Archiwalne

Zintegrowane szkolenie z zakresu opieki paliatywnej

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenie specjalistyczne z zakresu opieki paliatywnej, terminalnej i w innych chorobach nieuleczalnych.

Takie procesy społeczne jak starzenie się społeczeństwa, wzrost zachorowalności oraz zgonów z powodu choroby nowotworowej powodują, że zapotrzebowanie na opiekę paliatywną w naszym kraju stale wzrasta. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia powinna obejmować ona nie tylko chorych onkologicznie, lecz także innych chorych u kresu życia. Obejmuje ona także rodziny chorych, zarówno w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia (żałoby). To niezwykle ważne, ale i trudne zadanie wymaga dobrego przygotowania fachowego całego zespołu zaangażowanego w opiekę tego typu. Pacjent objęty opieką paliatywną powinien otrzymać profesjonalną pomoc zespołu interdyscyplinarnego. Dlatego każdy członek zespołu musi posiadać podstawową wiedzę z tej specjalistycznej dziedziny. Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej opracowało program specjalistycznego kursu z zakresu opieki paliatywnej z uwzględnieniem problematyki wypalenia zawodowego oraz komunikacji interpersonalnej w relacji opiekun-chory/rodzina osoby chorej.

Proponowany zakres oferty szkoleniowej ma na celu: podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry niemedycznej zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów, domów pomocy społecznej i innych tego typy placówek i form opieki. Celem szkolenia jest uaktualnienie wiedzy z zakresu specyfiki opieki paliatywnej, opieki nad osobami obłożnie chorymi, zapobieganie i nabycie umiejętności radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Szkolenie ma charakter zintegrowanego szkolenia specjalistycznego.

Obejmuje następujące bloki programowe:

  • Opieka paliatywna i terminalna – problemy psychiczne, duchowe i etyczne
  • Usprawnianie opieki i pielęgnacji nad osobą chorą
  • Komunikacja interpersonalna i umiejętności psychospołeczne, w tym: radzenie sobie z agresją i stresem oraz reakcje poznawcze i emocjonalne na sytuację stanu terminalnego
  • Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalenia zawodowego oraz rozpoznawanie symptomów i skuteczne sposoby zapobiegania temu zjawisku

Na szkolenie zapraszamy pracowników z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego, zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, szpitalach, oraz organizacjach pozarządowych; których rolą zawodową jest bezpośrednia opieka nad osobami obłożnie, przewlekle i terminalnie chorymi.
Poniżej przedstawiamy pełną ofertę szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym

Projekt jest finansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach grantu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
otwarty konkurs ofert nr8/2009 pn. Opieka paliatywna

87-100 Toruń
ul. Wojska Polskiego 47/47
[email protected]  

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza na:
Specjalistyczne szkolenie z zakresu opieki paliatywnej

Miejsce szkolenia:
Toruń/ dzielnica Bydgoskie Przedmieście
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1 (wejście obok TC „Caritas”)
Termin szkolenia dla grupy I : 19.06.2009r — 20.06.2009r
Termin szkolenia dla grupy II : 26.06.2009r — 27.06.2009r
Szkolenie w obu terminach rozpoczyna się od godziny 9.00
Celem dwudniowego szkolenia jest poszerzenie warsztatu pracy o wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 usprawnianie opieki i pielęgnacji nad osobą chorą
 komunikacja interpersonalna w relacji pacjent – opiekun, trudności komunikacyjne w sytuacji choroby, elementy komunikacji rodzinnej w sytuacji choroby i żałoby
 opieka paliatywna oraz instytucjonalne wsparcie na rzecz osób terminalnie i przewlekle chorych
 przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w opiece paliatywnej, terminalnej i w innych chorobach nieuleczalnych
Szkolenie jest adresowane do osób pracujących z osobami objętymi opieką paliatywną, terminalną a także w innych chorobach nieuleczalnych. W szczególności szkolenie skierowane jest do pracowników i wolontariuszy – kadry niemedycznej Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Hospicjów, organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za udział w szkoleniu. Organizator – Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zapewnia materiały dydaktyczne dostosowane do poszczególnych wykładów. Uczestnicy otrzymają stosowne Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia specjalistycznego z wyszczególnieniem liczby godzin oraz zakresu .

Organizator szkolenia nie zapewnia noclegu i wyżywienia.
Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie jest zobowiązana do uczestnictwa
we wszystkich zaproponowanych zajęciach zgodnie z harmonogramem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt m-ailowy na adres: [email protected]
lub telefoniczny.: 509 693 609, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń uczestników: Pani Anna Cząstka.

Informujemy, iż o zakwalifikowaniu, poza spełnieniem wymogów formalnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest finansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach grantu Samorządu Województwa Kuj-Pom; otwarty konkurs ofert nr8/2009 pn. Opieka paliatywna.

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
87-100 Toruń ul. Wojska Polskiego 47/47; e-mail: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa instytucji …………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………

Zgłaszam udział w Specjalistycznym szkoleniu z zakresu opieki paliatywnej

w terminie: 19-20. 06. 2009 r.

L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Kontakt tel./mail.
1.
2.

w terminie: 26-27. 06. 2009 r.

L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Kontakt tel./mail.
1.
2.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia są przyjmowane:
do 15 czerwca 2009 r. dla grupy pierwszej,
do 22 czerwca 2009r. dla grupy drugiej
na adres: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej
ul. Wojska Polskiego 47/47 87-100 Toruń,
pocztą elektroniczną: [email protected]  (kontakt tel. 510 046 400 lub 509 693 609)

……………………………..
Podpis osoby zgłaszającej

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»