Szkolenia   

Szkolenia online dla ZI i GDP. Gratis wzory dokumentów i konsultacje telefoniczne z ekspertem!

Proponujemy udział w szkoleniach dedykowanych członkom Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych.

Tematy szkoleń:

„Współpraca w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie Diagnostyczno-Pomocowej”, „Funkcjonowanie Grup Diagnostyczno-Pomocowych oraz procedura NK w praktyce” oraz „Najczęstsze nieprawidłowości i uchybienia w działalności ZI i GDP”.

Wszystkie szkolenia prowadzone są online na żywo z możliwością zadawania pytań prowadzącemu. Dodatkowym atutem szkoleń jest możliwość odbycia konsultacji telefonicznej z naszym ekspertem (do 3 miesięcy po terminie szkolenia) oraz otrzymania pakietu wzorów dokumentów niezbędnych w pracy ZI i GDP.

Ważne! Szkolenia są zgodne z wytycznymi ministerstwa (z 30.10.23 r.) dot. prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dla ZI i GDP.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty:

I Temat szkolenia:

Współpraca w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie Diagnostyczno-Pomocowej.

📅Termin: 27.05.2024. 🕐 Godz.: 10:00-13:00. Szkolenie online na żywo.

Link do rejestracji: FORMULARZ REJESTRACYJNY

📚 Program szkolenia:

1. System przeciwdziałania przemocy domowej w Polsce.
2. Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako zadanie własne gminy i powiatu.
3. Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach związanych z przemocą domową – założenia ogólne.
4. Różnice między działaniem zespołu interdyscyplinarnego a grupą diagnostyczno-pomocową.
5. Jakie zadania ma przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, a jakie zadania ma koordynator grupy diagnostyczno-pomocowej?
6. Działania wspierające a działania pomocowe na rzecz osób dotkniętych przemocą domową.
7. Zapobieganie przemocy domowej, omówienie działań profilaktycznych, dobre praktyki.

II Temat szkolenia:

Funkcjonowanie Grup Diagnostyczno-Pomocowych oraz procedura NK w praktyce.

📅Termin: 4.06.2024. 🕐 Godz.: 10:00-14:00. Szkolenie online na żywo.

Link do rejestracji: FORMULARZ REJESTRACYJNY

📚 Program szkolenia:

1. Ogólne założenia dotyczące funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych.
2. Skład grup diagnostyczno-pomocowych.
3. Zadania i kompetencje członków grup diagnostyczno-pomocowych.
4. Podstawy wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
5. Wieloaspektowa diagnoza sytuacji rodziny dotkniętej przemocą domową.
6. Odstąpienie od działań przez grupę diagnostyczno-pomocową.
7. Współdziałanie instytucji i służb w realizacji zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
8. Budowanie planu pomocy rodzinie dla każdego członka rodziny z uwzględnieniem potrzeb i zasobów.
9. Monitoring sytuacji rodziny dotkniętej przemocą a działania grupy diagnostyczno-pomocowej.
10. Modyfikowanie planu pomocy w związku z sytuacją rodziny.
11. Działania edukacyjne i wspierające w stosunku do osób dotkniętych przemocą domową.
12. Działania edukacyjne i motywujące w stosunku do osób stosujących przemoc domową.
13. Zamykanie procedury „Niebieskie Karty” – aspekty, które wypełniają znamiona podstaw do zamknięcia procedury.
14. Monitoring sytuacji rodziny po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.

III Temat szkolenia:

Najczęstsze nieprawidłowości i uchybienia w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w działalności ZI i GDP.

📅Termin: 25.06.2024. 🕐 Godz.: 10:00-13:00. Szkolenie online na żywo.

Link do rejestracji: FORMULARZ REJESTRACYJNY

📚 Program szkolenia:

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową.
3. Zadania z zakresu tworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym realizacji procedury „Niebieskie Karty”:

– regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych zgodnie z art. 9a ust.7b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
– właściwe dokumentowanie formularza „Niebieska Karta -A” ;
– właściwe przekazanie formularza „Niebieska Karta-A;
– zachowanie zasady poufności w procedurze „Niebieskie Karty”;
– zawiadomienie osoby stosującej przemoc domową o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
– powoływanie grupy diagnostyczno-pomocowej zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, poszerzanie grupy diagnostyczno-pomocowej;
– wystąpienie do właściwych podmiotów o wytypowanie przedstawicieli do udziału w pracach grupy diagnostyczno-pomocowej – dopełnienie obowiązku wskazanego w rozporządzeniu w sprawie procedury „Niebieskie Karty”;
– protokoły z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych, w tym z zakończenia procedury – najczęstsze uchybienia.

💸Cena za udział w wybranym szkoleniu wynosi: 900 zł za GDP/ ZI lub 360 zł brutto za jedną zgłoszoną osobę. UWAGA! Rabat 10%. Cena po rabacie wynosi 810 zł brutto za zgłoszoną GDP/ ZI – bez limitu uczestników! lub 324 zł brutto za jedną zgłoszoną osobę z jednostki. Żeby uzyskać rabat, należy wpisać w formularzu rejestracyjnym hasło “OPS Rabat 10%” w rubryce „kod rabatowy”.

Szkolenia prowadzi:

Anna Matras – trener i urzędnik. Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Materiały poszkoleniowe:

– dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,
– certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym,
– 14 wzorów dokumentów.
NOWOŚĆ! ☎ Po szkoleniu mogą Państwo skorzystać z konsultacji telefonicznych z prowadzącą szkolenie Panią Anną Matras, które odbędą się po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem (możliwość skorzystania z konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu).

📚 Biorąc udział w szkoleniach uczestnicy otrzymają następujące wzory dokumentów:

1. Oświadczenie o ochronie danych osobowych.
2. Wniosek o poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej.
3. Protokół z pierwszego posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej.
4. Protokół z kolejnego posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej.
5. Protokół odstąpienia od dalszych działań w związku z niepotwierdzeniem stosowania przemocy.
6. Zawiadomienie o wszczęciu procedury” Niebieskie Karty”.
7. Zaproszenie dla osoby dotkniętej przemocą domową na spotkanie z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej .
8. Wezwanie dla osoby stosującej przemoc domową na spotkanie z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej.
9. Wniosek o skierowanie osoby stosującej przemoc do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym / programie psychologiczno-terapeutycznym.
10. Wniosek o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę stosującą przemoc wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971r – Kodeks Wykroczeń.
11. Informacja do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
12. Informacja dla osoby doznającej przemocy domowej / osoby stosującej przemoc domową o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” / odstąpieniu od dalszych działań.
13. Wniosek Zespołu Interdyscyplinarnego do Starosty Powiatu o przesłanie informacji dotyczącej wypełnienia obowiązków zgłoszenia się do udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych.
14. Zawiadomienie Zespołu Interdyscyplinarnego o prowadzonej procedurze „Niebieskie Karty” do innej gminy/miasta.

Sprawy organizacyjne:

Szkolenia prowadzone są na żywo i składają się z dwóch części. Eksperckiego omówienia zagadnień w części pierwszej oraz odpowiedzi na pytania uczestników w części drugiej.

💬 W trakcie szkoleń przewidziana jest, trwająca ok. 1,5 godz., część warsztatowa, podczas której uczestnicy będą mogli zadawać naszemu ekspertowi pytania.

NOWOŚĆ! ☎ Po szkoleniu mogą Państwo skorzystać z konsultacji telefonicznych z prowadzącą szkolenie Panią Anną Matras, które odbędą się po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem (możliwość skorzystania z konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu).

Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

📌Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku dla członków GDP, ZI oraz osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania przemocy domowej. Dla członków grupy przewidujemy dodatkowe rabaty na szkolenia online oraz pierwszeństwo udziału w bezpłatnych webinarach. Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/247201467908935/?mibextid=oMANbw.

🔎Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia.expert oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/szkolenia.expert.

Zapraszamy!

Zespół Szkolenia.Expert

Organizator szkolenia:Sophia Online ul. Wesoła 1/3 32-050 Skawina;
NIP: 6561852057

Kontakt:

Izabela Orlikowska
Manager ds. szkoleń i rozwoju
tel. 690 300 482
[email protected]

Aleksandra Samoraj
Opiekun klienta
tel. 789 324 392
[email protected]

Komentarze Szkolenia online dla ZI i GDP. Gratis wzory dokumentów i konsultacje telefoniczne z ekspertem! (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dochód w pomocy społecznej. Szkolenie online.

Szkolenia online z zamówień publicznych

21 lutego 2023      TAGI:      
Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 9 i 16 marca 2023 r. dwa jednodniowe...»
Procedura 12a - czy to musi być trudne? Uwarunkowania prawne, dokumentacja, pytania.

Procedura 12a – czy to musi być trudne? Uwarunkowania prawne, dokumentacja, pytania. Szkolenie online [oferta NO LIMIT].

09 kwietnia 2024      TAGI:   
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które na żywo poprowadzi Pani Iwona Klimowicz. Tytuł...»
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Procedura „Niebieskie Karty” – działania zespołu interdyscyplinarnego i działania grupy diagnostyczno-pomocowej. Gratis wzory dokumentów!

30 października 2023      TAGI:      
Zapraszamy nowo powstałe Zespoły Interdyscyplinarne oraz Grupy Diagnostyczno-Pomocowe...»
Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych

Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych. Wymóg ustawowy. Szkolenie online.

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ze statystyk policyjnych wynika, że w ostatnich dwóch latach zostało zgłoszonych...»
Pierwszy plan pracy z rodziną biologiczną objętą asystenturą rodzinną.

Spotkanie z ekspertem: Pierwszy plan pracy z rodziną biologiczną objętą asystenturą rodzinną. Bezpłatny webinar.

06 lutego 2024      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze z cyklu "Spotkanie z ekspertem", które...»