Edukacja i niepełnosprawność a stan epidemii

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Edukacji i Nauki, zwracając uwagę na niewystarczające zabezpieczenie realizacji potrzeb uczniów niepełnosprawnych w kształceniu na odległość. Zauważa on, że każdy z uczniów ma indywidualne potrzeby, które zgodnie z zaleceniami o potrzebie kształcenia specjalnego powinny być odpowiednio realizowane. Jednakże wprowadzenie nauki zdalnej powoduje, że duża część uczniów może być wykluczona z systemu edukacji i wychowania.

Trudności w dostępie do Internetu powodują, że część zajęć ogranicza się jedynie do transmisji dźwięku, co utrudnia interakcję z nauczycielem i skupienie na prezentowanych treściach. Istnieje również szereg niepełnosprawności, a tym samym cała grupa uczniów, którym niepełnosprawność uniemożliwia naukę w formie zdalnej za pomocą urządzeń elektronicznych. Nie wszyscy uczniowie porozumiewają się też w sposób foniczny, co może utrudniać czy eliminować porozumiewanie się na odległość.

Nadto Rzecznik zwraca uwagę na wyjątkowo trudną sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, na co dzień korzystających z pomocy specjalistów, m.in. logopedów, nauczycieli wspomagających, fizjoterapeutów.

Wystąpienie Rzecznika

Rzecznik oczekuje od Ministerstwa informacji, jakie rozwiązania zostały wprowadzone w celu zagwarantowania uczniom z niepełnosprawnościami dostępu do zajęć rewalidacyjno-usprawniających i wychowawczych oraz pomocy psychologicznej w trakcie pandemii. Kluczowa zdaje się być również informacja o realizacji zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, a w szczególności, to w jaki sposób są realizowane zajęcia ze specjalistami oraz wsparcie nauczyciela wspomagającego oraz czy planowane są zmiany w ramach aktualnie udzielanego wsparcia.

Podniesiona przez Rzecznika argumentacja zdaje się kluczowa w kontekście przygotowania dzieci do nadchodzących egzaminów tak dobrze, jak w trakcie nauki w trybie stacjonarnym.

Całość wystąpienia Rzecznika dostępna jest pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Sekretarz%20Stanu%20Ministerstwa%20Edukacji%20Narodowej%20-%20Marzeny%20Macha%C5%82ek.pdf

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rodzic a adaptacja dziecka w żłobku w czasie epidemii

Rodzic a adaptacja dziecka w żłobku w czasie epidemii

03 września 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Dziecka, zaniepokojony możliwością ograniczenia obecności rodzica...»
Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność a koronawirus. Będzie wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych

08 kwietnia 2020      TAGI:         
Stan epidemiczny zmienił na niespotykaną dotychczas skalę obraz naszego kraju. Zmiany...»
ŚDS w dobie koronawirusa

ŚDS w dobie epidemii, dobre praktyki

12 października 2020      TAGI:         
Wystąpienie na terenie kraju epidemii COVID-19 zmusiło wiele placówek do reorganizacji...»
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

17 września 2021      TAGI:         
Rada Ministrów przyjęła właśnie „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu iWykluczeniu...»
Płaca minimalna 2022

Płaca minimalna 2022

15 września 2021      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła właśnie rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia...»