Szkolenia   

Szkolenia z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: listopad – grudzień 2015

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2015 r. Oferta szkoleniowa naszego Centrum obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji, szkolenie z mediacji rodzinnej – dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych oraz szkolenie z mediacji gospodarczej – trzydniowy kurs szkoleniowy z mediacji w sprawach gospodarczych w nowej formule (24 godziny zegarowe zajęć).

Program szkoleń jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. Przewidujemy specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem oraz dla uczestników innych szkoleń organizowanych przez Centrum Mediacji Partners Polska.

Uczestnikom szkoleń oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej lub mediacji gospodarczej w naszym Centrum.

Zapraszamy:
– wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
– psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych.
– prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
– menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR, pracowników administracji publicznej, specjalistów w zakresie zarządzania.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji.

Zakres szkolenia podstawowego:
– rodzaje i zastosowania mediacji,
– proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora,
– umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji,
– narzędzia, techniki i strategie mediacyjne,
– umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji),
– ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna,
– kontekst prawny prowadzenia mediacji – procedury mediacyjne w Polsce i na świecie,
– symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Terminy i miejsce

– Szkolenie podstawowe (40 godzin zegarowych) – 2-6 listopada 2015 (poniedziałek-piątek)

– Szkolenie z mediacji gospodarczej (24 godziny zegarowe) – 24-26 listopada 2015 (wtorek-czwartek)

– Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach rodzinnych (40 godzin zegarowych) – 15-19 grudnia 2015 (wtorek-sobota)

Szkolenia odbędą się w Warszawie, w siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska, przy ul. Dobrej 22/24.

Opłaty:
Koszt szkolenia podstawowego w dn. 2-6 listopada 2015: 960 zł, gdy wpłata nastąpi do 23 października 2015. Po tym terminie obowiązuje cena 1056 zł Dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem – 10% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 864 zł, jezeli wpłata nastąpi do 23 października 2015. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł.

Koszt szkolenia z mediacji gospodarczej w dn. 24-26 listopada 2015: 1200 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 13 listopada 2015. Po tym terminie obowiązuje cena 1320 zł. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem, oplata wynosi 1000 zł, jeśli wpłata nastąpi do 13 listopada 2015. Po tym terminie obowiązuje cena 1100 zł.

Koszt szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych w dn. 15-19 grudnia 2015: 1200 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 4 grudnia 2015. Po tym terminie obowiązuje cena 1320 zł. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem, oplata wynosi 1000 zł, jeśli wplata nastąpi do 4 grudnia 2015. Po tym terminie obowiązuje cena 1100 zł.

Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej jest wcześniejszy udział w 40-godzinnym szkoleniu podstawowym prowadzonym przez CMPP lub inną organizację szkoleniową.

Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej adresowane jest także do praktykujących mediatorów, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkolenie z mediacji gospodarczej jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mediacją w sprawach gospodarczych, w tym dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. w tym m.in. publikację „Skarb mediatora”. Ponadto uczestnik/uczestniczka każdego szkolenia dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.

Uczestnicy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych otrzymują także:
– broszurę: „Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu”
– plakaty: „Na rodzinne problemy mediacja” i „Gdy zaczynacie dzielić życie”.

Dodatkowo udostępniamy opracowany w naszym Centrum „Rodzicielski plan wychowawczy”, czyli wzór wymaganego przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instrukcją, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientami.

Trenerzy
Trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum.

Zaświadczenia
Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Informacje i zgłoszenia
Aby zgłosić się na szkolenie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy bądź wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia (w załączeniu) i przesłanie go nam faxem lub mailem (w postaci skanu).
tel./faks: (22) 825-40-83, (22) 409-53-83 (codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
e-mail: [email protected]
strona: www.mediacja.org

Program ramowy szkolenia podstawowego

 • Psychologiczne aspekty konfliktu
 • Definicja mediacji i jej miejsce wsród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
  Rodzaje i style prowadzenia mediacji
 • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i gospodarczych oraz regulacje europejskie
  Rola mediatora i zasady mediacji
 • Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
  a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
  b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?
 • Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie
 • Zawieranie umowy o mediację
 • Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe),
 • Warunki trwałości porozumienia, język porozumienia
 • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora
 • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego
 • Standardy i etyka postępowania mediatora

Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych

 • Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
 • Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
 • Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
 • Reakcje dzieci na rozwód
 • Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
 • Opieka naprzemienna/zrównoważona
 • Sposoby włączania dzieci do mediacji
 • Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji
 • Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
 • Radzenie sobie z blokadami
 • Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi

Program ramowy szkolenia z mediacji gospodarczej

 • Definicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
 • Rola mediatora i zasady mediacji
 • Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie
 • Specyfika sporów gospodarczych
 • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach gospodarczych
 • Przygotowanie się do mediacji w sprawach gospodarczych
 • Prowadzenie procesu negocjacji
 • Sporządzanie ugody mediacyjnej
 • Obecność prawników w mediacji
 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
 • Bariery w mediacji (impas) – przyczyny i sposoby ich pokonywania

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej

Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej

14 września 2020      TAGI:         
Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza dodatkową rekrutację na bezpłatne szkolenia...»
Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej (woj. pomorskie)

04 sierpnia 2020      TAGI:         
Fundacja Gospodarcza Pro Europa rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia dla pracowników...»
Specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 6 edycja, Łomża

Szkolenia specjalizacyjne: specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 6 edycja /woj. podlaskie – Łomża/

Pracownicy socjalni lub pracownicy pomocy społecznej mają przed sobą niełatwe zadanie,...»

Bezpłatne szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Trzy nowe specjalności: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych...»
Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Bezpłatne szkolenia online – Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

22 kwietnia 2020      TAGI:         
Projekt „Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” zaprasza na bezpłatne...»