Porady      

Renta socjalna z ZUS

Zgodnie z Ustawą o rencie socjalnej renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która z powodu stanu zdrowia jest całkowicie niezdolna do pracy, przy czym naruszenie sprawności powinno przypaść przed ukończeniem 18 roku życia, a jeżeli osoba kontynuowała naukę – przed 25 rokiem życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna może być przyznana na stałe, gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub na czas określony, jeśli całkowita niezdolność do pracy jest tymczasowa.

Całkowitą niezdolność do pracy ocenia lekarz orzecznik ZUS.

Obecnie (2016) wysokość renty socjalnej wynosi 741,35 zł.

Renty socjalnej nie otrzymają osoby, które pobierają emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę inwalidzką, pobierają świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, rentę strukturalną, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Nie otrzymają jej także ci, którzy posiadają nieruchomość rolną o powierzchni większej niż 5 hektarów przeliczeniowych. Renta socjalna nie przysługuje, gdy osoba jest aresztowana tymczasowo lub odbywa karę pozbawienia wolności; wyjątek stanowi dozór elektroniczny.

Wniosek o rentę socjalną może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy, a także inna osoba lub kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, lecz za zgodą osoby zainteresowanej.

Druk wniosku można pobrać na przykład w jednostce terenowej ZUS.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania renty socjalnej do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy załączyć: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, dokumentacje medyczną, zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej, zaświadczenie o okresie odbywania studiów doktoranckich, aspirantury naukowej, zaświadczenie wydane przez jednostkę samorządu terytorialnego w sprawie wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych). W przypadku osób pracujących niezbędne będzie załączenie zaświadczenia od pracodawcy określające kwotę osiąganego przychodu, informujące o okresie umowy, zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego – łącznie z datą zaprzestania ich pobierania.

Po złożeniu wniosku ZUS kieruje na badanie wykonywane przez lekarza orzecznika w celu wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.

Komentarze Renta socjalna z ZUS (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
Zaniepokojony » 29 listopada 2023, 22:27

SKO

evelinaa94 » 29 listopada 2023, 15:54

Faktury

BeataG13 » 29 listopada 2023, 15:53

Asystent rodziny 2023