć oświadczenie o konieczności zgłoszenia się do Ośrodka, jeśli w rodzinie wystąpią zmiany sytuacji osobistej, majątkowej itp., które nastąpią zarówno przed wydaniem, jak i po otrzymaniu decyzji. Oczywiście mowa o zmianie, która ma wpływ na prawo do pobierania świadczenia.

Kolejny oświadczeniem, które strona musi złożyć to oświadczenie o konieczności zgłoszenia do organu jeśli otrzyma jakieś środki finansowe od dłużnika albo od komornika.

Do wniosku należy dołączyć również oświadczenie o przebywaniu lub nieprzebywaniu za granicą członków rodziny, zaświadczenie ze szkoły, jeśli w skład członków rodziny wchodzi osoba, która ukończyła 18 lat, a nadal kontynuuje naukę w szkole. Ponadto dołączyć należy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli strona posiada taki dokument oraz oświadczenie zawierające numer konta bankowego, na które będą przelewane świadczenia.

Oczywiście jeżeli strona miała utratę albo uzyskała dochód (czyli nastąpił uzysk), należy pamiętać o dołączeniu do wniosku stosownego dokumentu potwierdzającego ten stan, np. umowę o pracę, rozwiązanie umowy o pracę.

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Co w przypadku niespłacenia rozłożonego na raty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji w większości Ośrodków praktyka wygląda następująco: pracownik...»

Na jaki okres jest przyznawane prawo do świadczenia wychowawczego?

14 kwietnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu...»

Czy i kiedy OPS może stwierdzić wygaśnięcie decyzji wydanej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej?

04 sierpnia 2016      TAGI:   
Według Kodeksu postępowania administracyjnego wygaśnięcie decyzji następuje, kiedy...»

Zmiana wysokości alimentów a świadczenie z funduszu alimentacyjnego

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości alimentów ustalonych...»

Dochód jednorazowy a świadczenia z pomocy społecznej

13 czerwca 2016      TAGI:      
W Ustawie o pomocy społecznej przewidziane są sytuacje uzyskania dochodu jednorazowego...»