Regulamin i polityka prywatności serwisu OPS.PL - Portal OPS.PL

1. DEFINICJE

Portal – serwis  internetowy udostępniony pod adresem www.ops.pl.

Usługobiorca/użytkownik – osoba, która korzysta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu.

Usługodawca – właściciel serwisu – NETSTEL Software Marcin Matusiak Spółka Jawna, ul. Prądnicka 41/2 31-202 Kraków, NIP: 677-22-83-320

Administrator serwisu – osoba upoważniona przez usługodawcę do zarządzania i nadzoru nad funkcjonowaniem serwisu.

Redakcja portalu – zespół redakcyjny serwisu informacyjnego.

Profil serwisu – zakres tematyczny zawartych w serwisie różnorodnych  publikacji, związany z szeroko pojętymi służbami społecznymi, stowarzyszeniami, instytucjami oraz firmami, działającymi  w obszarze pomocy społecznej oraz osobami zawodowo bądź społecznie związanymi z tą problematyką, lub szukającymi ich pomocy lub porady.

2. USŁUGI UDOSTĘPNIONE W PORTALU:

W ramach portalu realizowane są następujące usługi:

2.1. Dodaj newsa (aktualności).

Usługa polega na publikacji w portalu indywidualnie zredagowanej przez autora informacji, o charakterze wiadomości, ogłoszenia, zaproszenia, zapowiedzi, itp. wraz z załączonymi zdjęciami, znakami graficznymi czy też odnośnikami do innych stron i serwisów. Realizowana jest za pomocą:

a) formularza na stronie przesyłanego do autoryzacji przez administratora serwisu;

b) e-maila wysyłanego wraz z załączonymi do publikacji elementami graficznymi, przesyłanego na adres: [email protected]

2.2. Forum dyskusyjne.

Usługa polega na prowadzenia dyskusji pomiędzy uczestnikami, poprzez samodzielne otwieranie nowych wątków (tematów) oraz samodzielną publikację bezpośrednio na łamach forum własnych tekstów, komentarzy, porad i wniosków. Każdorazowa publikacja nowego wątku bądź komentarza wymaga wprowadzenia swojego identyfikatora w postaci imienia, nazwiska bądź pseudonimu.

2.3. Reklama w serwisie.

Usługa polegająca na publikacji nadesłanych banerów reklamowych o zdefiniowanym formacie graficznym w postaci cyfrowej wraz z odnośnikiem do zewnętrznej strony internetowej. Publikacja realizowana jest w wyodrębnionych miejscach w serwisie na podstawie indywidualnej oferty usługodawcy i wzajemnie uzgodnionych warunkach technicznych i finansowych.

2.4. Wirtualna kawiarenka (czat).

Usługa polegająca na publikacji w czasie rzeczywistym wysyłanych w ramach odrębnego modułu informatycznego indywidualnych komunikatów tekstowych użytkowników, identyfikowanych za pomocą samodzielnie obranego pseudonimu.

 

2.5. Skrzynki poczty elektronicznej w domenie @ops.pl

Usługa udostępnia skrytki poczty elektronicznej w ramach domeny @ops.pl  na podstawie indywidualnych ofert i umowy z usługodawcą.

2.6. Domeny stron i serwisów zewnętrznych w domenie www.nazwa.ops.pl

Usługa udostępnia serwer i subdomenę internetową w postaci www.nazwa.ops.pl na podstawie indywidualnych ofert i umowy z usługodawcą.

3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. Do korzystania z usług świadczonych na podstawie Regulaminu konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz  przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera bądź ekranach innych urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu jak tablety, komórki, laptopy, itp. dokumentów hipertekstowych (HTML) oraz dokumentów JavaScript.

3.2. Usługodawca udostępniając różnorakie usługi w ramach portalu, kieruje się szczytnymi  zasadami wolności obywatelskiej, swobodnej wymiany opinii i myśli, wystrzegając się co do zasady ich redakcyjnego cenzurowania. Za publikowane treści odpowiedzialność cywilną i prawną ponosi ich autor. Usługodawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nie jedynie wtedy, o ile poinformowany o fakcie publikacji na łamach portalu, naruszającej prawo lub cudze dobra treści, stosownie do ust. 3.8 i 3.9 nie usunie ich ze swoich stron.

3.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną jakość publikowanych przez użytkowników informacji i porad, jak również za jakość publikacji i usług podmiotów zewnętrznych, reklamujących się w różnych formach za pośrednictwem portalu.

3.4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Portalu treści  naruszających prawo, cudze dobra osobiste, wulgarnych, obraźliwych, czy też obscenicznych.

3.5. Treści naruszające zasady niniejszego regulaminu, jawnie naruszające zasady współżycia społecznego  mogą być usunięte przez usługodawcę bez ostrzeżenia.

3.6. Na wniosek stosownych organów państwa oraz na prośbę osób pokrzywdzonych usługodawca:

a/ udostępnia dane użytkownika, naruszającego prawo, umożliwiające jego identyfikację;
b/ usuwa inkryminowane treści z portalu;

3.7. Każdy z użytkowników proszony jest o informowanie usługodawcy, administratora, redakcji portalu o zauważonych wpisach naruszających prawo, warunki regulaminu i zasady współżycia społecznego.

3.8. Usługodawca w terminie do 48 godzin po zawiadomieniu przez użytkownika bądź osobę posiadającą w tym interes prawny usuwa z portalu niezgodne z regulaminem publikacje, zabezpieczając dane identyfikacyjne ich autora.

3.9. Usługodawca może odmówić usunięcia publikacji, które w jego ocenie posiadają walor istotnej informacji publicznej, jaką np. może stanowić krytyczna ocena jakości bądź informacja o nieprawidłowościach w działaniu różnych instytucji , firm, osób fizycznych i prawnych. Prawo do nieskrępowanej opinii i krytyki, jak też prawo do ostrzegania innych przed nieuczciwymi osobami i praktykami, czy też podstępnymi metodami działania jest niezbywalnym prawem obywatelskim i działaniem w dobrze pojętym interesie publicznym.

3.10. Zabrania się wszelkich czynności i działań, których celem jest uszkodzenie mechanizmów informatycznych serwisu, nieautoryzowanych włamań do panelów sterujących i baz, ingerencji w funkcjonowanie portalu, jego blokowania, podrzucania złośliwych oprogramowań, wirusów i robaków, podmiany plików i publikacji.

3.11. Z uwagi na otwarty charakter portalu, użytkownicy są faktycznymi jego współredaktorami i dlatego zobowiązani są do współodpowiedzialności za jego poziom merytoryczny. Mają prawo zgłaszania wszelkich uwag, sugestii i pomysłów służących usprawnieniu funkcjonowania portalu oraz jego promowania w swoim środowisku.

4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

4.1. Dodaj newsa (aktualności).

4.1.1. Usługa wymaga identyfikacji rzeczywistej autora, poprzez podanie swojego prawdziwego imienia i nazwiska, bądź nazwy instytucji czy firmy, albo rozpoznawalnego przez użytkowników pseudonimu dziennikarskiego członka redakcji portalu. W przypadku wątpliwości przed publikacją redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji autora lub publikowanej treści.

4.1.2. Przesyłane do publikacji newsy za pomocą formularza bądź na adres elektroniczny redakcji: [email protected] podlegają przed publikacją autoryzacji. Publikowane w tym dziale aktualności są nadzorowane i autoryzowane przez redakcję serwisu, która ma prawo odmowy publikacji z uwagi na naruszenie zasad regulaminu, bądź też obiekcje co do wiarygodności przesłanych treści.

4.1.3. Redakcja ma prawo do kategoryzowania (grupowania) aktualności. W szczególności do odrębnego działu mogą być przesuwane wiadomości posiadające formę ogłoszenia lub reklamy organizowanych szkoleń.

 

4.2. Forum dyskusyjne.

4.2.1. Forum dyskusyjne ma charakter otwarty, co oznacza, że jego treści są dostęne dla niezarejestrowanych użytkowników.

4.2.2. Otwierając nowy wątek w dyskusji, bądź dokonując wpisu użytkownik musi dokonać rejestracji w serwisie.

4.2.3. Każdy wpis rejestrowany jest przez system informatyczny forum wraz z numerem IP stacji internetowej, z której dokonano jego publikacji. To umożliwia identyfikację autora w przypadku naruszenia prawa lub cudzych dóbr osobistych.

4.2.4. Komentarze są publikowane na forum w czasie rzeczywistym, praktycznie natychmiastowo po naciśnięciu klawisza „enter” dlatego użytkownicy proszeni są o zweryfikowanie swoich wpisów przed ich publikacją w Internecie na stronie forum dyskusyjnego, dla uniknięcia niepożądanych błędów i omyłkowych treści.

4.2.5. Prośby o usunięcie nieprzemyślanych wpisów – na wniosek autorów – redakcja realizuje w formie sporadycznych wyjątków, w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia i nie ma możliwości, aby takie korekty były usuwane natychmiastowo. Redakcja może odmówić usunięcia opublikowanego komentarza.

4.2.6. Zabrania się podawania na forum danych osobowych osób trzecich.

4.2.7. Wpisy o treści wulgarnej, naruszające zasady kultury języka, mogą być przez redakcję przesunięte do „forum cenzorum”.

4.2.8. Użytkownicy odpowiadają za przejrzystość prowadzonej dyskusji i dlatego otwierając nowe wątki powinni publikować je w ramach wcześniej utworzonych działów tematycznych.

4.2.9. Dla zachowania merytorycznej rzeczowości prowadzonych dyskusji oraz szacunek dla innych użytkowników, a szczególnie autora wątku, użytkownicy w komentarzach powinni koncentrować się na głównym temacie, a treści od niego odbiegające publikować w innych wątkach lub otworzyć dla nich nowy temat.

4.2.10. Zabrania się zakłócania dyskusji przez publikowanie spamów – tj. bezsensownych kombinacji znaków tekstowych, mniejszych czy większych tekstów nie związanych zupełnie z tematem dyskusji, a kopiowanych z innych stron czy dokumentów w celu zaburzenia toku dyskusji bądź całkowitego jej zablokowania.

4.2.11. Administrator ma prawo:

a) usunąć wpis uznany za niezgodny z prawem, obraźliwy lub naruszający prawa osób trzecich;

b) wysyłać do użytkownika ostrzeżenia dotyczące naruszenia niniejszego regulaminu;

c) zablokować adres IP komputera osoby naruszającej zasady regulaminu, uniemożliwiając w ten sposób czasowo lub bezterminowo korzystania z usługi autorowi takich wpisów.

4.3. Reklama w serwisie.

4.3.1. Usługa realizowana jest odpłatnie, w oparciu o indywidualne oferty i umowy między stronami przez oznaczony czas wyświetlania.

4.3.2. Szkolenia, konferencje i wydarzenia o charakterze niekomercyjnym i nieodpłatnym dla uczestników, jak również organizacje pożytku publicznego mogą zostać zwolnione z odpłatności za reklamę.

4.3.3. Usługodawca ma prawo odmówić wyświetlania z uwagi na jego treść bądź niski poziom graficzny.

4.4. Wirtualna kawiarenka (czat).

4.4.1. Usługa umożliwia prowadzenie rozmów w formie pisanych komunikatów, publikowanych natychmiastowo na tablicy ogólnej bądź w prywatnej rozmowie pomiędzy użytkownikami na tablicy niewidocznej dla innych.

4.4.2. Usługa wymaga obrania sobie identyfikującego pseudonimu w momencie każdorazowego  inicjowania usługi. Nie daje możliwości rejestrowania (rezerwowania) obranego przez użytkownika pseudonimu stałego dla kolejnych logowań do kawiarenki.

4.4.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rezerwowania z uprzedzeniem tablicy kawiarenki dla przeprowadzenia moderowanego spotkania z ważnymi gośćmi.

4.4.4. Usługa nie daje użytkownikowi możliwości archiwizowania przeprowadzonych rozmów.

 

4.5. Skrytki poczty elektronicznej oraz subdomeny.

4.5.1. Usługi świadczone są na podstawie odrębnych uzgodnień między stronami i odrębnego regulaminu świadczenia tego typu usług.

5. OŚWIADCZENIA  I POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Korzystając z udostępnionego usługi użytkownik każdorazowo domyślnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

5.2. Usługodawca informuje na podstawie przepisu art.6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem.

5.3. Serwis ops.pl szanuje prywatność użytkowników i chroni dane osobowe.

5.4. Korzystanie z usług i treści portalu odbywa się  anonimowo bez udostępniania usługodawcy  informacji  danych identyfikujących użytkownika. Podanie pewnych danych, takich jak e-mail, nazwisko, nazwa  instytucji  itp., niezbędne są  jedynie w przypadku korzystania z niektórych części serwisu takich jak:  publikacja newsów, reklam, itp.

5.5. Usługodawca zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać czy sprzedawać osobom (podmiotom) trzecim uzyskanych danych osobowych użytkowników, które będą przetwarzane dla wyłącznych i niezbędnych potrzeb portalu (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

5.6. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości, czy usługodawca stosuje się do powyższych zasad, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny, e-mailowy bądź korespondencyjny dla wyjaśnienia uwag i rozwiązania problemów.

5.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?

NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]