Porady      

Zasiłek stały w formie rzeczowej bądź talonów

 

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pracownik socjalny przed wydaniem decyzji administracyjnej, a w wyniku ustaleń ze stroną ubiegającą się o świadczenie, może zawnioskować o sposób wypłacania świadczenia w formie pieniężnej lub w postaci talonów, bonów bądź w formie realizacji świadczenia w formie rzeczowej w sklepie.

Ze sklepem wcześniej musi zostać zawarta odpowiednia umowa dotycząca współpracy.

Taka forma wypłaty jest zasadna, jeżeli istnieje podejrzenie albo też pracownik ma pewność, że pomoc pieniężna zostanie przez Klienta zmarnotrawiona, przeznaczona na zakup używek lub wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem.

Klient przed wydaniem decyzji musi zostać poinformowany o takim sposobie realizacji świadczenia oraz poinformowany gdzie, w jakim sklepie i na jakich zasadach można świadczenie zrealizować.

Natomiast w przypadku, kiedy osoba pobiera zasiłek stały w formie pieniężnej i jest już wydana decyzja administracyjna, a istnieją przesłanki, aby zmienić formę wypłaty z uwagi na niewłaściwe wykorzystywanie środków (np. alkohol) czy ich marnotrawienie, decyzję administracyjną można zamienić (art. 106 ust. 5 Ustawy o pomocy społecznej).

W obu przypadkach ważne jest, aby zapis o powodach i konieczności zmiany był zawarty w uzasadnieniu decyzji.

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kto może otrzymać pomoc społeczną w formie specjalnego zasiłku celowego?

01 lipca 2016      TAGI:   
Według Ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioskodawcy,...»

Co to jest i komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

07 kwietnia 2016      TAGI:         
Zasiłek pielęgnacyjny jest formą pomocy finansowej, która przysługuje osobie niezdolnej...»

Decyzja przyznająca zasiłek stały – czy należy w niej wspominać o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Tak, jeśli osoba pobierająca zasiłek stały będzie również ubezpieczona, to wpostanowieniu...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Zasiłek specjalny celowy a szczególnie uzasadniona okoliczność do jego udzielenia

11 kwietnia 2016      TAGI:         
Zgodnie z treścią art. 41 pkt 1 Ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...»
LucB » 21 listopada 2017, 09:31

koordynacja, powrót z zagranicy

zniesmaczona35 » 21 listopada 2017, 09:23

jakie świadzcenia i kto w składzie rodziny

jollaa » 21 listopada 2017, 09:21

500+ a prawomocność rozwodu