Federacja składa dalsze uwagi

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej złożyła w ministerstwie kolejne uwagi i propozycje do projektu Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna na lata 2021 – 2035.

Wnosi ona o wykreślenie w pkt. 6.7. (str. 83) wyrażenia: „np. ustawa o zawodach pomocowych”. Jak podnosi wnioskodawca, inicjatywa dotycząca ewentualnego stworzenia aktu prawnego o tymże tytule, tj. „ustawa o zawodach pomocowych”, jest na etapie analitycznym. Tym samym bez możliwości zapoznania się ze szczegółami założeń, które nie są znane szerszemu gronu odbiorców, trudno jednoznacznie wskazać w strategii na potrzebę uchwalenia w/w ustawy.

Federacja jednocześnie jednoznacznie zdaje się podkreślać, że sytuacja i warunki pracy pracowników pomocy społecznej wymagają dalszych gruntownych zmian. Jednakże bez poznania szczegółów założeń mogłoby dojść do sytuacji, w której zamiast zakładanej poprawy sytuacji zatrudnionych w obszarze publicznej pomocy społecznej, doszłoby do deprofesjonalizacji poszczególnych zawodów w wyniku ich ujednolicania, czemu Federacja wyraźnie się sprzeciwia.

Wnioskodawca wnosi, aby w rozdziale VI – „Wskaźniki monitorujące realizację celów strategii”, w pkt. 2.2. tabeli (str. 151), wykreślono wskaźnik utworzenia centrów usług społecznych (CUS) w 25% gminach do 31.12.2030 r. lub w 100% w przypadku zmiany przepisów prawa na obligatoryjne utworzenie CUS.

Jak wskazuje Federacja, w związku z utworzeniem CUS nie powstała więc żadna nowa jakość w dostępie do usług dla mieszkańców. Federacja, powołując się na inne źródła, podnosi, że ustawa nie spełniła pokładanych w niej nadziej. Tym samym niezrozumiałe jest dalsze zakładanie przekształceń OPS w CUS.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Federacji:

http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/437_21_opinia_strategia.pdf

Komentarze Federacja składa dalsze uwagi (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Nie tak dawno informowaliśmy na łamach portalu o projektowanych zmianach do ustawy...»
Szkolenia specjalizacyjne: specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

Uwagi Federacji do rozporządzenia

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłosiła...»
Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

25 stycznia 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
Federacja krytycznie o CUS

Federacja krytycznie o CUS

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przygotowała...»
Federacja o 500+ po nowemu

Federacja o 500+ po nowemu

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w związku...»