Newsy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Projekt dotyczy: zasad i form wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zasad sprawowania pieczy zastępczej, określenia zadań administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zasad finansowania i zadań administracji publicznej w zakresie postępowania adopcyjnego.

Druki Sejmowe VI kadencja: Druk nr 3378 

Ustawa określa m. in. zadania oraz uprawnienia asystenta rodziny

  • Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.
  • Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
  • Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Art. 12. 1. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny;
2) prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów, oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
5) sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z zespołem interdyscyplinarnym, określającego cel, spodziewane efekty, zakres działań oraz role wszystkich osób, których dotyczy plan pracy z rodziną, w przezwyciężeniu kryzysu w rodzinie;
6) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
8) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
9) współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i sądem.
2. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia jego przygotowania i doświadczenia zawodowego oraz stopnia trudności wykonywanych zadań, łącznie nie może jednak przekroczyć 20 rodzin.

Art. 13. 1. Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do:
1) wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną, w tym:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) stan cywilny,
f) wykształcenie,
g) zawód,
h) miejsce pracy,
i) źródła dochodu,
j) dane dotyczące warunków mieszkaniowych,
k) dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka i jego rodzeństwa,
l) dane o rozwoju psychofizycznym dziecka;
2) występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie;
3) przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.
 
2. Na wniosek asystenta rodziny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udziela asystentowi rodziny informacji o stanie zdrowia członków rodziny w związku z prowadzoną przez niego pracą z rodziną, w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy rodzinie.

3. Asystent rodziny ma prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
4. Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 14. 1. Asystenta rodziny zatrudnia wójt lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 180 zleciła prowadzenie pracy z rodziną.
2. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. )), stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.
4. Asystent rodziny nie może być pracownikiem ośrodka pomocy społecznej w gminie, w której wykonuje pracę asystenta rodziny.

Art. 15. 1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
c) co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.
3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin i zakres programowy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, oraz kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania zadań przez asystenta rodziny.

Art. 16. 1. W przypadku wszczęcia przeciwko asystentowi rodziny postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego zawiesza się go w pełnieniu obowiązków do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
2. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, asystent rodziny otrzymuje połowę przysługującego mu wynagrodzenia.
3. W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego asystentowi rodziny wypłaca się pozostałą część wynagrodzenia; nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania karnego.
4. Asystentowi rodziny zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, w przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego, okres zawieszenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze; nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Art. 17. 1. Na wniosek asystenta rodziny, kierownik ośrodka pomocy społecznej powołuje zespół interdyscyplinarny.
2. Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności:
1) diagnoza trudności występujących w rodzinie;
2) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, szkołami, zakładami opieki zdrowotnej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
3) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.

Art. 18. 1. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi asystent rodziny, pracownik socjalny oraz, w zależności od sytuacji rodziny:
1) pedagog szkolny;
2) przedstawiciel Policji;
3) kurator sądowy;
4) inne osoby, których udział w zespole jest uzasadniony sytuacją rodziny.
 
2. Powołując zespół interdyscyplinarny, kierownik ośrodka pomocy społecznej wyznacza przewodniczącego zespołu.
3. Udział członków zespołu interdyscyplinarnego w jego pracach odbywa się w ramach realizowanych obowiązków zawodowych.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownikowi udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego.
5. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego otrzymują zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem w pracach zespołu, na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Nie dla ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej

źródło: druki sejmowe
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

01 marca 2024      TAGI:      
Rozpoczęły się konsultacje w sprawie pieczy zastępczej. W przestrzeni publicznej...»
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 27.03.2023. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Ustawa laptopowa już opublikowana

Ustawa laptopowa już opublikowana

25 lipca 2023      TAGI:      
W dniu 18.07.2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»