Newsy      

Uwaga: zmiany w Ustawie o pomocy społecznej

W dniach 2 i 5 września 2016 r. wchodzą w życie zmiany do Ustawy o pomocy społecznej. Począwszy od 2 września, do dochodu ustalonego zgodnie art 8 ust. 3 nie wlicza się świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Natomiast od 5 września 2016 r. w Ustawie pojawią się poważniejsze zmiany, mianowicie –  nowelizacja art. 48 o treści:

„Art. 48. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona”

oraz art. 48a o treści:

„Art. 48a. 1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.
2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
3. Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
4. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.
5. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
6. W noclegowni i schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.
7. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i w schronisku osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
8. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.
9. W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie schronienia może nastąpić z pominięciem standardów, o których mowa w ust. 14, oraz w innej formie niż określona w ust. 1.
10. Poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w ogrzewalni lub noclegowni udzielone na podstawie art. 101 ust. 3 nie podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.
11. Wojewoda prowadzi rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.
12. Rejestr jest jawny.
13. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na przedmiotowej stronie internetowej.
14. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach,
2) kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach,
3) standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie
– kierując się potrzebą zapewnienia osobom bezdomnym kierowanym do tych placówek właściwego wsparcia”.

Ponadto do Ustawy dodano art. 48b w brzmieniu:

„Art. 48b.1. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku.
2. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
4. Osoba lub rodzina może otrzymać pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych.
5. Pomoc, o której mowa w ust. 1-4, przyznawana:
1) doraźnie dzieciom i młodzieży,
2) w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego
– nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi”.

Komentarze (7)

      3 + 4 = ?    
góra ma gdzieś nasze pensje
DODAŁ: lol DNIA 08 września 2016 O 15:46
Gderamy ale czy w ministerstwie wiedzą o tym paradoksie, pracownik socjalny biedniejszy od klienta. Może czas najwyższy to zmienić.
DODAŁ: Kasza DNIA 07 września 2016 O 15:21
Właśnie - nie wiadomo po co robiłam specjalizację w zawodzie jeśli wynagrodzenie mam niższe od świadczeń państwowych co najmniej o połowę. Przepraszam a czym my magistrowie pracy socjalnej i specjaliści różnimy się od nauczycieli - praca jest nieco innego charakteru, z tym, że nie dość że trudna to jeszcze niebezpieczna i pełne 8 godzin. Jak ja ma opisywać trudną sytuację klientów,gdy sama mam gorszą i kłopoty zdrowotne do tego które generują koszty ?? A dla nas jaka dobra zmiana??? asysta policji na wywiadzie - i bez przepisów musieliśmy sobie radzić jak było trudno środowisko.
DODAŁ: Joguś DNIA 06 września 2016 O 15:08
Niestety spora część rodzin pracowników socjalnych już dawno stała się odbiorcami świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z przyczyny ubóstwa i/lub niskich dochodów.
DODAŁ: Maciej M. DNIA 05 września 2016 O 07:34
Staż pracownika socjalnego w ops 21 lat, pobory 2000zł , dochody podopiecznego 4196,00zł. Śmiać się czy płakać????
DODAŁ: alicja DNIA 02 września 2016 O 11:03
Ciekawe kiedy będą zmiany na lepsze dotyczące pracowników pomocy społecznej. Pomoc społeczna i ustawa to nie tylko klienci to także pracownicy.Od kilku lat mówi się o zmianie ustawy o pomocy społecznej w kwestii dotyczącej pracowników a tu nic się nie dzieje.Wynagrodzenia , droga awansu.... stoja w miejscu i zależne są od układów.....Jeszcze moment a pracownicy pomocy zasilą szeregi klientów.
DODAŁ: ada DNIA 01 września 2016 O 21:29
Czyli opsy nie musza płacić za bezdomnych w noclegowniach
DODAŁ: olo DNIA 31 sierpnia 2016 O 10:02

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W dniu 10.04.2019 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Bezdomność

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności o pomocy w kryzysie

13 stycznia 2020      TAGI:         
W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Ekspertów...»
Zasiłek opiekuńczy na dłużej

Zasiłek opiekuńczy na dłużej, będą zmiany

29 maja 2020      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad zmianą okresu, przez który będzie można pobierać...»

Od marca duże zmiany w dowodach osobistych! E-dowód: do czego służy, gdzie złożyć wniosek, jak używać

26 lutego 2019      TAGI:         
Ministerstwo zapowiedziało, że dowody osobiste, wydawane na podstawie wniosków złożonych...»

Planowane zmiany w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Trwają prace legislacyjne nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym...»