Porady      

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła do schroniska.

Zgodnie z art. 54 ust.1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych właściwą do ubezpieczenia jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Zatem gmina, w której osoba o statusie bezdomnej przebywa w schronisku (gmina schroniska), nie jest gminą właściwą do objęcia ubezpieczeniem.

Gmina, na terenie której znajduje się schronisko, jest gminą pobytu tymczasowego, a nie gminą zamieszkania. W schronisku osoba przebywa, natomiast właściwa dla osoby jest gmina, na terenie której zamieszkiwała.

Gmina schroniska jest gminą tymczasową, na terenie której korzysta ze wsparcia, które oferuje schronisko.

Komentarze (2)

      5 + 5 = ?    
Nie zgadzam się z taką interpretacją. Postanowienie NSA z dnia 5 października 2010 r., sygn. I OW 93/10: „(...) z treści art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych właściwość organu w sprawie potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej ustala się w oparciu o miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie zawiera definicji pojęcia "miejsce zamieszkania". W konsekwencji przy ustalaniu miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy należy posiłkować się treścią art. 25 KC, zgodnie z którym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W świetle tego przepisu o miejscu zamieszkania decydują dwa czynniki: zewnętrzny (fakt przebywania) i wewnętrzny (zamiar stałego pobytu). Wyrażenie zamiaru stałego pobytu nie wymaga złożenia oświadczenia woli (nie jest czynnością prawną). Wystarczy więc, że zamiar taki wynika z zachowania danej osoby, polegającego na ześrodkowaniu swojej aktywności życiowej w określonej miejscowości. Nie ulega wątpliwości, że przepis art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi lex specialis w stosunku do przepisów KPA. Jednak w sytuacji, gdy na podstawie przepisów szczególnych nie można wskazać organu właściwego do rozpatrzenia sprawy, subsydiarnie zastosowanie muszą znaleźć zasady zawarte w przepisach KPA. I tak, zgodnie z treścią art. 21 KPA właściwość miejscową organu ustala się: 1) w sprawach dotyczących nieruchomości - według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości; 2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy - według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony, 3) w innych sprawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. Jeżeli natomiast nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wyżej wskazany, uznaje się, że sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca - do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawie (art. 21 § 2 KPA).” Mam przed sobą świeże postanowienie SKO w Katowicach, które potwierdza taki tok rozumowania - gmina właściwą do wydania decyzji jest gmina miejsca pobytu strony (czyli tam gdzie znajduje się schronisko).
DODAŁ: grand DNIA 18 września 2017 O 12:22
Nie zgadzam się. Moim zdaniem nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby bezdomnej.Miejsce zamieszkania to miejsca gdzie ktoś PRZEBYWA z ZAMIAREM STAŁEGO POBYTU. Jeżeli osoba bezdomna przebywa w SCHRONISKU a NIE MA ZAMIARU tam przebywać STALE to taka osoba nie ma miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 21 par. 1 pkt 3 KPA jeżeli osoba nie ma miejsca zamieszkania właściwość wyznacza miejsce jej pobytu. W tym przypadku właściwy będzie organ gminy miejsca pobytu, czyli gminy, w której funkcjonuje schronisko.
DODAŁ: yhy DNIA 15 września 2017 O 09:44

ZOBACZ PODOBNE

Czym jest placówka wsparcia dziennego dla dzieci?

19 lipca 2016      TAGI:      
Placówka wsparcia dziennego dla dziecka wspiera rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka,...»

Co to jest małżeńska wspólność majątkowa?

15 września 2016      TAGI:      
Wspólność majątkowa to współwłasność majątku nabytego przez małżonków. Zgodnie...»

Co to jest mieszkanie chronione?

21 września 2016      TAGI:   
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego...»

Czym jest, na czym polega indywidualny program wychodzenia z bezdomności?

16 września 2016      TAGI:   
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej indywidualny program wychodzenia z bezdomności...»

Czym jest kuratela?

23 sierpnia 2016      TAGI:         
Kuratela to strzeżenie osoby niezdolnej do działań prawnych, jej majątku. Kuratora...»