Newsy         

„Zdrowy pomysł – ranking inicjatyw reformatorskich”

„Menedżer Zdrowia” zorganizował akcję prezentacji koncepcji reformatorskich, pod tytułem „Zdrowy pomysł – ranking inicjatyw reformatorskich”.

Każdy projekt powinien być zbudowany w oparciu o zasady metodyki tworzenia i zarządzania projektami, tj.:

a) Identyfikować problemy, które mają zostać rozwiązane – punktem wyjścia tworzenia koncepcji reformatorskich powinna być poprawna i wszechstronna analiza problemów, które poprzez realizację projektu mają zostać usunięte lub zmniejszone. Analiza powinna w szczególności ukazać naturę problemów, zidentyfikować ich przyczyny, ocenić ilościowo skalę.

b) Wskazywać cele projektu – należy wskazać cel główny projektu oraz cele szczegółowe. Formułowanie celów szczegółowych proponuje się wykonać metodą SMART, czyli powinny one być: specific – specyficzne, measurable -mierzalne, attainable -osiągalne, realistic – realistyczne, timely defined –  mieć ramy czasowe.

c) Określać adresatów zmiany – należy określić adresatów projektu – instytucje oraz grupy społeczne – oraz podać szacowane wielkości dotyczące ich liczebności.

d) Przedstawiać potrzeby adresatów projektu – należy zdefiniować potrzeby adresatów projektu oraz podać szacunkowe wielkości tych potrzeb, tak uświadomionych, jak (potencjalnie) nieuświadomionych. Dodatkowo, w przypadku dóbr i usług, należy podać szacunkową wielkość popytu, z rozróżnieniem na popyt potencjalnie finansowany ze środków publicznych oraz ze środków prywatnych.

e) Wymienić działania w ramach realizacji projektu – w tej części opisu należy wymienić kolejno działania, składające się na zakres projektu. Działania powinny zostać umieszczone na osi czasu – z określeniem ich początku i końca, Działania, które muszą występować po sobie powinny zostać zaznaczone i należy wskazać, jakie są warunki uruchamiania kolejnego działania.

f) Wskazywać rodzaje kosztów, które trzeba ponieść wraz z szacunkiem wielkości – należy wymienić rodzaje i wielkość kosztów, które są konieczne do zaangażowania w realizację projektu. W przypadku, gdy autorzy rekomendują realizację projektu w skali pilotażowej, należy wskazać wielkość kosztów fazie pilotażowej, z ogólnym szacunkiem kosztów w przypadku implementacji projektu w skali kraju.

g) Wskazać mierzalne efekty projektu – należy wymienić efekty projektu oraz oszacować ich ilość/liczbę. Ilościowe przedstawienie efektów projektu zaleca się podawać w przedziałach, w zależności od scenariusza, w zależności od skali powodzenia projektu.

h) Wykonać analizę ryzyka – ostatnim elementem powinna być analiza ryzyka, wskazująca główne ryzyka niepowodzenia oraz przedstawiająca działania zapobiegające oraz mitygujące ryzyko.
Pomysły można zgłaszać do 31 maja 2022 r. za pośrednictwem strony www.termedia.pl/zdrowy-pomysl  w zakładce „zgłoś pomysł”.

Źródło:

https://www.termedia.pl/Konferencja-ZDROWY-POMYSL-RANKING-INICJATYW-O-AKCJI,1753,19731.html

Komentarze „Zdrowy pomysł – ranking inicjatyw reformatorskich” (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»