Newsy

Powódź. MPiPS informuje


Biuro Prasowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje o działaniach podjętych przez ministerstwo w związku z problemem powodzi w Polsce. Jakie działania podjęło MPiPS w celu pomocy poszkodowanym?

Działania podjęte przez MPiPS w celu
pomocy poszkodowanym przez powódź

1. Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak przekazała, poza
środkami wynikającymi z zatwierdzonego planu finansowego Funduszu
Pracy, dodatkowo 90 mln złotych na wsparcie prac związanych z
usuwaniem skutków powodzi i tworzeniem nowych miejsc pracy. Środki
pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy, są uruchamiane z inicjatywy
ministra i przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Jeżeli suma 90 milionów okaże się niedostateczna, minister J. Fedak
wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatków tak, aby
pomóc przedsiębiorcom w odbudowie zakładów pracy.

2. Ministerstwo wystąpiło do banków żywności i organizacji
charytatywnych o skierowanie na tereny zalane dodatkowych produktów
żywnościowych i wody butelkowanej z rezerw Unii Europejskiej.

3. Ministerstwo przypomniało, że w przypadku zaprzestania faktycznej
działalności przez przedsiębiorcę przez minimum 2 miesiące pracownicy
mogą otrzymać zaliczkę na poczet zaległego wynagrodzenia z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

4. MPiPS poinformowało, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z zapisów
ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035).

5. MPiPS podjęło prace nad szybkimi zmianami w obowiązującym prawie.

MPiPS przedstawiło również swoje propozycje
do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi

1. Finansowane z Funduszu Pracy

Możliwość umorzenia całości lub w części wraz z odsetkami przyznanych refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, jeśli miejsca pracy uległy zniszczeniu na skutek powodzi, przyznanie zasiłku dla bezrobotnych za okres poprzedzający dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli opóźnienie w rejestracji było spowodowane powodzią oraz przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez okres 30 dni osobom, które utraciły prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania w okresie od dnia 1 maja do 31 lipca br., finansowanie przez okres 12 miesięcy pracodawcom wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych z terenu powodzi.

2. Finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości nieprzekraczającej jednak iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie odrębnych przepisów i liczby zatrudnionych, za okres nie dłuższy niż od dnia 14 maja 2010 r. do dnia 31 lipca 2010 r. w sytuacji w przypadku braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za:

1) Czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej
wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które
zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,

2) Wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzą
lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie
prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej,

3) Pracodawca, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, może złożyć kierownikowi właściwego Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku z problemami interpretacyjnymi MPiPS poinformowało wojewodów o możliwości stosowania uproszczonych procedur przyznawania pomocy społecznej w stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Informacja w tej sprawie został przekazana do ośrodków udzielających pomocy.

Wywiad środowiskowy dla powodzian – wyjaśnienia

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

MPiPS w sprawie powodzi 

Biuro Prasowe MPiPS
www.mpips.gov.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

17 września 2021      TAGI:         
Rada Ministrów przyjęła właśnie „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu iWykluczeniu...»
Płaca minimalna 2022

Płaca minimalna 2022

15 września 2021      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła właśnie rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia...»
Brak opodatkowania świadczeń emerytalnych i rentowych

Brak opodatkowania świadczeń emerytalnych i rentowych

14 września 2021      TAGI:         
Zapowiadane zmiany w prawie podatkowym stanowią jedną z reform składowych w Polskim...»
„Nocna lokata”

„Nocna lokata” – nowa metoda oszustów

13 września 2021      TAGI:         
Kreatywność oszustów wydaje się nie znać granic. Ministerstwo Finansów ostrzega...»

Ocena okresowa pracowników socjalnych (2. edycja szkolenia online)

08 września 2021     
Kiedy należy ocenić nowego pracownika? Czy awans jest obligatoryjny i czy pracownik...»