Porady      

Zasiłek stały w formie rzeczowej bądź talonów

 

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pracownik socjalny przed wydaniem decyzji administracyjnej, a w wyniku ustaleń ze stroną ubiegającą się o świadczenie, może zawnioskować o sposób wypłacania świadczenia w formie pieniężnej lub w postaci talonów, bonów bądź w formie realizacji świadczenia w formie rzeczowej w sklepie.

Ze sklepem wcześniej musi zostać zawarta odpowiednia umowa dotycząca współpracy.

Taka forma wypłaty jest zasadna, jeżeli istnieje podejrzenie albo też pracownik ma pewność, że pomoc pieniężna zostanie przez Klienta zmarnotrawiona, przeznaczona na zakup używek lub wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem.

Klient przed wydaniem decyzji musi zostać poinformowany o takim sposobie realizacji świadczenia oraz poinformowany gdzie, w jakim sklepie i na jakich zasadach można świadczenie zrealizować.

Natomiast w przypadku, kiedy osoba pobiera zasiłek stały w formie pieniężnej i jest już wydana decyzja administracyjna, a istnieją przesłanki, aby zmienić formę wypłaty z uwagi na niewłaściwe wykorzystywanie środków (np. alkohol) czy ich marnotrawienie, decyzję administracyjną można zamienić (art. 106 ust. 5 Ustawy o pomocy społecznej).

W obu przypadkach ważne jest, aby zapis o powodach i konieczności zmiany był zawarty w uzasadnieniu decyzji.

Komentarze Zasiłek stały w formie rzeczowej bądź talonów (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
agaGOPS1 » 22 lipca 2024, 12:32

ŚP do kiedy Tom pomocy:-)

majka1234 » 22 lipca 2024, 12:29

śp

nagdam » 22 lipca 2024, 12:04

zmiana kategorii zaszeregowania

agejszen92 » 22 lipca 2024, 11:44

do kiedy śp