Porady      

Podstawa prawna do decyzji wynikającej z ustawy ,,Za życiem”

 

Aby decyzja mogła stać się decyzją prawomocną, taką, od której stronie przysługuje odwołanie, powinna ona posiadać numer, a także na jej druku winna zostać umieszczona data wydania decyzji.

Tworząc podstawę prawną do w/w decyzji, należy wskazać, kto ją wydaje, jakie ma do tego upoważnienie (numer) i na mocy jakiego zarządzenia zostało powyższe upoważnienie wydane.

Najczęściej decyzje wydawane są przez dyrektorów/kierowników ośrodków pomocy społecznej (jeśli oczywiście OPS-y zajmują się zadaniem wynikającym z Ustawy „Za życiem”). Natomiast wspomniani dyrektorzy czy kierownicy, aby móc zatwierdzać decyzję w imieniu wójta, muszą mieć stosowne upoważnienie wydane zarządzeniem zwierzchnika. Numer takiego zarządzenia oraz data jego wydania wraz z numerem upoważnienia musimy zawrzeć w podstawie prawnej decyzji, tak jak wspomniałam powyżej.

Jako następny składnik podstawy prawnej wpisujemy odpowiednie artykuły wynikające z samej ustawy, na mocy której przyznaje się świadczenie. W tym przypadku Ustawy „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1860).

Kluczowymi artykułami będą tutaj: art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 – informujący stronę, przez co – poprzez jakie działania – będzie miała udzielone wsparcie, o którym mówi ustawa. Kolejne artykuł to art. 10 ust. 1-6 mówiący o wsparciu finansowym w wysokości 4000 zł, które ustawa gwarantuje wnioskodawcy.

W treści podstawy prawnej należy także zapisać, że wsparcie, które strona otrzyma, jest powiązane z przepisami wynikającymi z Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) – właśnie dlatego należy zaznaczyć, że powyżej wskazane artykuły przyznaje się w związku z art. 3 pkt.11, który mówi, kto jest organem właściwym do podejmowania decyzji w tym zakresie oraz z art. 20 ust. 3, który mówi o osobach upoważnionych do wydawania decyzji. Powołanie się na ww. artykuły z Ustawy o świadczeniach rodzinnych stanową niejako wytłumaczenie dla przywołanych na wstępie podstawy prawnej decyzji, upoważnień i zarządzeń.

Konieczne jest także zaznaczenie, czyli wpisanie do podstawy, iż pomoc przyznaje się zgodnie z §1 i §2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2234) w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Na końcu podstawy prawnej należy powołać się na art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi o tym, że sprawy załatwia się poprzez wydanie decyzji administracyjnych. Należy także dopisać, że decyzję wydaje się po rozpatrzeniu wniosku Pani/a……. (tu imię i nazwisko) złożonego w dniu…. (tu data).

W podstawie prawnej należy zawsze, o ile powołujemy się i wymieniamy jakąś ustawę, przytoczyć dziennik ustaw.

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Uchylenie decyzji w pomocy społecznej

05 sierpnia 2016      TAGI:   
Poza możliwością zmiany decyzji ostatecznej organ, który ją wydał, ma prawo dokonać...»

Na czym polega wsparcie rodziny w świetle Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Ustawa „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia wzakresie...»

Kiedy powstaje niezdolność do pracy według przepisów Ustawy o pomocy społecznej?

06 września 2016      TAGI:         
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej całkowicie niezdolny do pracy jest m.in. ten,...»

Jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji?

25 maja 2016      TAGI:      
Klienci, którzy otrzymali decyzję z OPS, mają możliwość odwołania się od niej...»

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej?

Odwołanie od decyzji administracyjnej regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks...»