Archiwalne

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz ŚR i FA

Zapraszamy na szkolenie pracowników zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej, takich jak: OPS, MOPS, GOPS, MGOPS, Urzędach Gmin i Miasta oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i pracowników Wydziału Polityki Społecznej. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w związku ze zmianami w przepisach i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w tym także między innymi: obliczanie dochodu utraconego
po 8 lipca 2009 roku.

2. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej –  przykłady wprowadzonych zmian:
a) zmiany zasad i nowe możliwości wypłaty zasiłku okresowego,
b) Zmiany w zasadach korzystania i pobytu w środowiskowych i rodzinnych domach pomocy (pobyt, warunki, opłaty),
c) zasady odpłatności w DPS-300%,
d) zmiany w zasadach przyznawania stypendiów,
e) nowe zasady kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi,
f) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego jako świadczenie z pomocy społecznej – nowe zasady przyznawania i ustalania,
g) nowe proporcje w zakresie zatrudniania pracowników socjalnych,
h) Zmiany w uprawnieniach dla pracowników socjalnych,
i) Obowiązki gmin i powiatu dotyczące pomocy społecznej – nowe zadania w zakresie sporządzania ocen w zakresie pomocy społecznej do 31 lipca każdego roku.

3. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ustawy o pomocy społecznej:
a) postępowanie w sprawach o świadczenia pieniężne i niepieniężne,
b) kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego,
c) wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocy społecznej,
d) zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego i innych świadczeń,
e) procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

4. Zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych (wraz z nowelizacjami oraz orzeczeniami TK). Najważniejsze zagadnienia nowelizacji ustawy w roku 2011:
a) podstawowe zasady i pojęcia oraz katalog dochodów utraconych/uzyskanych – jak sobie z tym poradzić, metodologia postępowania i obliczania wraz z przykładami,
b) gospodarstwo rolne – definicja – specyfika pojęcia, obliczanie dochodu w tym zasady ustalania dochodu z gospodarstw rolnych dotkniętych powodzią, własność,
c) dodatki do zasiłku rodzinnego – szczegóły, wyjaśnienia, procedury,
d) świadczenie pielęgnacyjne – najtrudniejsze zagadnienia,
e) zasiłek pielęgnacyjny – to co należy wiedzieć,
f) przedstawienie postępowania na przykładach
g) przepisy dotyczące postępowania w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
h) świadczenia nienależnie pobrane – odsetki, terminy, decyzje, postępowanie
i) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i wyroki WSA.

5. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1387 + nowelizacje). Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2011:
a) realizatorzy, decyzje, organ egzekucyjny a organ właściwy, postępowanie egzekucyjne w administracji, zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym świadczenia nienależnie pobrane,
b) działania podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego,
c) przedstawienie postępowania na przykładach
d) ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)- problemy i ścieżki rozwiązań,
e) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i wyroki WSA

6. Ustawa o finansach publicznych i ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych i ich skutki praktyczne – zadania zlecone w roku 2010 i w roku 2011.

7. Rachunkowość świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – problemy.

8. Nowe zasady rachunkowości według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

9. Odpowiedzialność karna za nierzetelność sprawozdawczości finansowej.

10. Zbiór największych problemów z rozwiązaniami na 2011 r. :
a) Od 1 sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września 2012 r. Omówienie całego postępowania.

11. Zestaw orzecznictwa praktycznego

Terminy:

10.06.2011 – Łódź
16.06.2011 – Gdańsk
17.06.2011 – Katowice

www.soyer.edu.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz ŚR i FA (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»