Newsy

Powódź. MPiPS informuje

Działania podjęte przez MPiPS w celu
pomocy poszkodowanym przez powódź

1. Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak przekazała, poza
środkami wynikającymi z zatwierdzonego planu finansowego Funduszu
Pracy, dodatkowo 90 mln złotych na wsparcie prac związanych z
usuwaniem skutków powodzi i tworzeniem nowych miejsc pracy. Środki
pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy, są uruchamiane z inicjatywy
ministra i przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Jeżeli suma 90 milionów okaże się niedostateczna, minister J. Fedak
wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatków tak, aby
pomóc przedsiębiorcom w odbudowie zakładów pracy.

2. Ministerstwo wystąpiło do banków żywności i organizacji
charytatywnych o skierowanie na tereny zalane dodatkowych produktów
żywnościowych i wody butelkowanej z rezerw Unii Europejskiej.

3. Ministerstwo przypomniało, że w przypadku zaprzestania faktycznej
działalności przez przedsiębiorcę przez minimum 2 miesiące pracownicy
mogą otrzymać zaliczkę na poczet zaległego wynagrodzenia z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

4. MPiPS poinformowało, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z zapisów
ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035).

5. MPiPS podjęło prace nad szybkimi zmianami w obowiązującym prawie.

MPiPS przedstawiło również swoje propozycje
do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi

1. Finansowane z Funduszu Pracy

Możliwość umorzenia całości lub w części wraz z odsetkami przyznanych refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, jeśli miejsca pracy uległy zniszczeniu na skutek powodzi, przyznanie zasiłku dla bezrobotnych za okres poprzedzający dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli opóźnienie w rejestracji było spowodowane powodzią oraz przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez okres 30 dni osobom, które utraciły prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania w okresie od dnia 1 maja do 31 lipca br., finansowanie przez okres 12 miesięcy pracodawcom wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych z terenu powodzi.

2. Finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości nieprzekraczającej jednak iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie odrębnych przepisów i liczby zatrudnionych, za okres nie dłuższy niż od dnia 14 maja 2010 r. do dnia 31 lipca 2010 r. w sytuacji w przypadku braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za:

1) Czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej
wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które
zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,

2) Wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzą
lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie
prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej,

3) Pracodawca, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, może złożyć kierownikowi właściwego Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku z problemami interpretacyjnymi MPiPS poinformowało wojewodów o możliwości stosowania uproszczonych procedur przyznawania pomocy społecznej w stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Informacja w tej sprawie został przekazana do ośrodków udzielających pomocy.

Wywiad środowiskowy dla powodzian – wyjaśnienia

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

MPiPS w sprawie powodzi 

Biuro Prasowe MPiPS
www.mpips.gov.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Powódź. MPiPS informuje (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Profilaktyka 40 Plus nowa odsłona

Profilaktyka 40 Plus – nowa odsłona

21 czerwca 2022      TAGI:         
Minister Zdrowia zapowiedział nową odsłonę programu „Profilaktyka 40 Plus”....»
Urlop bezpłatny a rezygnacja z zatrudnienia

Urlop bezpłatny a rezygnacja z zatrudnienia

Przyznanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust....»
Będzie ochrona odbiorców paliw stałych

Będzie ochrona odbiorców paliw stałych

20 czerwca 2022      TAGI:      
Rada Ministrów, w związku z wciąż rosnącą ceną paliw stałych, przyjęła projekt...»
„Zdrowe Życie”

„Zdrowe Życie”

17 czerwca 2022      TAGI:         
Ministerstwo zainaugurowało projekt „Zdrowe Życie”, który poświęcony jest profilaktyce...»
O małpiej ospie słów kilka

O małpiej ospie słów kilka

14 czerwca 2022      TAGI:      
Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, ospa małpia jest odzwierzęcą chorobą zakaźną,...»