Newsy      

List Otwarty Pracowników Socjalnych

Klub Pracownika Socjalnego
w Warszawie

Pan
Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

List Otwarty

 Szanowny Panie Wojewodo,

Klub Pracownika Socjalnego, skupiający osoby zatrudnione w mazowieckim systemie pomocy społecznej, wyraża głębokie zaniepokojenie oraz sprzeciw wobec realizowanych planów likwidacji Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/943/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”.

Środowisko pracowników pomocy społecznej zwraca uwagę na – niedopuszczalny naszym zdaniem – pośpiech przy tworzeniu nowej jednostki budżetowej, a także niezrozumiałe i nieuzasadnione skracanie drogi legislacyjnej, która w normalnym trybie procedowania uchwał, w tym dotyczących pomocy społecznej w m.st. Warszawa, obejmuje m.in. konsultacje z Biurem Polityki Społecznej oraz umieszczenie projektu uchwały w porządku obrad Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom Rady Miasta. Przypominamy, iż w ww. przypadku – procedowanie uchwały rozpoczęto normalnym trybem na poziomie dzielnicy, po czym projekt uchwały bez ww. wskazanych dalszych konsultacji, stał się nagle przedmiotem obrad sesji Rady m.st. Warszawy z wniosku Prezydent m.st. Warszawy. Tym samym w praktyce uniemożliwiono radnym pełne zapoznanie się z argumentacją inicjatorów oraz oponentów, pogłębioną dyskusję w przedmiocie likwidacji jednostek oraz rzetelne wprowadzenie poprawek. Przyglądając się przebiegowi Sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 31 maja 2012 r., nie sposób nie odnieść wrażenia, iż celem nadrzędnym było przeforsowanie uchwały bez względu na szereg podnoszonych wątpliwości prawnych i merytorycznych dotyczących projektu. Niezrozumiałe w tym kontekście jest również wprowadzenie punktu dotyczącego likwidacji jednostek do porządku obrad Rady na wniosek Zastępcy Prezydent m.st. Warszawy już w trakcie trwania samej sesji. Wydaje się, iż „nadzwyczajny” tryb wprowadzania projektów uchwał do porządku obrad, powinien być raczej zarezerwowany na sytuacje „wyjątkowe”, wymagające podjęcia natychmiastowych decyzji w sytuacjach nagłych, a nie w sytuacji – gdy jak twierdzą przedstawiciele Prezydent m.st. Warszawy – zmiana była planowana od kilku miesięcy.

Ponadto zastanawiające jest, iż z kolei Rada Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawyw dniu 16 maja 2012 r. podczas trwania 22 Sesji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały, który zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej samej Dzielnicy Śródmieście – do dnia 24 maja 2012 r. miał być jeszcze konsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

W tych okolicznościach dziwi, iż bez właściwych konsultacji z organizacjami związkowymi oraz reprezentacją pracowników likwidowanych jednostek – podjęto decyzję w niemal 3 tygodnie, która biorąc pod uwagę charakter zmian – rodzi poważne skutki dla samych podopiecznych oraz pracowników instytucji.

Odnosząc się zatem do merytorycznych argumentów w sprawie likwidacji placówek, stawiamy publicznie poniższe pytania, na które dotychczas nie udzielono odpowiedzi, a mianowicie:

– Z jakich przyczyn inicjatorzy ww. pomysłu nie postulowali włączenia struktury i zadań Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście, które to rozwiązanie funkcjonuje w pozostałych dzielnicach m.st. Warszawy i niewątpliwie pozwoliłoby na redukcję kosztów reorganizacji bez konieczności tworzenia odrębnej osobowości prawnej dla nowo powoływanej jednostki? Tym samym uniknięto by części kosztów, problemów prawnych oraz trudności związanych z nowym nazewnictwem placówki pomocowej w Dzielnicy Śródmieście jako jedynej w m.st. Warszawie.

– W jaki sposób wyliczono oszczędności wynikające z likwidacji placówek, w tym dlaczego pomysłodawcy projektu nie podali do publicznej wiadomości szczegółowego kosztorysu zawierającego informacje o składowych pozycjach oszczędności oraz kosztach likwidacji?

– W jaki sposób mieszkańcy oraz podopieczni dotychczasowych jednostek zostaną
poinformowani o zmianach oraz konsekwencjach dla jakości oraz organizacji udzielanej im pomocy? Przypominamy, iż podopiecznymi placówek są osoby znajdujące się w sytuacji ubóstwa, niepełnosprawności, przemocy, osoby starsze itp., a więc mieszkańcy wrażliwi, których wszelkie zmiany dotykają szczególnie i dotkliwie, co związane będzie także z planowaną redukcją etatów i odejściem części osób świadczących profesjonalną pomoc osobom potrzebującym. Właściwym zatem sposobem postępowania byłoby – naszym zdaniem – uwzględnienie głosu samych mieszkańców oraz podopiecznych, czego właściwie nie uczyniono.

– Jakie skutki rodzić będzie powołanie nowej jednostki o nowej nazwie dla dotychczasowego systemu pomocy społecznej w Warszawie tj. m.in. dla jego spójności? Przypominamy, iż we wszystkich pozostałych dzielnicach m.st. Warszawy, a także w większości gmin w Polsce, od wielu lat funkcjonują Ośrodki Pomocy Społecznej, co znacznie ułatwia mieszkańcom zwracającym się o pomoc kierowanie się z własnymi potrzebami do odpowiedniej instytucji, natomiast planowana jednostka o nowym nazewnictwie wprowadza – naszym zdaniem – wyjątek i chaos w dotychczasowym systemie.

Powyższe z pytań, jakie stawiamy, są tylko częścią z szeregu wątpliwości dotyczących zasad oraz intencji, jakimi kierowały się osoby optujące za likwidacją OPS oraz ŚOO w Dzielnicy Śródmieście.

Nasze środowisko zawodowe wobec ignorowania przez władze samorządowe rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz głosu ekspertów oraz profesjonalistów na co dzień zajmujących się polityką społeczną, nie może pozostać obojętnym.

Zadaniem pracowników pomocy społecznej jest służenie mieszkańcom znajdującym się w trudnym położeniu życiowym, ale także do naszych etycznych obowiązków należy wskazywanie i ostrzeganie przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą podejmowanie przez władze lokalne decyzji, które w sposób nieprzemyślany i pośpieszny, godzą w naszych podopiecznych oraz idee pomocniczości, samorządności oraz zasad profesjonalnego pomagania.

Wobec powyższego zwracamy się do władz Województwa o ponowne przeanalizowanie przedstawionych argumentów oraz podjęcie działań w ramach własnych kompetencji.

Uczestnicy Klubu Pracownika Socjalnego

Do wiadomości: przedstawiciele mediów

Treść Listu Otwartego [ tutaj ].pdf

oprac. ops.pl angoc

Komentarze List Otwarty Pracowników Socjalnych (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

29 kwietnia 2024      TAGI:      
Sejm przyjął długo zapowiadane regulacje pozwalające na wprowadzenie programów...»

Awans zawodowy i wynagradzanie pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 stycznia 2024      TAGI:         
W 2023 r. pracownicy socjalni poddawani są drugiej ocenie okresowej, która jest podstawą...»

Nabór na studia z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej znów otwarty!

24 stycznia 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, ponownie prowadzi nabór...»
1000 zł dla pracowników socjalnych

1000 zł dla pracowników socjalnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»
rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów

andzia2017 » 12 lipca 2024, 13:14

ZP - przedłużenie