Newsy

Projekt systemowy ROPS Białystok

,,Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ,,Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Wartość projektu systemowego ROPS: 2012 r. – 3 000 000,00 zł
Czas realizacji: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. (12 miesięcy)

Działania realizowane w 2012 roku:
– Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych
– Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej
– Platforma Wymiany Doświadczeń
– Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR
– Badania i analizy
– Aktywizacja społeczno-ekonomiczna
– Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych
– Zarządzanie projektem

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpr bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych.

Cele szczegółowe to:
• podwyższenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy z klientem pomocy społecznej,
• wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń wśród członków LZI oraz podwyższenie poziomu ich wiedzy na temat stosowanych procedur,
• wzmocnienie współpracy między pracownikami służb zatrudnienia a instytucji pomocy społecznej oraz podwyższenie poziomu ich wiedzy na temat kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
• podwyższenie wiedzy i świadomości pracowników instytucji pomocy społecznej na temat realizowanych programów aktywności lokalnej i aktywnej integracji,
• upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i promowanie jej idei na terenie woj. podlaskiego.

Odbiorcy projektu to:
• pracownicy socjalni ops/pcpr,
• inni pracownicy ops i pcpr, dps, placówek opiekuńczo-wychowawczych, innych jednostek organizacji społecznych i podmiotów integracji społecznej pracownicy samorządu terytorialnego, pracownicy ROPS w Białymstoku,
• przedstawiciele innych służb społecznych, m.in.: policjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy służby zdrowia w zakresie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych,
• pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego,
• pracownicy publicznych służb zatrudnienia.

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych:
• opracowanie regulaminu rekrutacji do projektu,
• przygotowanie konferencji rekrutacyjnej,
• przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych: deklaracje, oświadczenia, karty zgłoszeniowe,
• rekrutacja będzie prowadzona systematycznie, zgodnie z harmonogramem działań.

Kryteria rekrutacji:
• zatrudnienie w instytucji,
• pracownicy socjalni ops i pcpr, którzy nie brali udziału w projekcie,
• inni pracownicy, którzy nie brali udziału w projekcie,
• płeć 87% K, 13% M,
• kolejność zgłoszeń.

Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej:
• przeprowadzenie diagnozy potrzeb pracowników OPS i PCPR w zakresie specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
• podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału merytorycznego realizowane poprzez:
a. szkolenia 1,2,3 – dniowe,
b. szkolenia wspólne dla pup i ops,
c. kursy specjalistyczne,
d. cykl LZI.

Szkolenia 1,2,3 – dniowe:
• dla grup ok. 20 osobowych o tematyce wynikającej ze zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych oraz jako kontynuacja z lat ubiegłych. W tym zakresie zrealizowane będzie 576 godzin dydaktycznych,
• szkolenia trzydniowe dla kadry kierowniczej – 2 spotkania dla dwóch grup jednocześnie (96 godzin dydaktycznych).

Szkolenia wspólne dla pup i ops w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych w celu wzmocnienia ich współdziałania. Zrealizowane zostanie 176 godzin dydaktycznych w zakresie dotyczącym skutecznej i kompleksowej pomocy wspólnym klientom.

Kursy specjalistyczne:
1. Trening Zastępowania Agresji (I stopnia) – dwa spotkania 3-dniowe dla dwóch grup po ok.15 osób (jeden zjazd to 20 godzin) – ogółem 80 godzin dydaktycznych.
2. Mediacje rodzinne – trzy spotkania 3-dniowe dla dwóch grup po ok. 20 osób (jeden zjazd to 27 godzin) – ogółem 162 godziny dydaktyczne.
3. Praca ze sprawcami przemocy dla pracowników pcpr – trzy spotkania dla dwóch grup po ok. 15 osób (dwa razy po dwa dni i raz po trzy dni) – ogółem 112 godzin dydaktycznych.
4. Superwizje dla pow – dziesięć spotkań 1-dniowych, dla dps – trzy spotkania 2-dniowe oraz dla ops i pcpr – trzy spotkania 2-dniowe. Superwizje zrealizowane będą dla trzech grup ok. 15 osobowych – ogółem 176 godzin dydaktycznych.

Cykl LZI:
• jednodniowe seminarium informacyjne dla wszystkich przewodniczących LZI – ok. 60 osób,
• sześć spotkań w subregionach – po dwa spotkania w każdym po ok. 30 osób,
• warsztaty „praca z przypadkiem” dla LZI nie korzystających z wsparcia w 2011 roku – dziesięć spotkań 1-dniowych po 15 uczestników na grupę,
• dwa 2-dniowe warsztaty „Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w ramach procedury NK”,
• dwa 2-dniowe warsztaty „Podstawy pracy ze sprawcą przemocy w ramach procedury NK”.
Zrealizowane zostaną 144 godziny dydaktyczne.

Platforma Wymiany Doświadczeń:
• Dwa jednodniowe seminaria po ok. 50 osób, których tematyka odpowiadać będzie na potrzeby merytoryczne zgłoszone przez Radę PWD,
• Kontynuacja pracy Rady PWD w charakterze opiniującym i doradczym – odbędą się 4 spotkania,
• Organizacja wizyt studyjnych w celu poznawania dobrych praktyk, sprawdzonych metod rozwiązywania problemów społecznych w innych instytucjach pomocy społecznej. W wizytach będą brały udział grupy po ok. 25 osób. Łącznie na wizyty przeznaczono 30 dni.

Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR
• Cel zadania: podwyższenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy z klientem pomocy społecznej.
• System doradztwa oparty na regulaminie doradztwa, w którym określone zostały zasady wsparcia oraz sposób jego rozliczania.
• Usługa doradcza realizowana osobiście u Beneficjenta, w Biurze Projektu lub innym wyznaczonym w tym celu miejscu.
• Usługa świadczona będzie na odległość, telefonicznie oraz elektronicznie.
• Wyznaczone stałe dyżury doradców.
Doradztwo będzie realizowane w zakresie:
a. aktywnej integracji każdemu OPS, który nie realizował, bądź przerwał realizację projektu w latach 2008-2011 oraz opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów – 670 godzin,
b. doradztwo dot. zadań wynikających z ustaw dot. pomocy społecznej – 220 godzin,
c. doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów woj. i strategii woj. – 400 godzin,
d. KPA, Zamówienia Publiczne, Księgowość, Kadry, LZI – 50 godzin.

Badania i analizy:
Przeprowadzenie dwóch badań z zakresu polityki społecznej w regionie:
a. Programy Aktywności Lokalnej – skala ich wdrażania na terenie woj. podlaskiego,
b. Aktywna integracja jako narzędzie w pomocy społecznej.
Realizacja badań zostanie zlecona firmom zewnętrznym. Fragmenty raportów zostaną upowszechnione na stronie projektu oraz w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”. Raporty opublikowane będą w formie książkowej. Będzie aktualizowana i uzupełniana publikacja LZI.

Aktywizacja społeczno-ekonomiczna:
• warsztaty GAL dla liderów społecznych i grup aktywnych – 10 dni (80 godzin dydaktycznych),
• warsztaty z podstaw ekonomii społecznej, dokumentacji, przepisów prawnych, podmiotów ekonomii społecznej. Łącznie zrealizowane zostanie 8 warsztatów jednodniowych, trwających 64 godziny dydaktyczne,
• spoty reklamowe emitowane w TV, pokazujące pozytywne aspekty wdrażania ekonomii społecznej w regionie,
• portal dotyczący ekonomii społecznej, na którym zamieszczone zostaną informacje dot. funkcjonowania ekonomii społecznej, przepisy prawne, dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej, baza podmiotów ekonomii społecznej,
• artykuły sponsorowane w gazetach,
• wizyty studyjne (łącznie 6 dni) oraz seminarium (50 osób) mające na celu wzmocnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z przedsiębiorcami, NGO i administracji publicznej,
• trzy spotkania zespołu ekspertów ds. opracowania wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej – utworzenie planu zakłada się do 31.12.2012 roku.

Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych:
• kontynuacja wydawnictwa kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny” – przedstawienie dobrych praktyk realizowanych projektów, jak także innych działań wdrażanych w woj. podlaskim mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych,
• wizyty studyjne mające na celu wzmocnienie współpracy między instytucjami pomocy społecznej, a służbami zatrudnienia – łącznie 6 dni,
• seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej, jak także wzmacniające współdziałanie służb społecznych.

Rezultaty twarde:
• Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji, którzy podnieśli swoje kwalifikacje – 500, w tym nowych 50 osób,
• Liczba wypełnionych ankiet – 132,
• Liczba godzin dydaktycznych: szkoleń – 848, kursów – 530, warsztatów – 288,
• Liczba dni zrealizowanych na wizyty studyjne – 42,
• Liczba spotkań Rady PWD – 4,
• Liczba seminariów – 4,
• Liczba zrealizowanych godzin doradczych – 820,
• Liczba przeprowadzonych badań – 2,
• Liczba pobrań ze stron – 150,
• Liczba wydanych raportów – 400,
• Liczba wejść na portal o ekonomii społecznej – 250,
• Liczba posiedzeń zespołu ds. opracowania wieloletniego planu rozwoju – 3,
• Liczba planu – 1,
• Liczba wydanych kwartalników – 2 000.

Strona Internetowa ROPS Białystok

www.rops-bialystok.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Projekt systemowy ROPS Białystok (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

05 kwietnia 2024      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Jak wynika...»
„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»