Szkolenia      

Certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(kurs podstawowy – 120 godzin)

I sesja: 9 – 12 lutego 2016
II sesja: 8 – 11 marca 2016
III sesja: 12 – 15 kwietnia 2016

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim członków zespołów interdyscyplinarnych d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych. Udział w szkoleniu pozwoli:

uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie, zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych, zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie, zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc, zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie, zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty”,
zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Cena szkolenia: 1.950 zł od osoby (cena obejmuje wszystkie koszty związane z dydaktyką). Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu pokrywa uczestnik. Miejsce szkolenia: Warszawa
Kierownikiem Studium jest mgr Piotr Antoniak.

2. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
(kurs zaawansowany – 160 godzin)

I sesja: 12 – 15 stycznia 2016
II sesja: 9 – 12 lutego 2016
III sesja: 15 – 18 marca 2016
IV sesja: 12 – 15 kwietnia 2016

I SESJA – PRACA Z RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY ORAZ PRACA Z OBJAWAMI PTSD U OFIAR PRZEMOCY

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

 • specyfiki wywiadu w rodzinie z problemem przemocy,
 • problemów współistniejących z przemocą w rodzinie,
 • porządkowania i systematyzowania pracy z rodziną z problemem przemocy ( plan pracy,
 • przekazywanie informacji członkom rodziny, zawieranie kontraktu),
 • specyfiki PTSD u osób doświadczających przemocy,
 • typowych reakcji na wydarzenia traumatyczne w kontekście objawów PTSD,
 • specyfiki pracy z osobami mającymi objawy PTSD po doświadczeniu przemocy w rodzinie.

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania wywiadu w rodzinie z problemem przemocy,
 • diagnozowania problemów współistniejących w rodzinie,
 • ustalania planu pracy z rodziną z problemem przemocy,
 • przekazywania informacji dotyczących pomocy rodzinie,
 • zawierania kontraktu,
 • edukowania na temat typowych reakcji na wydarzenia traumatyczne,
 • rozpoznawania objawów PTSD specyficznych dla osób doświadczających przemocy,
 • pracy z osobami mającymi objawy PTSD w reakcji na przemoc.

II SESJA – POMOC DZIECKU Z RODZINY Z PROBLEMEM PRZEMOCY

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

 • diagnozy dziecka – ofiary przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywania seksualnego i zaniedbania,
 • funkcjonowania dziecka w rodzinie z problemem przemocy,
 • relacji dziecka ze sprawcą oraz rodzicem ochraniającym,
 • roli rodziców w procesie zdrowienia dziecka – ofiary przemocy,
 • bezpośrednich skutków krzywdzenia – wpływu na funkcjonowanie dziecka,
 • więzi dziecka – ofiary przemocy ze sprawcą i rodzicem ochraniającym,
 • podstaw terapii urazu u dziecka – ofiary przemocy,
 • podstaw terapii więzi dziecka – ofiary przemocy i jego bliskich.

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • diagnozy urazu psychicznego dziecka,
 • podstaw terapii dziecka – ofiary przemocy,
 • miniedukacji dla dziecka i jego bliskich na temat objawów traumy,
 • udzielania informacji i wsparcia rodzicom na temat potrzeb dziecka – ofiary przemocy,
 • podstaw terapii więzi dziecka z rodzicem ochraniającym.

III SESJA – BUDOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

 • skali zjawiska przemocy w rodzinie i sposobów oceny rozmiarów zjawiska lokalnie,
 • budowania strategii w lokalnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • integrowania środowiska lokalnego jako jednej z metod koordynacji współpracy poszczególnych służb,
 • regulacji prawnych (ustawy, kodeksy oraz akty wykonawcze) przydatnych w obszarze przeciwdziałania przemocy,
 • zadań, obowiązków i kompetencji policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych w prewencji i zatrzymywaniu przemocy w rodzinie,
 • celu pracy gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy,
 • grupy roboczej jako metody pracy ze szczególnie trudnymi przypadkami przemocy wewnątrzrodzinnej,
 • zasad funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych (wewnętrzne regulaminy),
 • aspektów prawnych ochrony ofiar i izolacji sprawców przemocy w rodzinie,
 • procedury ochrony dzieci w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w oparciu o art. 12a-12c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • obowiązków wynikających z procedury Niebieskiej Karty.

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • umiejętności rozpoznania problemu, diagnozy, określenia potrzeb oraz zasobów lokalnych jakimi dysponujemy,
 • planowania i usprawniania współpracy w sprawach konkretnych rodzin i klientów zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”,
 • wytyczania i realizowania celów do jakich powołane są ZI i GR w oparciu o doświadczenia z praktyki zawodowej,
 • kierowania pracami zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej,
 • tworzenia planów pomocy z różnych perspektyw dostosowanych do pracy z indywidualnym przypadkiem.

IV SESJA – GRUPOWE FORMY POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

 • tworzenia grupy wsparcia dla ofiar przemocy,
 • roli i zadań trenera grupowego w grupie wsparcia dla ofiar przemocy,
 • elementów pracy grupowej wspierających proces wychodzenia z przemocy,
 • narzędzi w pracy grupowej z ofiarami przemocy,
 • specyfiki pracy grupowej z ofiarami przemocy.

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • przygotowania uczestników do pracy grupowej,
 • stosowania narzędzi w pracy grupowej.

Uczestnicy będą także rozwijać swoje umiejętności pracy z grupą.

Podczas każdej sesji trenerzy prowadzą superwizję pracy poszczególnych uczestników nad przemocą domową. Łączna liczba godzin superwizji (20 h) stanowi minimum wymagane w procedurze certyfikowania specjalistów w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Kandydaci do szkolenia powinni mieć ukończone szkolenie stopnia podstawowego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze min. 100 godzin.

Cena szkolenia: 2.800 zł od osoby (cena obejmuje wszystkie koszty związane z dydaktyką).

Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu pokrywa uczestnik. Miejsce szkolenia: Warszawa. Więcej informacji na stronie http://www.niebieskalinia.pl/component/content/article/161-niebieska-linia/szkolenia/ogloszenia/5073-nabor-na-szkolenia-przygotowujace-do-uzyskania-certyfikatu-specjalisty-w-zakresie-pomocy-ofiarom-przemocy-w-rodzinie

Komentarze Certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (1)

      1 + 3 = ?    
jak długo jest ważny w/w certyfikat
DODAŁ: henry DNIA 28 maja 2017 O 13:45

ZOBACZ PODOBNE

Wyzwania dla DPS po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Wyzwania dla DPS po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Szkolenie online na żywo.

29 listopada 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na żywo 15 grudnia...»
Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w pracy ośrodków pomocy społecznej. Szkolenie online.

19 stycznia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, z możliwością zadawania pytań prowadzącemu,...»

Symptomy i prewencja zachowań autodestrukcyjnych. Co robić, czego unikać, gdzie szukać pomocy? Szkolenie online.

02 czerwca 2023      TAGI:         
Statystyki oparte na danych zgromadzonych przez wojewódzkie komendy policji o zamachach...»
KPA w pomocy społecznej.

KPA w pomocy społecznej. Praktyczne szkolenie online.

29 grudnia 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na webinar prowadzony na żywo przez panią Sylwię Juźwiak pt.:...»
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Trwa rekrutacja, Toruń!

21 kwietnia 2023      TAGI:         
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza...»