Archiwalne

Studium Mediacji – Edycja wiosna 2013

STUDIUM MEDIACJI
Liczba dni szkolenia: 8
Godziny zajęć: 9.00-16.00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2013-02-08

Terminy szkolenia: 09.02.2013, 10.02.2013, 09.03.2013,
10.03.2013, 06.04.2013, 07.04.2013, 18.05.2013, 19.05.2013

Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach nieletnich. Absolwenci Studium Mediacji zdobędą również kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, korporacje zawodowe itp., które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym. Będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących ośrodkach mediacyjnych.

Adresatami Studium Mediacji są osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy o konfliktach (szczególnie konflikcie rozwodowym, separacyjnym, konfliktach rodzicielskich w okresie porozwodowym, konfliktach gospodarczych) oraz nabyciem umiejętności mediacyjnych pomocnych w ich rozwiązywaniu. Studia skierowane są zwłaszcza do psychologów, pedagogów, socjologów, prawników, pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych i innych osób z wykształceniem humanistycznym zainteresowanym zdobyciem kwalifikacji zawodowych mediatora, jak i pogłębieniem umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Uczestnicy Studium Mediacji po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Mediacji wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach nieletnich. Absolwenci Studium Mediacji zdobędą również kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, korporacje zawodowe itp., które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym. Będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących ośrodkach mediacyjnych. Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo może być także włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zjazd I

1. Wprowadzenie do mediacji.
2. Elementy psychologii konfliktu. a) definicje konfliktu, b) przyczyny/obszary konfliktów – koło konfliktu Moore’a, c) dynamika konfliktu, d) spostrzeganie w sytuacjach konfliktowych – typowe założenia, e) strategie w konflikcie wg Thomasa, f) Kultura rozwiązania konfliktu, g) Konflikt jako szansa.
3. Procedury i metody rozwiązywania konfliktów – podobieństwa i różnice. a) negocjacje, b) mediacje, c) arbitraż, d) sąd.
4. Strategie psychologiczne w rozwiązywaniu konfliktów.
5. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne a) Warunki procesu negocjacyjnego, b) Bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania, c) Metody negocjacji (miękka, twarda, oparta na zasadach), d) Paradygmat „wygrana-wygrana”, e) Struktura procesu negocjacji, f) Komunikacja w negocjacjach jako źródło wiedzy o oponencie g) Techniki negocjacyjne, h) Metody manipulacji i sposoby radzenia sobie z nimi.
6. Definicja mediacji, jej cele i podstawowe zasady proceduralne. a) neutralność, b) bezstronność, c) poufność, d) dobrowolność.
7. Rola mediatora. a) Neutralność w mediacjach a samoświadomość mediatora, b) przebieg mediacji i jej zastosowanie, c) odróżnienie mediacji od innych form pomocy rodzinie
(interwencja kryzysowa, terapia rodzin, poradnictwo rodzinne, praca socjalna z rodziną), d) zastosowania mediacji w obszarach problemowych dotyczących rodzin.
8. Wskazania do podjęcia mediacji.
9. Przeciwskazania do podjęcia mediacji. a) diagnoza adekwatności sporu do mediacji, b) umiejętność oceny rodziny pod kątem zagrożenia przemocą.
10. Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach. Metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego a) Etapy mediacji b) Prowadzenie mediacji zgodnie z zasadami i etapami: – monolog mediatora – budowanie autorytetu, ustalenia proceduralne; – wstępne wystąpienia stron – gromadzenie i porządkowanie informacji, tworzenie agendy; – analiza interesów i techniki usprawniania komunikacji i budowania zrozumienia między stronami.
11. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami mediacji. Ćwiczenia praktyczne.
12. Zawieranie kontraktu mediacyjnego. Ćwiczenia praktyczne.
13. Proces analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją. Ćwiczenia praktyczne.
14. Diagnoza sytuacji rodzinnej. Ćwiczenia praktyczne.

Zjazd II

1. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie mediacji.
2. Metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego a) emocje w mediacji, b) praca z oporem, c) manipulacje: intencja czy sytuacja, d) analiza interesów stron, e) techniki usprawniania komunikacji i budowania zrozumienia, f) strategie radzenia sobie z impasem, g) razem czy osobno: spotkania na osobności w mediacjach, h) wypracowywanie opcji, i) neutralność mediatora a dostarczanie informacji potrzebnych do skonstruowania porozumienia
3. Prowadzenie sesji mediacyjnej. Ćwiczenia praktyczne.
4. Omówienie i ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem technik mediacyjnych (określanie definicji sytuacji (zakotwiczenie), pozytywne nastawienie siebie, nastawienie \”w przyszłość\”, a nie \”w przeszłość\”, pozytywna konotacja, przeciwdziałanie błędom w rozumieniu sytuacji, modelowanie, angażowanie, motywowanie, określenie odpowiedzialności za rozwiązanie problemu, określenie współzależności (BATNA), testowanie realności BATNY)
5. Prowadzenie sesji mediacyjnej. Ćwiczenia praktyczne.
6. Omówienie i ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem technik mediacyjnych: a) przeformułowywanie: – emocje — > treść; – silne emocje —> umiarkowane emocje; – negatywne intencje —> pozytywne intencje; – negatywne skutki —> pozytywne skutki; b) przedefiniowywanie (negatywnej sytuacji w pozytywną – \”framing\”), c) \”dystansowanie\”, d) separowanie

Zjazd III

1. Sytuacje trudne w prowadzeniu mediacji. – Nierównowaga stron; – Impas w mediacji; – Współpraca z innymi specjalistami; – Wykorzystywanie informacji od innych specjalistów; – Umiejętność konstruowania porozumienia w sprawach rodzinnych; – Testowanie realności rozwiązań; – Warunki trwałości porozumienia; – umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji; – umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
2. Omówienie i ćwiczenia praktyczne technik interwencyjnych w mediacji a) zabezpieczanie się przed kryzysem współdziałania; b) zapewnienie bezpieczeństwa; c) osłabienie obaw, niepokoju, strachu; d) WATNA; e) uwspólnianie (wydobywanie wszystkiego, co wspólne); f) zastosowanie procedur i technik z zakresu rozwiązywania problemu
3. Sporządzania porozumienia końcowego. Ćwiczenia praktyczne.
4. Elementy psychologii rodziny i jej zastosowanie w mediacji – psychologiczne konsekwencje rozwodu dla dziecka i rodziców; – rozwód jako kryzys w perspektywie indywidualnej, diadycznej oraz rodzinnej; – wzory rodzicielstwa po rozwodzie; – funkcjonowanie rodziny w separacji; – wzory rodzicielstwa w rodzinach zrekonstruowanych; – analiza gotowości stron do mediacji,
5. Dziecko w mediacji – dzieci a konflikt rodzicielski; – specyfika mediacji rodzinnych z dzieckiem; – reakcje dzieci na rozwód i separację oraz sposoby adaptacji do nowej sytuacji; – potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu rodziny; – ochrona interesów dziecka oraz formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji rodzinnych
6. Problem przemocy w rodzinie a praktyka mediacyjna (przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna) – przemoc w rodzinie – diagnoza, dynamika relacji, konsekwencje; – postępowanie w sytuacji przemocy w rodzinie (czy mediacja zawsze wskazana – analiza alternatyw BATNA / WATNA; techniki pracy w mediacji).

Zjazd IV

1. Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych – Podstawy prawne zastosowania procedur; – Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.; – Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości; – Prowadzenie dokumentacji; – Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego; – Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne; – Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego; – Rodzina w sądzie (mediacja w postępowaniu cywilnym); – Postępowanie rozwodowe, separacyjne i przed sądem opiekuńczym (Władza rodzicielska, alimentacja , stosunki majątkowe w małżeństwie); – Etyka w pracy mediatora
2. Warsztat zamykający.
3. Symulacje mediacyjne.
4. Sesja informacji zwrotnych.
5. Superwizja mediowanych przypadków.
6. Podsumowanie.
7. Praktyka mediacyjna – jak ją prowadzić.
8. Źródła wiedzy o mediacji.
9. Tworzenie środowiska samopomocy mediatorów rodzinnych i współpraca z SMR, warunki wpisu na listę mediatorów stałych.

Zapraszamy!

Zapisy online na stronie: www.dcp.wroclaw.pl  


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Studium Mediacji – Edycja wiosna 2013 (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»