Porady      

Zasiłek stały w formie rzeczowej bądź talonów

 

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pracownik socjalny przed wydaniem decyzji administracyjnej, a w wyniku ustaleń ze stroną ubiegającą się o świadczenie, może zawnioskować o sposób wypłacania świadczenia w formie pieniężnej lub w postaci talonów, bonów bądź w formie realizacji świadczenia w formie rzeczowej w sklepie.

Ze sklepem wcześniej musi zostać zawarta odpowiednia umowa dotycząca współpracy.

Taka forma wypłaty jest zasadna, jeżeli istnieje podejrzenie albo też pracownik ma pewność, że pomoc pieniężna zostanie przez Klienta zmarnotrawiona, przeznaczona na zakup używek lub wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem.

Klient przed wydaniem decyzji musi zostać poinformowany o takim sposobie realizacji świadczenia oraz poinformowany gdzie, w jakim sklepie i na jakich zasadach można świadczenie zrealizować.

Natomiast w przypadku, kiedy osoba pobiera zasiłek stały w formie pieniężnej i jest już wydana decyzja administracyjna, a istnieją przesłanki, aby zmienić formę wypłaty z uwagi na niewłaściwe wykorzystywanie środków (np. alkohol) czy ich marnotrawienie, decyzję administracyjną można zamienić (art. 106 ust. 5 Ustawy o pomocy społecznej).

W obu przypadkach ważne jest, aby zapis o powodach i konieczności zmiany był zawarty w uzasadnieniu decyzji.

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Jak często należy monitorować sytuację rodzin pobierających zasiłek stały?

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Kwestie tę reguluje art. 107 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje,...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Czy przyznaje się zasiłek okresowy dla zasiłkobiorcy stałego?

02 sierpnia 2017      TAGI:      
  Tak, zasiłek taki przyznaje się. Zasiłek stały przyznaje się na podstawie...»