Rozpoczynamy rekrutację na kolejną edycję studiów podyplomowych.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne studia podyplomowe realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Studia podyplomowe realizowane będą na terenie m.st. Warszawa w systemie sobotnio – niedzielnym na następujących kierunkach:

Gerontologia- 100 miejsc.

Mediacje i negocjacje – 60  miejsc.

Coaching – 120 miejsc.

Osoba ubiegająca się o udział w studiach podyplomowych powinna być zatrudniona na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Termin wygaśnięcia w/w umowy powinien przypadać później niż data planowanego zakończenia studiów, tj. po 30 listopada 2014 roku.

Uprzejmie informujemy, że jedna osoba może zgłosić się tylko na jeden kierunek studiów.

WAŻNE!

W ramach projektu zaplanowano trzy formy wsparcia: studia podyplomowe, specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednej z w/w trzech form wsparcia.

W przypadku, gdy ktokolwiek z Państwa brał udział i ukończył studia podyplomowe w ramach I edycji lub aktualnie bierzeudział w szkoleniu ze specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, bądź specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, wówczas nie może zgłosić się do kolejnej edycji którejkolwiek z w/w form wsparcia.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz składanie Formularzy zgłoszeniowych od dnia 31 marca 2014r. (PONIEDZIAŁEK) do dnia 3 kwietnia 2014r. (CZWARTEK) włącznie.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w następujących formach:

1. złożenie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego osobiście w siedzibie Projektodawcy tj. w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, czynnej od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00;

2. wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, decyduje data wpływu dokumentów do MCPS;

3. wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego /skan/ pocztą elektroniczną (w tytule wiadomości należy podać kierunek studiów oraz imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki) bezpośrednio na jeden z trzech adresów, w zależności od wybranego kierunku studiów:i dosłanie niezwłocznie jego wersji papierowej. W przypadku niedostarczenia Formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych, Projektodawca dopuszcza skreślenie danej osoby z listy Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych na studia.

KONTAKT

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku GERONTOLOGIA:
Grzegorz Górski, tel. 22 622 42 32 wew. 44, e-mail: [email protected] 

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku NEGOCJACJE I MEDJACIE:

Anna Waśniewska,  tel. 22 622 42 32 wew. 36, e-mail: [email protected] 

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku COACHING:

Małgorzata Pawluczuk, tel. 22 622 42 32, wew. 36,  e-mail: [email protected] 

INFORMACJE: 

Regulamin rekrutacji i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie 

http://awanszawodowy.mcps-efs.pl  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Rozpoczynamy rekrutację na kolejną edycję studiów podyplomowych. (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE