Wzór decyzji przyznającej świadczenie rodzinne zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych „zł za zł”

W Z Ó R

      Miejscowość, dn…..
Imię i nazwisko
Adres odbiorcy

DECYZJA (NUMER) –
(zazwyczaj numer narzucony jest z systemu komputerowego, w którym opracowuje się decyzje)

Na podstawie art. 3 pkt. 23 lit. c, art. 4 ust. 1 i 2 pkt.1, art. 5 ust. 1, 3 i 3a, art. 6 ust.1, art. 10 ust. 1 art. 23 ust. 1-4, art. 24 ust. 1-2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. Z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), § 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (Dz.U. Z 2015 r. poz. 2284) w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego Kierownik (Dyrektor) Ośrodka Pomocy Społecznej działający na podstawie zarządzenia Wójta nr…. z dnia…. w sprawie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

O R Z E K A

Przyznać świadczenie w formie dodatku do zasiłku rodzinnego przyznanego decyzją o numerze… (tu numer) wydaną w dniu… (tu data). Decyzja została wydana z tytułu… (wpisać tytuł wydania…)

Stronę w niniejszej sentencji decyzji należy poinformować:

iż na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, w związku z przekroczonym kryterium dochodowym uprawniającym do zasiłku rodzinnego, zgodnie z art. 5 ust. 3, kwalifikuje się do pobierania łącznej kwoty zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą przekroczony został dochód rodziny.

U Z A S A D N I E N I E

W uzasadnieniu należy dokładnie opisać sytuację rodziny wraz ze wskazaniem przesłanek, które upoważniają świadczeniobiorcę do zwiększenia wysokości zasiłku rodzinnego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego.

P O UC Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w… (tu adres właściwego miejscowo Kolegium), za pośrednictwem tut. Organu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Okoliczności powodujące zmianę decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej

04 sierpnia 2016      TAGI:      
Według Ustawy o pomocy społecznej istnieje wiele sytuacji, w których organ może...»

Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

05 kwietnia 2016      TAGI:      
Rodzina zastępcza na każde umieszczone dziecko otrzymuje miesięczne świadczenie...»

Co zaliczamy do świadczeń rodzinnych?

Zgodnie z art. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych do świadczeń rodzinnych zaliczamy: ZASIŁEK...»

Zmiana wysokości alimentów a świadczenie z funduszu alimentacyjnego

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości alimentów ustalonych...»

Świadczenie wychowawcze a świadczenia uzyskiwane za granicą (np. Kindergeld)

11 kwietnia 2016      TAGI:         
Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem o charakterze rodzinnym. W krajach Unii...»