Archiwalne

Bezpłatne szkolenie superwizyjne

Wydłużenie naboru na bezpłatne szkolenie superwizyjne. „Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej“ w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej“.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie „Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej“ w ramach projektu systemowego 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej“ Działanie 1.2 PO KL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 60 pracowników socjalnych z terenu całej Polski.


Szkolenia będą miały charakter pilotażowy, służący między innymi wypracowaniu przyszłego standardu superwizji pracy socjalnej. Z uwagi na pilotażowy charakter szkolenia, nie będą one kończyły się uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej, o którym mowa w art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440), w związku z dodaniem art. 121a w tym szczególności ust. 2 do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który to przepis wchodzi w życie
z dniem 31 grudnia 2013 r. Uczestnicy szkoleń będą mieli jednak znaczący wpływ na ostateczny kształt standardu superwizji pracy socjalnej poprzez współudział w realizowanym projekcie.

Szkolenie będzie realizowane w okresie do dnia 28 lutego 2013 r. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest w miesiącu wrześniu 2012 r. Szkolenie odbywać się będzie w systemie zjazdów dwudniowych, weekendowych (sobota-niedziela). Przewidywana jest organizacja od 12 do16 dwudniowych zjazdów.

Szkolenie będzie odbywało się z podziałem na 2 główne grupy po 30 osób każda:

Grupa nr 1 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.

Grupa nr 2 F.S. PRAXE Piotr Domaradzki w Hotelu Katowice ul. Korfantego 9, 40-951 Katowice

Uczestnicy szkolenia
Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które spełniają wszystkie niżej wymienione warunki:
1. Są zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społeczne (np. PCPR, OPS, GOPS, MGOPS, DPS, CIS, KIS,) na jednym ze stanowisk: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator, główny specjalista*.
2. Posiadają dyplom uzyskania I lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, przy czym, preferowane będą osoby posiadające II stopień specjalizacji.
3. Posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w pracy socjalnej w środowisku.

* W przypadku stanowiska „głównego specjalisty” wymagane jest posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny i minimum trzyletnie doświadczenie w pracy socjalnej w środowisku.

Rekrutacja
W celu zgłoszenia swojej kandydatury na szkolenie uprzejmie prosimy o przesłanie, poniżej wymienionych dokumentów, faksem na nr 22 237 00 99, lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] do dnia 30 września 2012r.

1. Wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej.
2. Wypełnionego przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu i stażu pracy.
3. Wypełnionego i podpisanego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby rekrutacji.
4. Kopi dyplomu uprawniającego do pracy na stanowisku pracownika socjalnego poświadczonej
za zgodność z oryginałem.

O zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Proszę o ręczne dopisanie w nagłówku karty zgłoszeniowej wybranego numeru grupy.

Ponadto wszyscy zgłaszający obowiązani są przesłać komplet wyżej wymienionych dokumentów, celem weryfikacji, drogą pocztową na adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Bezpłatne szkolenie superwizyjne (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»