Porady         

Skład rodziny różnice – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, pomoc społeczna?

W przypadku ustalania członków rodziny, aby móc prawidłowo przeliczyć dochody i zakwalifikować rodzinę do przyznania jej pomocy w formie jakiegoś świadczenia, należy najpierw ustalić, co ustawodawca rozumie pod pojęciem „rodzina”.

Zadanie jest o tyle łatwe, że większość ustaw, na podstawie których przyznaje się świadczenie, zawiera słowniczek, który wyjaśnia kogo, jakie osoby należy traktować jako rodzinę.

I tak Ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 3 definiuje rodzinę następująco:

(…) odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972);

(…) do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Jeżeli chodzi o fundusz alimentacyjny, art. 2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zawiera słowniczek, który definiuje, iż w przypadku pobierania tych świadczeń, „rodzinę” należy rozumieć tak:

(…) oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60) albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się:

– dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego
– dziecka pozostającego w związku małżeńskim
– rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

Natomiast Ustawa o pomocy społecznej w art. 6 definiuje pojęcie rodziny na potrzeby przepisów dot. przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Wspomniany artykuł mówi, że rodzina to: osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku dodatków mieszkaniowych i zależnych od nich dodatków energetycznych (należy pamiętać, że aby móc pobierać dodatek energetyczny, strona musi mieć przyznany dodatek mieszkaniowy, a więc musi spełniać warunki niezbędne do jego otrzymania).

W tym wypadku rodzina definiowana została w kontekście prowadzenie gospodarstwa domowego. Pomoc tę przyznaje się bowiem na pomoc w utrzymaniu gospodarstwa domowego. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych w art. 4 mówi zatem: (…) Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

W ten właśnie sposób należy definiować „rodzinę”, gdy mowa o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych.

Komentarze (1)

      2 + 3 = ?    
Alimenty rodzinne dojazd idochutzaczerwiec jak obliczyc dochut na osobe
DODAŁ: 5 DNIA 01 września 2017 O 19:45

ZOBACZ PODOBNE

Gdzie można składać wniosek o Kartę Dużej Rodziny i co jest potrzebne przy składaniu ww. wniosku?

11 kwietnia 2016      TAGI:      
Karty Dużej Rodziny to dokument, który może wprowadzić samorząd na szczeblu gminy,...»

Funkcje rodziny zastępczej

25 maja 2016      TAGI:   
W art. 42 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określone...»

Kim jest asystent rodziny?

15 czerwca 2016      TAGI:   
Asystent rodziny jest codziennym towarzyszem rodziny, która nie potrafi samodzielnie...»

Zadania asystenta rodziny

15 czerwca 2016      TAGI:   
Zadaniem asystenta rodziny przydzielonego rodzinie z problemem opiekuńczo-wychowawczym...»

Co w przypadku niespłacenia rozłożonego na raty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji w większości Ośrodków praktyka wygląda następująco: pracownik...»
agablues » 19 listopada 2017, 18:56

Asystent rodziny wkład własny

sawsyl » 19 listopada 2017, 13:40

podanie a umorzenie a potrącenie

123d » 18 listopada 2017, 23:53

asystent rodziny jaki procent dotacji